25 czerwca 2017 roku OSP Świnice Warckie obchodziła jubileusz 100-lecia jej powstania. Na tę uroczystość zaproszeni goście: Paweł Bejda Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, dh Ryszard Szmaja członek prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP, Edward Cymmer wiceprzewodniczący Rady Powiatu Łęczyckiego, ks. Janusz Kowalski kustosz Sanktuarium Urodzin i Chrztu Św. Faustyny w Świnicach Warckich, ks. kanonik Marian Kilichowski proboszcz Parafii w Dzierżawach, ks. kanonik Kryspin Kaźmierczak, siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Świnicach Warckich, dh Krzysztof Próchniewicz Wójt Gminy Świnice Warckie, dh Krzysztof Tutak Przewodniczący Rady Gminy w Świnicach Warckich, Sylwia Prażnowska radna Rady Powiatu Łęczyckiego, która reprezentowała także Przemysława Błaszczyka Senatora Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, dh asp. Grzegorz Krzyżaniak reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Łęczycy, Jacek Ożadowicz kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego starostwa łęczyckiego, dh Ryszard Andrysiak przewodniczący Rady Nadzorczej firmy „ELTRANS”, Tadeusz Krotoszyński prezes Ludowego Banku Spółdzielczego w Strzałkowie, Renata Ławniczak dyrektor Ludowego Banku Spółdzielczego Oddział w Świnicach Warckich, dh Andrzej Karkowski dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich, Andrzej Zielonka dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, Tadeusz Bednarek dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich, dh. Monika Galankiewicz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich, dh Józef Włodarczyk, dh Grzegorz Stasiak prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Świnicach Warckich, dh. Magdalena Ożadowicz.

Wśród zaproszonych gości na szczególną uwagę zasługują żyjący potomkowie założycieli i członków pierwszego zarządu straży oraz komisji rewizyjnej z 1917 roku, a byli to:

 • Katarzyna Karkowska – prawnuczka wiceprezesa Walentego Kacprzaka,
 • Julian Kacprzak – wnuk wiceprezesa Walentego Kacprzaka,
 • Grzegorz Górniak – wnuk członka Zarządu Stanisława Górniaka,
 • Bożena Pietrzak – prawnuczka członka Zarządu Wojciecha Berezińskiego,
 • Andrzej Zielonka – prawnuczek członka Zarządu Feliksa Śliwińskiego,
 • Leon Leszczyński – wnuk sekretarza komisji rewizyjnej Leona Leszczyńskiego.

Obecni byli także przedstawiciele jednostek współpracujących z OSP Świnice: dh Jaszczak, prezes RSP Świnice; Józef Marciniak, leśniczy Leśnictwa Zbylczyce; Maria Chmielecka, przedstawiciel miejscowej piekarni; Edward Karkowski z Wartkowic, przedstawiciel zakładu napraw urządzeń chłodniczych oraz Paweł Lewiński kierownik, muzyczny zespołu wokalnego „Cantabile”, który uświetnił śpiewem strażacką uroczystość.

Swoją obecność w tak ważnym dniu dla świnickiej jednostki zaznaczyli prezesi i sztandarowe sąsiednich jednostek z terenu gminy oraz gmin ościennych nie mogło ich zabraknąć, gdyż wzajemne kontakty to tradycja strażacka wywodząca się z początków XX wieku.

Swoje sztandary – znaki tożsamości zaprezentowały jednostki:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzepinie,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Chwalborzycach,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Drozdowie,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Grabowie,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Grodzisku,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Leźnicy Małej,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Piaskach,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Rożniatowie,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Stemplewie,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Uniejowie,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Wartkowicach,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Wieleninie,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Zelgoszczy,
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnickiej w Świnicach Warckich.

Wśród gości obecni byli prezesi i druhowie z OSP Bielawy, Podłęże i Zbylczyce – gmina Świnice Warckie.

Obchody rozpoczęły się przemarszem pododdziałów i zaproszonych gości przed ołtarz polowy przy kościele parafialnym, gdzie ks. Janusz Kowalski, ks. kanonik Marian Kilichowski, ks. kanonik Kryspin Kaźmierczak, ks. Andrzej Mituta odprawili w intencji straży i strażaków mszę świętą. W czasie Eucharystii śpiewał a’capella zespół wokalny „Cantabile”. Oprawę liturgiczną przygotowali druhowie strażacy. Czytanie dh. Barbara Pietrzak a modlitwę wiernych prowadziła dh. Monika Galankiewicz, psalm zaśpiewała Aneta Olejnik, członkini strażackiej orkiestry dętej.

W darze ołtarza świniccy strażacy złożyli: dh. Maria Klubińska – kwiaty, dh Sławomir Augustyniak – chleb a dh Stanisław Oziębłowski – owoce; prezes OSP dh Stanisław Pecyna i sekretarz zarządu Henryk Oziębłowski złożyli rycinę kościoła parafialnego w Świnicach Warckich z 1859 roku, druhowie Stanisław Milczarek i Karol Dobiecki ofiarowali wino i komunikanty a druhny Krystyna Gawlik i Teresa Zelba ampułki i wino.

Po mszy św. w uroczystym pochodzie, który prowadził dh Maciej Piszczałkowski, poczty sztandarowe, orkiestra oraz pododdziały strażackie, księża, zaproszeni goście i inni uczestnicy tego strażackiego święta przeszli przed remizę jednostki.

Uroczystość rozpoczął dźwięk syreny strażackiej. Wprowadzono orkiestrę pod batutą Maksymiliana Milczarka, kompanię honorową i poczty sztandarowe. Dowódca uroczystości dh Marek Koniuszenny – komendant gminny, złożył druhowi Ryszardowi Szmaja członkowi Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie meldunek o gotowości poddziałów do uroczystości. Przystąpiono do aktu podniesienia flagi związkowej na maszt.

Kontynuując otwarcie uroczystości, prezes jednostki dh Stanisław Pecyna powitał serdecznie zaproszonych druhów strażaków, księży, zaproszonych gości i sympatyków jednostki. Po wystąpieniu prezesa OSP uroczystości przewodniczył dh Henryk Oziębłowski, nawiązał on do historii jednostki i początków jej powstania. Rys historyczny przedstawiła dh. Barbara Pietrzak.

Ważnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy z nazwiskami założycieli Straży Ogniowej Ochotniczej w Świnicach Warckich zamontowanej na budynku remizy, jego części wybudowanej w 1935 roku. Aktu tego, poprzez symboliczne przecięcie wstęgi, dokonali potomkowie założycieli o których wspomniano wcześniej. Po jej odsłonięciu proboszcz parafii ks. kustosz Janusz Kowalski dokonał jej poświecenia. Dla podkreślenia wagi tego aktu dla społeczności strażackiej; pasjonat „starej broni” Jerzy Kubiak z Wyganowa wykonał salwę honorową z tzw. „organek średniowiecznych”.

Kolejnym punktem uroczystości było nadanie odznaczeń zasłużonym druhom, którym dane było wprowadzić jednostkę w drugie 100-lecia.

Jubilatka – Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich została uhonorowana Złotym Znakiem Związku OSP RP. Odznakę tą umieszczono na sztandarze  jednostki; aktu dekoracji dokonał dh Ryszard Szmaja. Tu trzeba dodać, że jest to drugie odznaczenie nadane tej jednostce, pierwsze nadano w 1992 roku z okazji jubileuszu 75-lecia.

Złotym Znakiem Związku OSP RP został odznaczony dh Tadeusz Wieczorek zam. Wola Świniecka za 60 lat działalności w ochotniczej służbie pożarniczej.

Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczono druhów: Ireneusza Czyżo, Romana Gnatowskiego i Tadeusza Lewandowskiego.

Na Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” zasłużyli druhowie: Marian Herman, Henryk Jaruga, Piotr Kolasa, Maksymilian Milczarek, Barbara Pietrzak i Teresa Zelba.

Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali druhowie: Ryszard Ircha, Stanisław Jaszczak, Małgorzata Kolasa, Wojciech Lewiński i Andrzej Sobczyński.

Następnie druhom członkom honorowym OSP Świnice Warckie wręczono akty nadania godności-tytułu „Honorowego Członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich”. Otrzymali je: dh Ryszard Andrysiak, dh Ryszard Szmaja, dh Józef Włodarczyk.

Końcowym punktem programu były wystąpienia zaproszonych gości, którzy skierowali pod adresem jednostki wielu ciepłych słów. Były życzenia, upominki i podziękowania. Dziękowano za dotychczasową działalność straży na rzecz lokalnego środowiska, zarówno w obszarze niesienia pomocy jak i udziału jednostki w organizacji imprez patriotycznych, uroczystości religijnych i lokalnych.

Prezes OSP dh Stanisław Pecyna na zakończenie uroczystości podziękował strażakom  i dh. Henrykowi Oziębłowskiemu za trud i pracę włożoną w przygotowanie jubileuszu jednostki. Za pomoc w organizacji tego wyjątkowego, strażackiego święta dziękowano dh. Monice Galankiewicz, Andrzejowi Karkowskiemu, zespołowi wokalnemu „Cantabile” i Damianowi Hyncowi, który „zatrzymał” ten czas w fotografii.

Uroczystość zakończyła się defiladą kompanii honorowej, przemarszem pocztów sztandarowych i pokazem wozów bojowych, którym towarzyszyła orkiestra dęta OSP pod batutą kapelmistrza dh. Maksymiliana Milczarka. Wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na wspólny obiad i strażacką zabawę taneczną.

Źródło: Magdalena Ożadowicz „Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich”

 

Przemarsz pododdziałów na mszę św.

 

 

Poczty sztandarowe

Liturgia mszy św.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg uroczystości na placu przed remizą.

Dowódca uroczystości, komendant gminny dh Marek Koniuszenny, składa meldunek członkowi Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie dh. Ryszardowi Szmaja.

Przegląd pododdziałów.

Podniesienie flagi związkowej na maszt.

Dh. Barbra Pietrzak przedstawia rys historyczny jednostki.

Dh Henryk Oziębłowski – spiker przebiegu uroczystości.

Poczty sztandarowe.
Pierwszy od lewej dh Stanisław Jaszczak – dowódca pocztów sztandarowych.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy.

Potomkowie założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich.
Od lewej: Grzegorz Górniak, Julian Kacprzak, Bożena Pietrzak, Katarzyna Karkowska, Andrzej Zielonka, Leon Leszczyński, prezes OSP dh Stanisław Pecyna.

Dh Ryszard Szmaja dekoruje sztandar jednostki Złotym Znakiem Związku.

Dh Ryszard Szmaja wręcza Złoty Znak Związku dh. Tadeuszowi Wieczorkowi.

Akty dekoracji medalami „Za zasługi dla pożarnictwa”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wręczenie aktów nadania godności – tytułu „Honorowego Członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich”. Od lewej: dh Ryszard Szmaja, dh Ryszard Andrysiak, dh Józef Włodarczyk. Akty wręcza prezes dh Stanisław Pecyna w asyście dh. Henryka Oziębłowskiego.

Defilada pododdziałów pieszych i zmechanizowanych.

Koncert zespołu wokalnego „Cantabile”.