Rok 2013.

  Doroczne sprawozdawcze walne zebranie członków OSP Świnice Warckie za rok 2012 odbyło się 26 stycznia 2013 roku. Minutą ciszy zebrani uczcili pamięć druhów honorowych: Mariana Olejniczaka, Czesława Furmaniaka oraz Andrzeja Koniuszennego, członka zarządu od 2005r., który zmarł 17 stycznia 2013 roku, kilka dni przed walnym zebraniem. Marian Olejniczak honorowy prezes OSP, związany z jednostką od 1955r. Pracowała w niej jako szeregowy członek, v-ce prezes i prezes. Zmarł w Zgierzu w 2013r.. w uroczystości pogrzebowej wzięli udział druhowie ze świnickiej jednostki. Brać strażacka oddała również ostatnią posługę druhowi Czesławowi Furmaniakowi – prezesowi honorowemu, wieloletniemu prezesowi jednostki, inicjatorowi rozbudowy garaży i innych przedsięwzięć gospodarczych. W uroczystościach pogrzebowych udział wzięły delegacje z jednostek z terenu gminy, władze samorządowe i przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz orkiestra dęta. Wspomniano też zmarłych z 2012 r. członków wspierających: Kazimierę Grzelak ze Świnic Kolonii i Tadeusza Pankiewicza z Krask.

   Na zebraniu tym zaprezentowano po raz pierwszy prezentację multimedialną dotyczącą historii jednostki, obejmującą lata 1917 – 2012, tj. 95 lat działalności świnickiej straży. Prezentację przygotowały dyr. Gminnej Biblioteki Publicznej w Świnicach Warckich – Monika Galankiewicz i Małgorzata Bednarek w oparciu o pracę „W jedności siła. Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich”. Praca ta zawierająca wiele fotografii
dokumentująca zdarzenia z życia i współpracy jednostki z lokalnym środowiskiem od 1917 roku została wydrukowana, oprawiona i przekazana  do GBP i jej filii w Piaskach oraz
do bibliotek szkolnych.

 1. Stan organizacyjny OSP Świnice Warckie w 2013 r.

Członkowie OSP

 • zwyczajni – 81
 • honorowi – –
 • wspierający – 40

    Razem 121 w tym kobiety 28

 1. Drużyny i zespoły:
 • Kobieca Drużyna Pożarnicza – 8 członków
 • Orkiestra – 30 członków
 • Zespół artystyczny – 9 członków

III. Działalność organizacyjna:

 • posiedzenia zarządu – 10, inne zebrania 2
 • spotkania, próby: orkiestra – 75, zespół artystyczny – 30
 1. Działalność ratowniczo – szkoleniowa:
  1. OSP w 2013 roku uczestniczyła 32 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 9 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 23 razy, alarmy fałszywe – 1
  2. Liczba wyjazdów poza teren gminy 4; do Dąbia i Wartkowice /autostrada A2/.
  3. W akcjach ratowniczych uczestniczyli druhowie: Kamil Karkowski 19 razy, Zarzycki Zbigniew 15 razy, Przybylski Piotr 13 razy, Kolasa Piotr 12 razy i Ircha Szymon 12 razy.
  4. Przeprowadzono 3 zbiórki szkoleniowe członków OSP. Liczba samochodów pożarniczych 3, w tym: lekkich 1, średnich 1 i ciężkich 1.
  5. Sprawy gospodarcze
 2. W roku 2013 OSP pozyskała sprzęt i wyposażenie: ponton Yamaha, węże W75 – 4 szt., węże W52 – 3 szt., kominiarki i rękawice kpl.12 oraz 12kpl. ubrań koszarowych.
 3. Wykonano na obiekcie remizy nowe pokrycie dachowe, przy którym m. in. pracowali w czynie społecznym strażacy.
 4. Inne wydarzenia z życia OSP:

Kronika, o której wspomniano wcześniej „W jedności siła. Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich” autorstwa Magdaleny Ożadowicz została zgłoszona przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łęczycy do konkursu kronik szczebla wojewódzkiego w Łodzi, a następnie na VIII Ogólnopolski Konkurs Kronik organizowany przez Zarząd Główny z OSP RP w Warszawie. Jury konkursu na prace popularnonaukowe
i badawcze dotyczące historii pożarnictwa w grudniu 2013 roku nagrodziło przedmiotową pracę I nagrodą ( przyznano 4 pierwsze nagrody – równorzędne), o czym informowało m. in. czasopismo „Strażak” ze stycznia 2014 roku. Laureatka I nagrody otrzymała dyplomy,
a przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP została uhonorowana Złotym Medalem
za Zasługi dla Pożarnictwa.

Można powiedzieć, że dzięki konkursowi o zasięgu ogólnopolskim, mała, wiejska jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich w powiecie łęczyckim pozytywnie zaznaczyła swoją obecność w dokumentowaniu przeszłości ruchu strażackiego w Polsce.

      Rok 2014.

Walne sprawozdawcze zebranie członków za 2013 rok odbyło się 1 lutego 2014 roku. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, po wysłuchaniu sprawozdań podjęto uchwałę
nr. 1/2014 w sprawie działalności organizacyjno – programowej OSP, zgodnie z którą: udzielono absolutorium zarządowi za rok 2013, zatwierdzono plan działania i plan finansowy na rok 2014, ustalono wysokość składki członkowskiej – 10 zł rocznie. Uchwałą nr 2/2014 w sprawie przyjęcia darowizny, postanowiono przyjąć dar w postaci samochodu ARO 246 ANT – M – 4 o numerze rejestracyjnym ELE 3A60, od komendanta PSP w Łęczycy.
Był to samochód – typ lekki.

 1. OSP Świnice Warckie w 2014 roku liczyła członków: zwyczajni – 82, wspierający – 41, razem – 123. Szeregi jednostki w 2014 roku opuścili członkowie wspierający: Wieczorek Marian, Czerwińska Waleria, Górecka Marianna i Śnieg Stanisław.
 2. Zespoły i drużyny w jednostce: kobieca drużyna pożarnicza, orkiestra i zespół taneczny.
 3. Zarząd w roku sprawozdawczym odbył 9 posiedzeń oraz kilkanaście spotkań
  w sprawach doraźnych, związanych z pracami społecznymi na rzecz jednostki.
 4. Działalność ratowniczo gaśnicza.

W 2014 roku jednostka uczestniczyła 28 razy w akcjach ratowniczo gaśniczych
w tym, w gaszeniu pożarów 14 razy; w likwidacji zagrożeń miejscowych 14, były
3 alarmy fałszywe; wyjazdy poza teren gminy – 1 (autostrada A2) teren gminy Wartkowice. Uczestnictwo druhów w akcjach ratowniczych: Przybylski Piotr – 24 razy, Zarzycki Zbigniew – 18, Ircha Szymon – 19, Kolasa Piotr – 12 i Maciej Piszczałkowski – 11.

 1. W zakresie spraw gospodarczych podjęto szereg prac dla utrzymania należytego stanu obiektu: pomalowano salę jadalną i kuchnię, cyklinowanie i lakierowanie podłogi sali bankietowej, zakup i instalacja 3 nowych żyrandoli, wykonanie nowych, metalowych drzwi do garażu, zakup nowego blaszanego garażu, zakup i zainstalowanie komina
  i nagrzewnicy powietrza.
 2. Z własnej inicjatywy druhowie podjęli się wykonać kapitalny remont stołów z sali bankietowej, co wymagało obniżenia ich wysokości, wzmocnienia na łączeniach metalowymi profilami, szlifowania i lakierowania powierzchni. Prace te wykonali druhowie: Marian Herman, Henryk Oziębłowski, Ryszard Ircha, Marian Baranowski, Tadeusz Lewandowski, Stanisław Gawlik, Stanisław Pecyna i Józef Kubiak. Inne wykonane prace to plantowanie i porządkowanie terenu między strażnicą a piekarnią.

     Rok 2015.

Kolejny rok rozpoczęto walnym zebraniem sprawozdawczym za rok 2014 które odbyło się 7 lutego 2015 r.:

Szeregi OSP Świnice Warckie w 2014 roku opuścili z powodu zgonu: Ryszard Piaseczny, Bednarek Władysław, Duniak Wiktoria i w dniu zebrania zmarła dh. Bogumiła Wieczorek. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych druhów.

Walne zebranie podjęło uchwałę nr 1/2015 w sprawie: działalności organizacyjno – programowej, na mocy której przyjęto sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2014
i udzielono zarządowi jednostki absolutorium oraz ustalono wysokość rocznej składki członkowskiej w kwocie 20zł.

Druga uchwała dotyczyła spraw finansowych. Uchwałą nr 2/2015 w sprawie sporządzonych sprawozdań finansowych walne zebranie ustaliło, że jednostka OSP Świnice Warckie, jako jednostka mikro będzie stosować uproszczone zasady sporządzania rocznych sprawozdań finansowych, począwszy od sprawozdań za rok 2014.

 1. Stan osobowy OSP w 2015 roku

Członkowie OSP: zwyczajni (czynni) – 84, członkowie wspierający – 38, razem 122, w tym kobiety 11

 1. W jednostce działają:

Kobieca Drużyna Pożarnicza – 8 osób, orkiestra dęta – 30 osób i zespół artystyczny (taneczny) – 9 osób

 1. Działalność organizacyjna:

zarząd jednostki odbył 5 protokołowanych posiedzeń i 2 inne zebrania. Orkiestra
i zespół taneczny razem odbyły 15 prób, orkiestra – 60.

 1. Zorganizowano święto patronalne dla strażaków z uroczystą mszą świętą i biesiadą. Jednostka i orkiestra co rok biorą udział w Dniu Muzyka zwanym lokalnie „Cecyliadą”. Wówczas to spotykają się i koncertują muzycy i chóry oraz zespoły śpiewacze z terenu gminy.
 2. W zakresie działalności ratowniczo – szkoleniowej, OSP w roku 2015 uczestniczyła 43 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 15 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń 22 razy, był 1 alarm fałszywy. Wystąpiło 8 wyjazdów poza teren gminy (zdarzenia na autostradzie A2). W akcjach ratowniczych najczęściej uczestniczyli druhowie: Zbigniew Zarzycki – 35, Szymon Ircha – 22, Piotr Przybylski – 19 i Maciej Piszczałkowski – 17. Stan pojazdów w jednostce zwiększył się do 4, w tym: lekkich 2, średnich – 1, ciężkich – 1. W 2015 roku jednostka pozyskała: motopompę, węże W52 i W75, drabinę aluminiową o 3 przęsłach.
 3. Sprawy gospodarcze:

Dokończono remont pomieszczenia na garaż, wymieniono drzwi garażowe na nowe, w ramach prac społecznych ogrodzono plac strażacki od strony wschodniej.

 1. Inne działania w środowisku

Jednostka OSP Świnice Warckie od swojego powstania, aktywnie uczestniczy
i pomaga w organizacji świąt i uroczystości miejscowej parafii. Kanonizacja
św. Faustyny sprawiła, że znacznie wzrósł ruch pielgrzymkowy do Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny i jej domu rodzinnego w Głogowcu. Strażacy zawsze są obecni, czuwają nad bezpieczeństwem gości nawiedzających miejscowość. Rok 2015 był to czas szczególny dla wszystkich: mieszkańców, organizacji, instytucji i dla druhów strażaków. W czwartą niedzielę sierpnia odbyła się uroczystość poświęcenia nowej części sanktuarium. Strażacy ofiarnie służyli wszystkim potrzebującym pomocy. Trzeba zaznaczyć, że widać ich w czasie dorocznych kongresów: dzieci
I komunijnych i kółek różańcowych, a także w lokalne święta i uroczystości parafialne.

      Rok 2016.

Ro 2016 OSP Świnice Warckie rozpoczęła walnym zebraniem sprawozdawczo – wyborczym które odbyło się 30 stycznia 2016 roku. W roku sprawozdawczym 2015 zmarły dwie członkinie wspierające: Bogumiła Wieczorek i Kazimiera Jaśniewicz –zebrani minutą ciszy uczcili ich pamięć. W toku obrad po wysłuchaniu i przyjęciu sprawozdań udzielono absolutorium zarządowi za miniony rok. Dalej przystąpiono do organizacji wyborów. Komisja mandatowa dokonała ustalenia prawomocności obrad i wyborów. Na ogólną liczbę 84 członków OSP w walnym zebraniu uczestniczyło 51 osób, co stanowiło 60,7%.

Przystąpiono do wyborów. Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze dokonało wyboru: zarządu OSP, komisji rewizyjnej, delegatów na zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP
i przedstawicieli OSP do Zarządu Oddziału. Uchwałą nr. 2/2016 w sprawie wyborów wybrano:

 1. Zarząd OSP w składzie:
 1. Stanisław Pecyna – prezes,
 2. Marian Baranowski – naczelnik,
 3. Maciej Piszczałkowski – v-ce prezes,
 4. Leszek Przybylski – z-ca naczelnika,
 5. Oziębłowski Henryk – sekretarz,
 6. Oziębłowski Stanisław – skarbnik,
 7. Herman Marian – gospodarz,
 8. Lewandowski Tadeusz – członek,
 9. Augustyniak Sławomir – członek.
 1. Komisję Rewizyjną OSP:
 1. Tadeusz Wieczorek – przewodniczący,
 2. Teresa Zelba – sekretarz,
 3. Roman Gnatowski – członek.
 1. Delegatów na zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP
 1. Stanisław Oziębłowski,
 2. Tadeusz Lewandowski,
 3. Tadeusz Wieczorek,
 4. Ryszard Ircha.
 1. Przedstawicieli OSP do Zarządu Oddziału Gminnego
 1. Stanisław Pecyna,
 2. Sławomir Augustyniak,
 3. Marek Koniuszenny,
 4. Henryk Oziębłowski.

Działalność OSP Świnice Warckie w 2016 roku.

 1. Stan organizacyjny:

członkowie zwyczajni 82, wspierający 34, razem 116, OSP posiadała orkiestrę dętą – 20 osób i zespół artystyczny – 10.

 1. W roku sprawozdawczym 2016 nastąpiła zmiana w składzie zarządu jednostki:
  na stanowisko v-ce prezesa wybrano dh. Macieja Piszczałkowskiego.
 2. Zarząd OSP odbył 7 protokołowanych posiedzeń oraz 2 inne zebrania.
 3. Działalność ratowniczo – szkoleniowa:

OSP w roku 2016 uczestniczyła 39 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 14 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń – 24 razy, był 1 alarm fałszywy.

Liczba wyjazdów poza teren 3 – Kutno, Grabów. Wartkowice (wypadek – autostrada A2). W akcjach ratowniczych wyróżnili się druhowie: Zbigniew Zarzycki – 28 razy, Maciej Piszczałkowski – 25, Piotr Kolasa – 21, Piotr Przybylski – 18 i Małgorzata Kolasa – 10.

Przeprowadzono 3 zbiórki szkoleniowe. Utrzymano stan samochodów bojowych 4,
w tym: lekkich 2, średni 1, ciężki – 1. Jednostka pozyskała: 3 radiotelefony oraz głośnik do samochodu GBA.

 1. W zakresie prac remontowych i utrzymania obiektu wykonano: naprawę dachu
  na budynku gospodarczym, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu. Wokół placu posadzono iglaki, wykonano 3 zadaszenia nad wejściami do budynków strażackich, naprawiono klimatyzację w sali głównej.
 2. W zakresie działalności kulturalnej należy wymienić udział orkiestry dętej i drużyny OSP we wszystkich lokalnych imprezach, oraz udział w zawodach strzeleckich organizowanych przez Koło Ligi Obrony Kraju.

     Rok 2017.

Walne zebranie sprawozdawcze za 2016 rok odbyło się 25 lutego 2017 roku.
Na uprawnionych do głosowania 82 członków, obecnych było 53, co stanowiło 65%. Zebranie władne było do podejmowania wiążących uchwał. W tym zakresie podjęto uchwałę Nr 1/2017 z dnia 25 lutego 2017 w sprawie działalności oraganizacyjno – programowej. Walne zebranie przyjęło sprawozdanie za 2016 rok z działalności jednostki, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie komisji rewizyjnej oraz udzieliło absolutorium zarządowi za rok sprawozdawczy. Zatwierdzono plan finansowy i program działania na 2017 r., zgodnie
z którym zaplanowano: malowanie strażnicy na zewnątrz oraz sali tanecznej, a także malowanie garaży.

   Uchwałę Nr 2/2017 walne zebranie nadało godność członka honorowego dh. Ryszardowi Andrysiakowi i dh. Józefowi Włodarczykowi.

Druh Ryszard Andrysiak jest członkiem OSP Świnice Warckie od 2003 roku. Wcześniej jako sponsor wielokrotnie wspierał inicjatywy zarządu, np. zakup instrumentów muzycznych. Związany z jednostką, której zawsze służy pomocą i radą.

Druh Józef Włodarczyk, współzałożyciel i kapelmistrz orkiestry strażackiej przez 15 lat. Pasjonat, wychował wielu muzyków, stworzył orkiestrę o wysokim poziomie artystycznym, która reaktywowana po ponad 30 latach uzyskała wiele nagród na przeglądach i eliminacjach strażackich orkiestr dętych.

W 2017 roku świnicka jednostka odbyła w dniu 3 czerwca Nadzwyczajne Walne Zebranie członków. Na ogółem 91 osób uprawnionych do głosowania obecnych było 51. Zebraniu przewodniczył dh Henryk Oziębłowski. Poświęcone ono było przygotowaniu do jubileuszu jednostki. Dokonano przydziału zadań, za całość prac odpowiadał dh Oziębłowski, dowódcą uroczystości został dh Marek Koniuszenny – komendant gminny. Na zebraniu tym podjęto uchwałę nr 1/2017 z dnia 3 czerwca 2017 roku, w sprawie nadania tytułu członka honorowego OSP Świnice Warckie druhowi Ryszardowi Szmaja. Wniosek w tej sprawie przedstawił dh Oziębłowski. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Działalność jednostki w pierwszym półroczu 2017 roku zdominowały przygotowania do obchodów jubileuszu 100-lecia OSP. Uroczystość tą zaplanowano na 25 czerwca 2017 roku. Powołano komitet organizacyjny dla zapewnienia wystroju i oprawy tak ważnego wydarzenia. W tym celu już w końcu roku 2016 wydano kalendarz strażacki wg. projektu Damiana Hynca ze Świnic Warckich, który otrzymali mieszkańcy wsi z rejonu działania OSP, a także sympatycy – rodacy spoza Świnic. Odmalowano strażnicę, a duży baner informował wszystkich o lokalnym, strażackim święcie.

W działaniach organizacyjnych i technicznych oraz wystroju, należy wyróżnić druha Henryka Oziębłowskiego głównego koordynatora prac, którego wspierały druhny: Monika Galankiewicz i Małgorzata Kolasa. Jego staraniem na froncie strażnicy umieszczono tablicę w formie krzyża Związku OSP RP z nazwiskami założycieli Świnickiej Straży Ogniowej Ochotniczej w 1917 roku.

Przygotowania do uroczystości prowadzono także w licznych pracach porządkowych, kulinarnych, w ćwiczeniach i mustrze drużyny strażackiej.

„Koniec wieńczy dzieło” – finał starań OSP Świnice Warckie znalazł swój wyraz i uznanie w dniu święta jubileuszowego, o czym w szczegółach opisano w odrębnej relacji.

 

Skład osobowy Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej

w latach 2011 – 2017

 Rok 2011

 Zarząd:

 1. Stanisław Pecyna – prezes
 2. Sławomir Augustyniak – naczelnik
 3. Marian Baranowski – v-ce naczelnik
 4. Leszek Przybylski – z-ca naczelnika
 5. Stanisław Oziębłowski – skarbnik
 6. Henryk Oziębłowski – sekretarz
 7. Marian Herman – gospodarz
 8. Andrzej Koniuszenny – członek zarządu
 9. Tadeusz Lewandowski – członek zarządu

Komisja rewizyjna:

 1. Tadeusz Wieczorek – przewodniczący
 2. Teresa Zelba – sekretarz
 3. Roman Gnatowski – członek

Źródło informacji:

Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego z 29 stycznia 2011 roku.

Rok 2012

Zarząd:

 1. Stanisław Pecyna – prezes
 2. Sławomir Augustyniak – naczelnik
 3. Marian Baranowski – v-ce naczelnik
 4. Leszek Przybylski – z-ca naczelnika
 5. Stanisław Oziębłowski – skarbnik
 6. Henryk Oziębłowski             – sekretarz
 7. Marian Herman – gospodarz
 8. Andrzej Koniuszenny – członek zarządu
 9. Tadeusz Lewandowski – członek zarządu

Komisja rewizyjna:

 1. Tadeusz Wieczorek – przewodniczący
 2. Teresa Zelba – sekretarz
 3. Roman Gnatowski – członek

Źródło informacji:

Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego z 28 stycznia 2012 roku.

Rok 2013

Zarząd:

 1. Stanisław Pecyna – prezes
 2. Sławomir Augustyniak – naczelnik
 3. Marian Baranowski – v-ce naczelnik
 4. Leszek Przybylski – z-ca naczelnika
 5. Stanisław Oziębłowski – skarbnik
 6. Henryk Oziębłowski – sekretarz
 7. Marian Herman – gospodarz
 8. Andrzej Koniuszenny – członek zarządu
 9. Tadeusz Lewandowski – członek zarządu

Komisja rewizyjna:

 1. Tadeusz Wieczorek – przewodniczący
 2. Teresa Zelba – sekretarz
 3. Roman Gnatowski – członek

Źródło informacji:

Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego z 26 stycznia 2013 roku.

Rok 2014

Zarząd:

 1. Stanisław Pecyna – prezes
 2. Sławomir Augustyniak – naczelnik
 3. Marian Baranowski – v-ce naczelnik
 4. Leszek Przybylski – z-ca naczelnika
 5. Stanisław Oziębłowski – skarbnik
 6. Henryk Oziębłowski – sekretarz
 7. Marian Herman – gospodarz
 8. Andrzej Koniuszenny – członek zarządu
 9. Tadeusz Lewandowski – członek zarządu

Komisja rewizyjna:

 1. Tadeusz Wieczorek – przewodniczący
 2. Teresa Zelba – sekretarz
 3. Roman Gnatowski – członek

Źródło informacji:

Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego z 1 lutego 2014 roku.

Rok 2015

Zarząd:

 1. Stanisław Pecyna – prezes
 2. Sławomir Augustyniak – naczelnik
 3. Marian Baranowski – v-ce naczelnik
 4. Leszek Przybylski – z-ca naczelnika
 5. Stanisław Oziębłowski – skarbnik
 6. Henryk Oziębłowski – sekretarz
 7. Marian Herman – gospodarz
 8. Andrzej Koniuszenny – członek zarządu
 9. Tadeusz Lewandowski – członek zarządu

Komisja rewizyjna:

 1. Tadeusz Wieczorek – przewodniczący
 2. Teresa Zelba – sekretarz
 3. Roman Gnatowski – członek

Źródło informacji:

Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego z 7 lutego 2015 roku.

Rok 2016

Zarząd:

 1. Stanisław Pecyna – prezes
 2. Maciej Piszczałkowski – v-ce prezes
 3. Marian Baranowski – v-ce prezes, naczelnik
 4. Leszek Przybylski – z-ca naczelnika
 5. Stanisław Oziębłowski – skarbnik
 6. Henryk Oziębłowski – sekretarz
 7. Marian Herman – gospodarz
 8. Sławomir Augustyniak – członek zarządu
 9. Tadeusz Lewandowski – członek zarządu

Komisja rewizyjna:

 1. Tadeusz Wieczorek – prezes
 2. Teresa Zelba – sekretarz
 3. Roman Gnatowski – członek

Źródło informacji:

Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego z 30 stycznia 2016 roku.

 Rok 2017

Zarząd:

 1. Stanisław Pecyna – prezes
 2. Maciej Piszczałkowski – v-ce prezes
 3. Marian Baranowski – v-ce prezes, naczelnik
 4. Leszek Przybylski – z-ca naczelnika
 5. Stanisław Oziębłowski – skarbnik
 6. Henryk Oziębłowski – sekretarz
 7. Marian Herman – gospodarz
 8. Sławomir Augustyniak – członek zarządu
 9. Tadeusz Lewandowski – członek zarządu

Komisja rewizyjna:

 1. Tadeusz Wieczorek – prezes
 2. Teresa Zelba – sekretarz
 3. Roman Gnatowski – członek

Źródło informacji:

Protokół z walnego zebrania sprawozdawczego z 25 lutego 2017 roku.

 

Stan osobowy członków OSP Świnice Warckie w 2017r.

Członkowie czynni – Świnice Warckie.

 1. Augustyniak Michał
 2. Augustyniak Sławomir
 3. Bednarek Aleksy
 4. Cieślak Paweł
 5. Cymmer Michał
 6. Dobiecki Bolesław
 7. Dobiecki Karol
 8. Dulas Marcin
 9. Gawlik Krystyna
 10. Gawlik Stanisław
 11. Gibaszek Dariusz
 12. Herman Marian
 13. Jaruga Henryk
 14. Jaszczak Stanisław
 15. Jaśkiewicz Beata
 16. Ircha Ryszard
 17. Ircha Szymon
 18. Kamiński Waldemar
 19. Kolasa Maja
 20. Kolasa Małgorzata
 21. Kolasa Paweł
 22. Kolasa Piotr
 23. Koniuszenny Jakub
 24. Koniuszenny Damian
 25. Koniuszenny Marek
 26. Kubiak Józef
 27. Kubiak Zofia
 28. Lewiński Wojciech
 29. Malinowski Szymon
 30. Milczarek Stanisław
 31. Olejnik Anna
 32. Oziębłowski Henryk
 33. Oziębłowski Stanisław
 34. Ożadowicz Magdalena
 35. Pecyna Krzysztof
 36. Pecyna Stanisław
 37. Pecyna Teresa
 38. Piszczałkowski Maciej
 39. Przybylski Leszek
 40. Przybylski Marcin
 41. Przybylski Piotr
 42. Radecki Gabriel
 43. Ratajczyk Jakub
 44. Wituła Andrzej
 45. Wituła Filip
 46. Zarzycki Zbigniew
 47. Zelba Teresa
 48. Zygmunt Marek

Członkowie popierający – Świnice Warckie.

 1. Augustyniak Dorota
 2. Cymmer Edward
 3. Galankiewicz Tadeusz
 4. Galankiewicz Monika
 5. Herman Seweryna
 6. Kaźmierczak Jan
 7. Każmierczak Jan
 8. Kolasa Roman
 9. Kubiak Jan
 10. Kubiak Michał
 11. Milczarek Grzegorz
 12. Oziębłowska Zofia
 13. Pecyna Irena
 14. Pecyna Jan
 15. Walczak Eugeniusz
 16. Walczak Maria
 17. Wróblewski Zdzisław
 18. Zygmunt Zofia
 19. Zarzycka Maria

Członkowie czynni – Świnice Warckie – Kolonia.

 1. Bielawski Łukasz
 2. Czyżo Ireneusz
 3. Karkowski Kamil
 4. Kaźmierski Piotr
 5. Klubińska Maryla
 6. Krawczyk Krzysztof
 7. Lewandowski Mateusz
 8. Lewandowski Tadeusz
 9. Łazarek Tadeusz
 10. Matusiak Leszek
 11. Milczarek Stanisław
 12. Mielczarek Tomasz
 13. Witkowski Krzysztof

Członkowie popierający – Świnice Warckie- Kolonia.

 1. Karkowski Andrzej
 2. Karkowska Katarzyna
 3. Wróblewski Grzegorz

Członkowie czynni – Głogowiec.

 1. Andrysiak Ryszard
 2. Baranowski Marian
 3. Barski Józef
 4. Jabłoński Andrzej
 5. Kowalski Andrzej
 6. Kubiak Marek
 7. Przybylski Ireneusz
 8. Sobczyński Andrzej
 9. Sobczyński Kacper

Członkowie popierający – Głogowiec.

 1. Kubiak Jadwiga
 2. Ługowska Kazimiera
 3. Ługowski Krzysztof
 4. Miłowski Marian

Członkowie czynni – Wola Świniecka.

 1. Gąsiński Mirosław
 2. Kałucki Andrzej
 3. Matczak Grzegorz
 4. Mazur Zdzisław
 5. Próchniewicz Krzysztof
 6. Wieczorek Tadeusz

Członkowie popierający – Wola Świniecka.

 1. Łazarek Zygmunt
 2. Olejniczak Teresa
 3. Śnieg Stanisław

Członkowie czynni – Wyganów.

 1. Gnatowski Roman

Członkowie popierający – Wyganów.

 1. Durski Kazimierz

Członkowie czynni – Kraski.

 1. Folwarczyk Stanisław
 2. Kacprzak Julian
 3. Karkowski Marian
 4. Pietrzak Barbara
 5. Rodak Tomasz

Członkowie popierający – Kraski.

 1. Orzechowski Henryk
 2. Rodak Antoni
 3. Rodak Zofia

Członkowie popierający – Kiki gm. Wartkowice.

 1. Augustyniak Paulina

Źródło: Magdalena Ożadowicz „Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich”

    

Dyplomy za udział w Konkursie Kronik.

Piszą o nas, Strażak 2014

Przygotowania do jubileuszu 100-lecia OSP

Okolicznościowy kalendarz wydany z okazji 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich.

Baner jubileuszowy.

Tablica upamiętniająca jubileusz 100-lecia jednostki.

Usuwanie drzew na placu przy sali OSP.

Drużyna OSP Świnice Warckie, tradycyjne pełnienie warty honorowej przy Grobie Pańskim, Wielkanoc 2017.

Pojazdy ratownicze świnickiej jednostki.

Od lewej: GCBA 9,6/24 Jelcz Hydromil, GBA 2/16 StarMan, GLM Lublin 3, SLRW Aro 245, przyczepa z pontonem (2017 rok).

 

Działania ratowniczo-gaśnicze.

 

Wyjazd na ćwiczenia w komorze dymowej w Sieradzu w ramach szkolenia podstawowego strażaków ratowników. 
Od lewej stoją: Marek Koniuszenny, Damian Koniuszenny, Jakub Ratajczyk, Leszek Przybylski, Małgorzata Kolasa, Jakub Koniuszenny, Michał Cymmer. Poniżej: Damian Marciniak, Kamil Karkowski, Michał Augustyniak.

Ćwiczenia zgrywające jednostek KSRG powiatu łęczyckiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym
w Stemplewie.