Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W sobotę, 7 sierpnia 2021 roku, odbyło się w naszej jednostce Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków, skrutacyjnej, statutowej.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Wybory
 11. Wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 13. Zakończenie zebrania.

 

Walne zebranie wybrało nowy Zarząd w składzie:

dh Marek Koniuszenny – prezes

dh. Małgorzata Kolasa – wiceprezes

dh Szymon Ircha – naczelnik

dh Leszek Przybylski – zastępca naczelnika

dh Maksymilian Milczarek – sekretarz

dh Maciej Chmielecki – skarbnik

dh Maciej Piszczałkowski – gospodarz

dh Kacper Sobczyński – członek

dh Piotr Kolasa – członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

dh. Teresa Zelba – przewodnicząca

dh Roman Gnatowski – zastępca przewodniczącego

dh Tadeusz Wieczorek – sekretarz

 

Delegatami na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP zostali:

dh Krzysztof Próchniewicz

dh Stanisław Pecyna

dh Ryszard Ircha

dh Marek Koniuszenny

dh Henryk Oziębłowski

dh Sławomir Augustyniak

 

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP zostali:

dh Krzysztof Próchniewicz

dh Stanisław Pecyna

dh Marek Koniuszenny

dh Henryk Oziębłowski