Ostatnie dziesięciolecie XX wieku to czas ogromnych przeobrażeń życia społeczno – gospodarczego w naszym kraju. To czasy upadku systemu komunistycznego, odnowa samorządności i demokracji oraz wprowadzenie gospodarki rynkowej. Przemiany te wywarły również duży wpływ na funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej. Czas ten postawił przed strażami szczególne wyzwania, a służba strażacka stała się jednym z ważnych elementów zapewnienia bezpieczeństwa kraju i obywateli. Zagrożeniem dla społeczeństwa stały się nie tylko pożary, ale również katastrofy ekologiczne, drogowe, przemysłowe i klęski żywiołowe. Takim zagrożeniom musiała sprostać ówczesna straż, która by działać skutecznie, musiała mieć profesjonalnie wyszkolonych ludzi, dysponować odpowiednim sprzętem i zapleczem technicznym.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że w wyniku przemian ustrojowych w Polsce, w 1990r. na nowo narodziła się samorządność, która znacząco przeobraziła życie wspólnot lokalnych. Ustanowienie samorządu, początkowo na szczeblu podstawowym, a następnie od 1999r. na szczeblu powiatu i województwa, stanowiło kolejny krok w decentralizacji zadań publicznych państwa, w tym i ochrony przeciwpożarowej.

W myśl ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/1/, do zakresu działania gminy przekazano wszystkie sprawy o znaczeniu lokalnym. Do zadań gminy przypisano zadania zlecone i zadania własne w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. Jednym z takich, enumeratywnie wymienionych w art. 7 ustawy zadań własnych gminy, stała się ochrona przeciwpożarowa.

Kolejna ustawa z dnia 21 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej/2/, określiła status OSP, stanowiąc m.in., że Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką ochrony przeciwpożarowej, a w akcjach ratowniczych mogą brać udział członkowie OSP, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 60 lat, posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do działalności ratowniczej oraz odbyli szkolenie pożarnicze. Nowe regulacje ustawowe spowodowały wiele istotnych zmian, zwłaszcza w zakresie finansowania gotowości bojowej jednostki typu S. Pojawił się problem pozyskiwania środków pieniężnych na pokrycie kosztów wyjazdu do pożarów poza teren gminy. Trudność tę dało się rozwiązać dzięki zrozumieniu i humanitarnemu podejściu rady gminy Świnice Warckie, a także rad innych gmin w byłym województwie konińskim. Podjęto wówczas uchwały o wzajemnej pomocy w przypadkach pożarów i innych zadań losowych, bez żadnych rozliczeń finansowych. Włączając się w nurt tych przemian, OSP Świnice Warckie w kolejnym dziesięcioleciu, skrupulatnie realizowała swoje zadania statutowe i zamierzenia gospodarcze.

Rok 1991. Doroczne walne zebranie członków podsumowujące działalność jednostki za 1990r. odbyło się 2 lutego 1991r. w sali własnej/3/. Obecnych było 124 druhów, w tym 47 członków zwyczajnych, 65 popierających oraz 12 członków MDP. Jednym z ważnych punktów obrad walnego zebrania był wybór prezesa zarządu jednostki. Przypomnijmy, że przez ubiegły rok zarząd OSP funkcjonował z wakatem tej funkcji. Z protokołu z tego zebrania wynika, że kandydatem na to stanowisko został wybrany dh Czesław Furmaniak. Wyraził on zgodę na kandydowanie, pod warunkiem, że funkcję naczelnika przyjmie dh Kazimierz Lewiński.

W efekcie długiej debaty wybrano w głosowaniu jawnym zarząd jednostki i komisję rewizyjną w składzie podanym na końcu tego rozdziału. W dyskusji nad sprawozdaniami z działalności zarządu podkreślano natomiast, że mimo braku prezesa, zarząd pracował prawidłowo, zarówno pod względem organizacyjnym jak i gospodarczym. Zwrócono szczególną uwagę na zakup węży i doposażenie w inny sprzęt, widoczną staranność w przygotowaniu jednostki do zawodów, postęp w budowie garaży, uaktualnienie stanu członków OSP oraz przygotowania jednostki do jubileuszu 75– lecia istnienia, który przypada na 1992r. Wiele wniosków skierowano również pod adresem Komendy Rejonowej SP w Turku, jednak nie była ona już kompetentna dla ich załatwienia. To walne zebranie było okazją dla wyjaśnienia ogółowi członków, statusu OSP po 1. stycznia 1991r. Obszernych wyjaśnień udzielił wójt gminy Stanisław Milczarek, zadeklarował też pomoc w rozwiązywaniu różnych strażackich problemów.

W 1991r. zarząd jednostki odbył 13 posiedzeń, zorganizowano 8 zabaw dochodowych. Ważniejsze uchwały zarządu dotyczyły w szczególności:

 • ustalenia opłaty za wynajem sali na różne imprezy: dla organizacji 500.00,00zł, dla osób fizycznych 600.000,00zł plus koszty energii;
 • zniesienia 20% prowizji od utargu dla prowadzących bufet w czasie zabaw dochodowych;
 • skreślenia z ewidencji 7. członków zwyczajnych.

Ponadto na posiedzeniu zarządu zapadło szereg decyzji związanych z budową garaży, remontami sali, zakupami, organizacją przeglądu orkiestr dętych i przyznaniem odznaczeń strażackich.

Na gminnych zawodach sportowo – pożarniczych OSP Świnice reprezentowała sekcja w składzie: Władysław Przybylski, Ireneusz Przybylski, Leszek Przybylski, Sławomir Górniak, Marek Koniuszenny, Józef Barski, Roman Gnatowski i Stanisław Pecyna.

ROK 1992. Największym wydarzeniem roku 1992 były obchody 75–lecia istnienia jednostki (powstała ona w 1917r.). Jubileusz ten uroczyście obchodzono 26 lipca 1992r. Jego przygotowaniem zajął się komitet organizacyjny pod przewodnictwem wójta gminy Stanisława Milczarka. Porządek uroczystości przewidywał:

 • 14ºº – zbiórka jednostek OSP i orkiestr na placu sportowym i przemarsz w szyku defiladowym do kościoła parafialnego;
 • 14³º – Msza Św. w intencji strażaków, poświęcenie sztandarów;
 • 16ºº – uroczysty apel na boisku szkolnym:
  • odczytanie kroniki;
  • przekazanie sztandaru;
  • odznaczenie sztandaru z lat przedwojennych;
  • odznaczenia dla zasłużonych strażaków;
  • wystąpienia zaproszonych gości;
 • 18.00 – festyn strażacki:
  • występy zespołu ludowego „Świniczanki”;
  • koncert orkiestr dętych;
  • wspólna zabawa.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z pocztami sztandarowymi oraz zaproszeni goście w szyku defiladowym przemaszerowali do kościoła parafialnego, gdzie przy grocie została odprawiona msza św. polowa w intencji strażaków. W zastępstwie ks. Kanonika Stefana Spychalskiego, miejscowego proboszcza, mszę św. sprawował ks. Jarosław Włodarz z parafii Pieczew. Homilię wygłosił kapelan pożarnictwa województwa konińskiego ks. Kazimierz Ciesielski. Dokonał też poświęcenia nowego sztandaru jednostki oraz sztandaru Zarządu Gminnego Związku OSP ufundowanego w 1978r.

Zgodnie z liturgią mszy św., świniccy druhowie złożyli dar ołtarza w postaci: chleba, winaoraz bukietu kwiatów. Lekcję czytał dh Sławomir Górniak z Krask. Zapalono też znicze i złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą śmierć strażaków i mieszkańców zamordowanych w czasie II wojny światowej.

W uroczystości tej uczestniczyli:

 1. Zarząd i cała jednostka OSP Świnice Warckie oraz członkowie wspierający;
 2. Janusz Wojciechowski – prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Koninie;
 3. Jan Szydłowski – Komenda Rejonowa SP w Turku;
 4. Jan Rogoziński – b. komendant Komendy Rejonowej SP w Turku;
 5. Jan Kopka – przedstawiciel Komendy Rejonowej SP w Łęczycy;
 6. Ireneusz Kowalski – przewodniczący Rady Gminy Świnice Warckie;
 7. Stanisław Milczarek – przewodniczący Zarządu Gminy i Wójt Gminy Świnice Warckie;
 8. Mirosław Karkowski – prezes Zarządu Gminnego Związku OSP Świnice Warckie;
 9. Prezesi, członkowie zarządów i poczty sztandarowe jednostek:
 • OSP Chwalborzyce,
 • OSP Dąbie,
 • OSP Drozdów,
 • OSP Grodzisko,
 • OSP Kramsk,
 • OSP Leźnica Mała,
 • OSP Podłęże,
 • OSP Stemplew,
 • OSP Spycimierz,
 • OSP Zbylczyce,
 • OSP Zimne,
 • OSP Zelgoszcz.

W dniu jubileuszu jednostki, na uroczystość tą stawili się najstarsi druhowie OSP:

 • dh Antoni Leśniewski, który w marcu 1945r. reaktywował OSP;
 • dh Marian Olejniczak i Stefa Piaseczny – honorowi Prezesi OSP Świnice;
 • dh Stefan Cieślak – długoletni strażak i gospodarz jednostki;
 • dh Stefan Czyżo – długoletni strażak i majster budowlany straży.

Po zakończeniu mszy św. odbył się, przy dźwiękach orkiestr OSP Stemplew i OSP Kramsk, przemarsz na plac głównych uroczystości. Defiladę tę, w bojowym umundurowaniu prowadził Komendant Gminny dh Marek Koniuszenny. W trakcie przemarszu obok remizy OSP miało miejsce drugie ważne wydarzenie tego dnia, poświęcenie nowo wybudowanych garaży oraz samochodów bojowych jednostki.

Uroczysty apel oraz parada jednostek strażackich odbyła się na placu przy szkole podstawowej. Wójt Gminy Stanisław Milczarek zapoznał zebranych z 75. letnią historią OSP.

Niezwykle podniosłą chwilą był akt przekazania jednostce nowego sztandaru, w którym czytamy: „Komitet Organizacyjny Obchodów 75. lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich, w imieniu mieszkańców, nadaje sztandar Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach jako symbol ofiarnej i wiernej służby pożarniczej dla społeczeństwa gminy i Rzeczypospolitej”.

W imieniu społeczeństwa gminy Świnice Warckie, zakładów pracy i innych fundatorów, aktu przekazania sztandaru dokonali przedstawiciele wsi wchodzących w skład rejonu działania OSP a byli to:

 1. Reprezentant wsi Głogowiec – Jan Sobczyński ,
 2. Reprezentantka wsi Kraski – Aleksandra Siwińska,
 3. Reprezentantka wsi Wola Świniecka – Barbara Pawlak,
 4. Reprezentant wsi Świnice Kolonia – Grzegorz Wróblewski,
 5. Reprezentant wsi Świnice Warckie – Ireneusz Kowalski.

Prezes OSP dh Czesław Furmaniak przejmując sztandar, oddał mu cześć – przyklęknął i ucałował go. Następnie poczet sztandarowy przejął sztandar i przy dźwiękach orkiestry zaprezentował go zebranym na tej uroczystości.

Poczet sztandarowy stanowili wówczas druhowie: Andrzej Zelba, Marian Karkowski i Julian Kacprzak.

Kolejnym ważnym wydarzeniem jubileuszu jednostki było odznaczenie sztandaru ufundowanego dla OSP przez mieszkańców w 1921r. Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Aktu dekoracji dokonał ks. kapelan pożarnictwa Kazimierz Ciesielski, przy dźwiękach hymnu kościelnego „Błękitne rozwińmy sztandary”, w wykonaniu orkiestry OSP Kramsk.

Jednym z punktów obchodu jubileuszu jednostki były odznaczenia i wyróżnienia.

Dyplomami uznania za całokształt pracy, a także za przygotowanie jubileuszu wyróżniono: Czesława Furmaniaka, Stefana Piasecznego, Mariana Olejniczaka, Pawła Rozalskiego, Marię Magdalenę Ożadowicz, Adama Borowskiego i Bogdana Ruszczaka.

„Złotym Znakiem Związku” uhonorowano Czesława Furmaniaka.

Na Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” zasłużyli druhowie: Stefan Cieślak, Stefan Czyżo, Tadeusz Marek, Wiesław Olejniczak, Władysław Przybylski, Kazimierz Lewiński i Andrzej Zelba.

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono druhów: Karola Dobieckiego, Aleksego Bednarka, Stanisława Milczarka, Tadeusza Łazarka, Jana Witkowskiego.

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Antoni Doliński, Andrzej Kałucki, Marek Koniuszenny, Henryk Oziębłowski, Józef Silke i Kazimierz Szymczak.

Odznaką „Wzorowy Strażak” zostali wyróżnieni: Sławomir Augustyniak, Zenon Dobiecki, Mariusz Florczak, Józef Kubiak, Sławomir Górniak, Tadeusz Kraszewski, Leszek Matusiak, Stanisław Pecyna i Krzysztof Rodak.

Zarząd Gminny Związku OSP przyznał też odznaczenia „Za Wysługę Lat” w służbie pożarniczej i otrzymali je druhowie:

 • 50 lat – Stefan Piaseczny, Marian Olejniczak i Kazimierz Łukaszewski;
 • 40 lat – Kazimierz Lewiński, Tadeusz Marek i Wiesław Olejniczak;
 • 35 lat – Stefan Cieślak i Józef Woźniak;
 • 30 lat – Antoni Doliński i Tadeusz Wieczorek;
 • 25lat – Czesław Furmaniak, Ireneusz Czyżo, Andrzej Jabłoński i Kazimierz Szymczak;
 • 20 lat – Aleksy Bednarek, Stanisław Bielawski, Zenon Dobiecki, Stanisław Gawlik, Andrzej Koniuszenny, Andrzej Kałucki, Justyn Leśniewski, Tadeusz Łazarek, Ryszard Piaseczny, Andrzej Kowalski, Andrzej Zelba i Karol Dobiecki;
 • 10 lat – Marian Baranowski, Roman Gnatowski, Marek Kubiak, Józef Kubiak, Ireneusz Przybylski, Marek Walczak, Sławomir Augustyniak, Mieczysław Kaszubski i Piotr Kaźmierski;
 • 5 lat – Józef Dobiecki, Stanisław Folwarczyk, Mariusz Florczak, Sławomir Górniak, Henryk Jaruga, Wojciech Koniuszenny, Stanisław Milczarek, Stanisław Oziębłowski, Leszek Przybylski, Tomasz Przybylski, Stanisław Pecyna, Marek Witkowski, Andrzej Sobczyński, Feliks Leśniewski, Krzysztof Rodak i Leszek Matusiak.

W końcowej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, przekazując druhom z jednostki OSP Świnice Warckie w dniu jej jubileuszu wiele ciepłych słów i życzeń.

W części artystycznej koncertowały Orkiestra z OSP Stemplew i OSP Kramsk. Wystąpiła też kapela ludowa i zespół „Świniczanki”, działające przy miejscowym Gminnym Ośrodku Kultury. Nie obyło się oczywiście bez tradycyjnych ludowych przyśpiewek nawiązujących do dziejów jednostki. Wyśpiewano wówczas świnickim strażakom, że:

Siedemdziesiąt pięć lat nasza straż istnieje,

chcemy Wam wyśpiewać wszystkie stare dzieje.

W roku siedemnastym wspólnie zaradzili:

wójt, dziedzic i pleban jednostkę stworzyli.

W siedemnastym roku orkiestra powstała

i prawie pół wieku społeczeństwu grała.

W zawodach strażackich straż ta udział brała

i w trzydziestym szóstym wóz z siwką wygrała.

Po wojnie też nieźle oni tu rządzili

bo samochód „Wicher” sobie zakupili

Przez ten czas spotkały ją różne koleje,

nie zawsze najmilsze, różnie to się dzieje

Najwięcej problemów i długich utarczek

sprawia rozbudowa remizy strażackiej.

Już w czterdziestym szóstym wspinalnia powstaje,

lecz na zadaszenie już chęci nie staje

Po dwudziestu latach trzeba ją rozebrać

bo belką po głowie można by oberwać.

W czterdziestym dziewiątym z największą ochotą

wożą materiały na remizę nową.

Potem już z kamienia wszystko się ślimaczy

rozbudową szkoły zastój się tłumaczy.

W sześćdziesiątym szóstym wreszcie ukończono

całe przedsięwzięcie fetą uwieńczono.

Przez dwadzieścia latek je pielęgnowano

stolarki okiennej nie umalowano.

Te ostatnie lata, to nic nie robili,

choć nie było o co, stale się kłócili.

Dużo planowali, nic nie wychodziło

planowali wtedy, gdy się wódę piło.

Remizę strażacką mieli rozbudować,

rządy się zmieniały, nie ma kto dotować.

Ten ostatni roczek wreszcie się zmówili,

garaże niezbędne sobie postawili.

Gospodarzy straży było tutaj wielu,

lecz nie do roboty, tylko do „gardzieli”.

Jeden z naczelników długo tu pracował,

„raczej” w swoim czasie remizę zbudował.

Prezes i Naczelnik był w jednej osobie,

choć daleko mieszkał, dawał rade sobie.

Skarbnik ten poprzedni i obecny teraz,

nie puszczają grosza na byle co nieraz.

Prezesie kochany, nie bądź figurantem,

żyj zgodnie ze swoim druhem komendantem.

Siedemdziesiąt pięć lat straż nasza istnieje,

a my im życzymy niech się dobrze dzieje.

Na zakończenie występów artystycznych, zespół zaśpiewał tradycyjne „Sto lat”, a do tego jubileuszu już niedługo.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości, zabrał głos ówczesny prezes Czesław Furmaniak. Oto treść jego wystąpienia: „Jako prezes tej jednostki, pełniący funkcję w roku jej jubileuszu, chciałbym podziękować wszystkim tu obecnym za przybycie na naszą uroczystość. Świadczy to o Waszej życzliwości dla nas, bo w ten sposób można się tylko odwdzięczyć za strażacką ofiarność i poświęcenie.

Dziękuję serdecznie, w imieniu zarządu jednostki, mieszkańcom Świnic Osiedla, Świnic Kolonii, Świnic Warckich oraz Krask i Woli Świnieckiej, zakładom pracy, jak i pozostałym ofiarodawcom za ufundowanie sztandaru dla OSP Świnice, którego ogólny koszt wynosi 12 mln zł. Księdzu Kapelanowi Pożarnictwa – Kazimierzowi Ciesielskiemu dziękuję za celebrowanie mszy św. i wygłoszone Słowo Boże oraz poświęcenie sztandarów i garaży. Wszystkim druhom miejscowej jednostki dziękuję za ich społeczny trud w budowie garaży i pracach porządkowych przy jednostce. Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej i młodzieży ze Świnic, za przygotowanie wystawki, a Panu Janowi Kopka z Chorek gm. Grabów za udostępnienie eksponatów pożarniczych. Dziękuję też Komitetowi organizacyjnemu za przygotowanie dzisiejszej uroczystości, a kapeli i zespołowi „Świniczanki” oraz orkiestrom strażackim z OSP Stemplew i Kramsk za oprawę muzyczną. Panu Pawłowi Rozalskiemu, właścicielowi firmy „Elkon”, za bezpłatne wykonawstwo drzwi do garaży i inne usługi. Dziękuję wszystkim innym tu nie wymienionym, którzy pomagali nam w naszych pracach, szczególnie pani prezes RSP Genowefie Dębowskiej oraz Romanowi Kolasie.

Na końcu dziękuję Wam, nasze żony, matki i dzieci za wyrozumiałość i cierpliwość, bo na wasze barki spadł ciężar prac domowych, gdy my spieszyliśmy na pomoc innym. A teraz zapraszam wszystkich do wspólnej zabawy”.

Uroczystość zakończyła się tradycyjnie, bezpłatną zabawą. Dla starszych na powietrzu przygrywała kapela ludowa, natomiast młodzież bawiła się na sali OSP. W przygotowaniu do jubileuszu 75– lecia OSP zarząd wydał opracowanie broszurowe historii jednostki oraz talerze ozdobne z pamiątkowym napisem.

Reasumując, stwierdzić należy, że w opinii gości i społeczeństwa, całość imprezy, tak pod względem wizualnym jak i organizacyjnym, przygotowano wzorowo.

Przeglądając „Złotą Księgę” OSP Świnice Warckie znajdujemy w niej wiele życzeń i ciepłych słów kierowanych do braci strażackiej. Warto je przytoczyć, gdyż stanowią one wyraz uznania za dorobek, trud i pracę całych pokoleń świnickich druhów/4/.

„Z okazji Jubileuszu 75. lecia powstania OSP w Świnicach–Zarządowi i wszystkim członkom OSP życzę: radości z rozwoju wartości chrześcijańskich, które zawsze stanowią trwały fundament życia społecznego i rozwoju osobistego. Niech św. Florian wszystkim będzie drogowskazem. Szczęść Boże, z modlitwą Ks. Stefan Spychalski–Proboszcz.” (telegram)

„W dniu pięknego Jubileuszu 75–lecia OSP, w imieniu Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Koninie, przekazujemy Wam serdeczne życzenia dalszych sukcesów w życiu osobistym i jak najmniej wyjazdów do pożaru oraz wszelkiej pomyślności. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Koninie – Janusz Wojciechowski. Z Bożym Błogosławieństwem – Ks. Kazimierz Ciesielski – kapelan”.

„Z okazji 75 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach dużo zdrowia i uznania dla obecnego zarządu składa Jan Kopka –Komendant Miejsko-Gminnych Straży Pożarnych w Łęczycy.”

„Najlepsze życzenia i gratulacje z okazji 75–lecia OSP Świnice Warckie składa w imieniu Państwowej Straży Pożarnej w Turku – st. aspirant Jan Szydłowski i st. aspirant w stanie spoczynku Jan Rogoziński”.

„Serdeczne życzenia z okazji Jubileuszu 75–lecia powstania jednostki, wszystkim druhom oraz jednostce, wielu sukcesów w służbie Bogu, w służbie społeczeństwu, życzy w imieniu Zarządu Gminnego Związku OSP w Świnicach Prezes M. Karkowski.”

„W imieniu członków Polskiego Stronnictwa Ludowego–Zarząd Gminny w Świnicach Warckich, wspierając fundację sztandaru OSP w Świnicach, życzy jednocześnie dalszych sukcesów w niesionej pomocy i społecznie pełnionej służbie.”

„W imię uznania dla jednostki, która służy honorowo dla społeczeństwa, z życzeniem dalszych sukcesów i swoje wsparcie składają: wnuczka założyciela z mężem, Anna i Jan Furmaniakowie.”

„Wyrazy uznania dla jednostki OSP w Świnicach oraz życzenia dalszych sukcesów składają – Zofia i Stanisław Milczarkowie.”

„Z życzeniami jak najmniejszej ilości pożarów – H. Krajewski.”

„Leśnictwo Zbylczyce w Świnicach Warckich, za wniesioną pomoc w ochronie przeciwpożarowej naszych lasów,  życzy z okazji 75–lecia dalszych sukcesów w społecznie pełnionej służbie – Leśniczy Ireneusz Kowalski.”

„Z okazji Jubileuszu 75–lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich, składam serdeczne podziękowania za wszelkie osiągnięcia w zakresie ochrony i walki
z pożarami, jak również w zakresie inwestycji dla potrzeb OSP, życzę dalszych sukcesów
w zakresie prewencji i walki z pożarem– wieloletni naczelnik tej jednostki – Piaseczny Stefan.”

„Obyście zawsze godnie służyli społeczeństwu, a nasze wsparcie niech świadczy, że jesteśmy z Wami – dużo zdrowia i sił do społecznego działania – życzą Maria Magdalena i Karol Ożadowiczowie.”

„SKR Świnice – życzy dużo osiągnięć w służbie pożarniczej.”

„Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Świnicach Warckich serdecznie życzy Jednostce OSP Świnice Warckie sukcesów w pracy z jak najmniejszym niebezpieczeństwem, zdrowia i pomyślności.”

„Za ofiarną i bezcenną pomoc w nieoczekiwanym nieszczęściu, jakim jest żywioł ognia, składamy podziękowanie wszystkim członkom Straży Pożarnej w Świnicach oraz życzymy dużo sukcesów i zadowolenia w niesieniu dalszej pomocy – Andrzej i Kamila Skonieczni.”

„Z okazji 75–lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach, życzymy dużo sukcesów w służbie pożarnictwa – W. J. Łuczakowie.”

„W związku z 75. rocznicą istnienia OSP Świnice, wspieram fundację nowego sztandaru, życząc dalszych sukcesów jednostce – Pecyna S.”

„Członkowie Koła Łowieckiego „Bażant” Świnice, wspierają fundację sztandaru OSP Świnice – Darz Bór, J. Okupiński.”

„Z okazji 75.rocznicy powstania OSP w Świnicach życzymy dużo sukcesów – Lewiński
K. i T.”

„Złota Księga” zawiera również nazwiska fundatorów nowego sztandaru OSP Świnice, będącego symbolem wiernej służby dla Ojczyzny w walce z groźnym żywiołem ognia i innymi klęskami. Niżej widnieją wpisy fundatorów i darczyńców indywidualnych.

 • Instytucje i stowarzyszenia: OSP Grzegorzew, OSP i orkiestra z Kramska, OSP Dąbie n/Nerem, OSP Chwalborzyce, OSP Drozdów, OSP Zelgoszcz, OSP Stemplew, OSP Zimne, OSP Zbylczyce, OSP Chorzepin, OSP Piaski, OSP Podłęże, OP Spycimierz, OSP w Leźnicy Małej, OSP Grodzisko, Zarząd M – G OSP Łęczyca – Jan Kopka, Koło Łowieckie „Bażant” Świnice, SKR Świnice, RSP Świnice Warckie, RSP Zbylczyce, Zarząd Gminny PSL;
 • Darczyńcy indywidualni – według kolejności wpisów: Pecyna Stanisław, Bednarek Iwona i Jacek, Opas Andrzej, Opas Alicja, Rusek Krzysztof, Krzyczkowska Henryka, Miłowski Kazimierz, Kaźmierczak Stanisława, Kęska Kazimierz, Kowalczyk Stanisław, Kowalczyk Zenon, Silke Zdzisław, Walczak Eugeniusz, Bryła Bogdan, Wróblewska Kazimiera, Pawlak Kazimierz, Duniak Andrzej, Okupiński Janusz, Cymmer Edward, Bojarska Cecylia, Dudka Stanisław, Jezierski Leonard, Kozłowski Antoni, Kaźmierczak Jan i Jadwiga, Hync Grzegorz, Pawlak Czesław i Sabina, Włodarczyk Józefa, Galant Piotr, Szewczyk Lidia, Krajewska Teresa, Zielonka Szczepan, Woźniak Józef i Mieczysława, Durski Jan, Bednarek Henryk i Czesława, Bednarek Tadeusz, Duszyńscy B. i K., Stenzel H. i R., Jaszczak Piotr, Herman Marian, Andrychowicz Daniela, Tomes Krystyna, Dobiecki Bolesław, Zarzycka Maria
  i Włodzimierz, Wyżykowska Krystyna i Edward, Krysiak Emilia i Henryk, Radecka Halina, Powłoka Lidia, Tomczak Tadeusz, Oziębłowski Mieczysław, Augustyniak Sławomir, Oziębłowski Stanisław, Kosiorek Waldemar i Aleksandra, Furmaniakowie A. i Cz., Milczarek Zofia i Stanisław, Leśniewski Kazimierz i Zofia, Roszak Stanisław, Lisiak Kamila, Graczyk Alicja, Krajewski Grzegorz, Olczak Andrzej, Arkitek Jan, Zuchniewicz Anna, Mazur Jerzy, Kubiak Sławomir, Roman Wojciech, Dębowski Stanisław, Zygmunt Bolesław, Krysiak Leon, Piotrowska Wacława, Jaruga Władysław, Obielak Bogumił, Walczak Tadeusz, Ożadowicz M. i K., Wróblewski Antoni, Wróblewski Grzegorz, Koniuszenny Marek i Renata, Koniuszenny Andrzej i Teresa, Jaskuła Andrzej, Sobczyński Andrzej i Halina, Sobczyński Jan i Julia, Chmieleccy
  i J., Gnatek Stanisław, Krajewski Zdzisław, Głowacki Jan, Bednarek Jadwiga
  i Józef, Jabłońscy Stanisława i Andrzej, Mielcarek Andrzej, Barski Józef, Pacholczyk Stanisława, Rysio Wiktor, Augustyniak Mariola, Kowalscy Andrzej i Alicja, Nykiel Kazimierz, Twardowski Marian, Bednarek Józef, Miłowski Marian, Miłowska Kazimiera, Rysio Stanisław, Nitecki Aleksy, Dzięgielewski Sławomir, Dudziński Jan, Dąbrowski Andrzej, Kubiakowie Marek i Jadwiga, Ługowska Kazimiera, Barański Kazimierz, Rezel Helena, Doniak Janina, Herman Zofia, Pęśkiewicz Henryk i Anna, Florczak Jadwiga, Lewiński Wojciech i Ewa, Bednarek Aleksy i Anna, Marciniak Bogumił, Ewa, Anna, Lewandowski Kazimierz i Janina, Lewandowski Tadeusz
  i Cecylia, Cebula Zofia i Józef, Łuczak Czesław, Lewandowski Władysław, Wawrzyniak Jan, Karkowski Andrzej i Katarzyna, Przybylska Cecylia, Witkowska Bogumiła, Biernat Jadwiga, Bielawski Kazimierz i Teresa, Borsiak Henryk, Obielak Bolesław, Obielak Henryka, Milczarek Józef i Dorota, Kędzia Jan i Daniela, Klubińska Maria i Józef, Matusiak Leszek i Ewa, Mielczarek Stanisław i Maryla, Władysiak Henryk, Piszczałkowski Stanisław, Czyżo Stefan, Mielczarek Barbara, Jabłoński Jan, Jabłoński Zbigniew, Orzechowski Jacek, Sobczyński Stefan, Wyrzykowska Salomea, Walczykowski Józef, Jaśczak Amelia, Kamiński Henryk, Majcher W. i B., Milczarek Henryk, Orzechowski Janusz, Jaszczak Zdzisław, Kaźmierski Piotr, Cieślak Jan, Majcher Andrzej, Grzelak Hieronim, Lipowski Krzysztof, Aleksandrzak Paweł, Bartczak Kazimiera, Sobczak Andrzej, Gdański Zbigniew, Jaszczak Henryk, Skonieczny Zygmunt, Skonieczny Andrzej i Kamila, Walczak Marek i Grażyna, Zakrzewski Stanisław, Pietrzak Barbara i Jan, Kowalczyk Urszula i Wiesław, Skowroński Włodzimierz, Bielawski Stefan, Radoszewski Grzegorz, Łukaszewski Kazimierz i Alicja, Siwińska Urszula, Folwarczyk Stanisław, Leśniewski Feliks, Górniak Stanisław, Kacprzak Julian, Sobczak Janina, Bednarek Maria, Plicha Kazimierz, Jeżak Stanisław, Kuciński Henryk, Marciniak Jan, Piotrowska Jadwiga, Marchewka Bożena, Marchewka Mieczysław, Doniak Marian, Karkowski Eugeniusz, Rosiak Stanisław, Rodak Antoni i Józefa, Grubska Teresa, Galankiewicz Maria, Górecka Maria, Mikołajczyk Henryk, Leśniewski Remigiusz, Komodziński Krzysztof, Tomczak Wacław, Plicha Zygmunt, Piszczałkowski Tadeusz, Cebula Adam, Baras Mieczysław, Bąbel Danuta, Kaźmierczak Jan i Teresa, Pelc Kamila, Kęska Jan, Łuczak Jan i Wiesława, Rodak Krzysztof, Pawłowscy Barbara i Paweł, Jóźwiak Janusz, Olejniczak Teresa i Wiesław, Witaszek Władysław i Krystyna, Herman Mirosław, Pustelnik Marianna, Czubiński Grzegorz, Hync Tadeusz, Hofman Agnieszka, Sikorska Ewa i Jerzy, Wieczorek Bogumiła i Tadeusz, Pawlak Barbara i Janusz, Bednarek Ewa i Mirosław, Kubiak Stenia, Wieczorek Marian, Jóźwiak Henryka i Jan, Grzelak Władysława i Marian, Jabłońska Janina, Zofia Olejniczak, Barańska Stanisława, Fabijańczyk, Mazur Bronisław, Uciński Jerzy, Wawrzyniak Marian, Stasiak Józef, Stasiak Henryka, Olejnik Bogumił, Mielczarek Wacława, Łazarek Stanisława, Łazarek Jan i Teresa, Śnieg Stanisław i Stanisława, Kamiński Jan i Marianna, Kamiński Janusz i Jadwiga, Kołodziejek Kazimiera i Stanisław, Graczyk Jan, Kubiak Kazimierz i Helena, Próchniewicz Krzysztof, Wawrzyniak Stanisław i Janina, Molka Cecylia, Kałucki Andrzej, Miłowski Józef, Rozalski Marian i Kazimiera, Koralewski Henryk, Dobiecki Karol, Baranowski Marian, Silke Józef, Piaseczny Stefan, Kaźmierczak Jan ul. Zielona, Cieślak Stefan, Olejniczak Marian, Kubiak Jan, Siwińska Cecylia, Marciniak Stanisław, Oziębłowski Henryk i Zofia, Kaźmierczak Kazimierz, Szafrański Józef z Łodzi, Orzechowski Jan, Dobiecka Halina, Zygmunt Bolesław (II wpłata), Olejnik Kazimierz, Karkowscy L. i M., Pecyna Krzysztof, Mikołajczyk Marek, Karkowski Marian, Lewiński Kazimierz i Durys Zofia.

Rekapitulując, należy podkreślić, że wykaz indywidualnych darczyńców zawiera 247 nazwisk, a uzyskane środki to kwota 21.203.000,00zł (przed denominacją). Jak widzimy społeczeństwo gminy po raz kolejny hojnie wsparło swoją jednostkę, fundując jej sztandar. Warto więc wymienić tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego dzieła, aby pamięć o nich i ich ofiarności była inspiracją do działań dla następnych pokoleń.

Wracając do spraw bieżących w działalności OSP Świnice w 1992r. trzeba powiedzieć, że obchody jubileuszowe nie zdominowały prac statutowo – organizacyjnych zarządu. Walne zebranie członków odbyło się 22 lutego 1992r. Prowadził je Grzegorz Wróblewski. Zgodnie z porządkiem obrad złożono wymagane sprawozdania oraz udzielono absolutorium zarządowi za 1991r. Ważnym punktem porządku obrad było przyjęcie statutu OSP. Projekt statutu przedstawił wówczas dh Marek Koniuszenny. W toku dyskusji zgłoszono wnioski o uwzględnienie w statucie spraw dotyczących uczestnictwa straży w uroczystościach religijnych oraz świadczenia usług kulturalno–rozrywkowych, organizowanie zabaw i innych imprez dla społeczeństwa. Wnioski zostały przyjęte i statut przyjęto jednogłośnie. Kolejną uchwałą walnego zebrania ustalono składki członkowskie: dla członków zwyczajnych 50.000,00zł, dla członków wspierających 100.000,00zł.

W 1992r. zarząd jednostki odbył 17 posiedzeń i zorganizowano 9 zabaw oraz bal sylwestrowy. Dla OSP Świnice Warckie był to pracowity i owocny czas, pozostały wymierne efekty tej pracy: odnowiona sala widowiskowa, dwa nowe stanowiska na wozy bojowe, wyposażone zaplecze kuchenne i wiele innych udogodnień. W 1992r. zarząd jednostki podjął działania związane z uregulowaniem statusu jednostki. W wyniku tych starań Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich została zarejestrowana jako stowarzyszenie w Rejestrze Sądu Wojewódzkiego, Wydział Cywilny w Koninie, dział A nr rejestru 440 (pismo z 16 kwietnia 1992r.).

Rok jubileuszu jednostki, niezwykle pracowity rok dla świnickich druhów, zakończono pięknym balem sylwestrowym. Zabawa była znakomita, a przyniosła też niemały dochód.

Rok 1993. Początek nowego roku strażacka brać wita spotkaniem przy opłatku. Odbyło się ono 5 stycznia 1993r. Uczestniczyło w nim 42 druhów oraz zaproszeni goście. Walne zebranie, na którym podsumowano rok 1992, oceniono pracę zarządu i wykonanie budżetu, zwołano na 21 stycznia 1993r. W zebraniu tym udział wzięło 52 członków czynnych, 74 członków wspierających, 16 osób z MDP oraz 11 zaproszonych gości. Wśród zaproszonych gości, w protokole z zebrania, wymienia się: dh. Janusza Wojciechowskiego – członka Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Koninie, dh. kpt. Stanisława Jankowskiego – komendanta KR PSP w Turku, Ireneusza Kowalskiego – przewodniczącego Rady Gminy Świnice Warckie, dh. Mariana Olejniczaka – członka honorowego OSP oraz Stanisława Dudkę – komendanta Posterunku Policji w Świnicach Warckich. Zebranie prowadził wówczas Tadeusz Bednarek, a protokół spisał dh Henryk Oziębłowski. Rozpoczęto je uroczystym akcentem: wręczeniem Srebrnego Medalu ”Za Zasługi dla Pożarnictwa”, którym odznaczony został dh Stanisław Gawlik. Działalność OSP Świnice oceniono pozytywnie. Szczególną uwagę zwrócono na fakt stabilnego utrzymania stanu osobowego członków, który wynosił: członkowie zwyczajni – 61, członkowie wspierający – 105, członkowie honorowi – 2, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza 24, ogółem 192. członków.

W dyskusji poruszono sprawy gotowości bojowej i konieczność wymiany sprzętu, zwłaszcza samochodu bojowego oraz przeszkolenia przynajmmniej 3 kierowców, gdyż obecnie uprawnienie to posiada tylko dh Przybylski.

Walne zebranie rozpatrzyło również wniosek naczelnika dh. Kazimierza Lewińskiego
o odwołanie go z zajmowanej funkcji i przeniesienie na członka wspierającego. Wniosek ten został przyjęty.

W wolnych wnioskach głos zabrał m.in. dh Janusz Wojciechowski, który podziękował za dotychczasową działalność jednostki, poinformował o ważniejszych uroczystościach strażackich, jakie miały odbyć się w bieżącym roku, a były to m.in. jubileusz 100–lecia OSP w Słupcy i Wojewódzki Przegląd Wiejskich Orkiestr Dętych w Świnicach Warckich (3 maja 1993r.). Podkreślił, że zarząd wojewódzki związku podjął inicjatywę zinwentaryzowania sztandarów wszystkich jednostek ochotniczych w terenie, łącznie z ich opisem. Zebranie tradycyjnie zakończono wspólnym posiłkiem.

Na dzień 7. marca 1993r. zwołano Nadzwyczajne Walne Zebranie członków OSP Świnice Warckie. Podjęto wówczas uchwałę w sprawie zakupu działki zabudowanej dla potrzeb OSP, o pow. 0,0421ha od Gminnej Spółdzielni „SCh” w Świnicach Warckich. Działka ta wraz z budynkiem gospodarczym przylegała do placu OSP, a zarząd jednostki, myśląc przyszłościowo, widział możliwość zagospodarowania tego obiektu dla własnych potrzeb jednostki. Kolejną ważną decyzją walnego zebrania była sprawa podjęcia działań dla uregulowania stanu prawnego całej nieruchomości użytkowanej przez jednostkę. Przypomnijmy, że część działki jednostka miała w użytkowaniu od czasu jej powstania, drugą część otrzymała po wojnie, umową darowizny od stowarzyszenia Dom Ludowy „Gromadzin”, nie posiadała jednak formalnego aktu własności.

Dnia 27 kwietnia 1993r. zarząd złożył do Sądu Rejonowego w Turku wniosek o zasiedzenie i uznanie jednostki OSP Świnice Warckie właścicielem nieruchomości o pow. 0,13 ha nr dz. 132 z odpowiednim wpisem do ksiąg wieczystych. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Turku z dnia Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich stała się prawnym właścicielem nieruchomości zabudowanej przy ul. Szkolnej 4.

Z okazji Dnia Strażaka i 202. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu parafii Świnice wzięły udział w uroczystej mszy św. odprawianej w ich intencji. Złożono hołd i zapalono znicze pod tablicą upamiętniającą ofiary II wojny światowej.

Tu nasuwa się pewna refleksja. Od czasu przeprowadzenia reformy, mającej na celu odnowę samorządności, tablica w grocie przy kościele parafialnym, stała się miejscem, gdzie w czasie ważnych uroczystości lokalnych i świąt państwowych spotyka się społeczeństwo Świnic Warckich, strażacy, władze samorządowe, dając wyraz pamięci wobec rodaków, ofiar wojny. Odchodzą już ludzie starsi, którzy ich pamiętają, zaciera się ślad, dlatego warto, póki jeszcze czas, przybliżyć młodemu pokoleniu nazwiska pomordowanych oraz okoliczności w jakich zginęli. Każdy z nich był bowiem cząstką świnickiej społeczności, stanowił ją i budował w przeszłości. A oto treść tej tablicy.

Pamięci tych, którzy cierpieli i zginęli w II wojnie światowe, w roku Maryjnym 1954 ofiarują wdzięczni rodacy.

Ks. dr Portych Teodor

Ks. Placek Bronisław

Greber Władysław

Jakubowski Marian

Świątczak Wiktor

Pawlikowski Marian

Miszczak Bronisław

Czerwińska Eleonora

Mielczarek Stanisław

Śnieg Stanisław

Barański Andrzej

Szczepaniak Janina

Balcerzak Wacław

Patalas Władysław

Sujecki Mieczysław

Wawrzyniak Stanisław

Augustowski Aleksander

Wroniecki Zbigniew

Rosiak Jan

Durska Irena

Jabłoński Jan

Graczyk Antoni

Mielczarek  Stanisław

Gawrysiak Władysław

Prądzyński Feliks

Szymański Stanisław

Kobeżniak Wacław

Mrazek Wacław

Mrazek Antoni

Mroczek Stefan

Skonieczny Albert

Misiak Roman

Pawlak Kazimierz

Pietrzykowski Jan

Marciniak Józef

Błaszczyk Kazimierz

Michalski Adam

Zając Antoni

Michalak Józef

Grzelak Zygmunt

Wiśniewski Wawrzyniec

Rutkowski Jan

Janicki Franciszek

Banasiak Zygmunt

Zieliński Feliks

Górski Feliks

Andrzejczak Władysław

Domowicz Adam

Michalak Stanisław

Boże przyszli poganie do dziedzictwa Twego, rozlali krew ich jak wodę a nie było kto by grzebał. (PS 78)

Doroczne święto parafialne 4 lipca 1993r. było szczególnym świętem. Parafia przyjmowała bowiem relikwie Błogosławionej Siostry Faustyny Kowalskiej, którą Papież Jan Paweł II beatyfikował w Rzymie 30 kwietnia.

Drugim ważnym wydarzeniem lokalnym tego roku były dożynki diecezjalne w dniu 3 września, w których udział wzięli dostojnicy kościelni, władze państwowe i samorządowe. Strażacy świnieckiej jednostki jak zwykle zajęli się sprawami organizacyjno–porządkowymi, obsługą pielgrzymów i całej uroczystości. Jednostka cały czas aktywnie uczestniczyła w życiu kulturalnym gmin, współpracując z Gminnym Ośrodkiem Kultury, dyrektorami szkół i organizacjami społeczno–politycznymi. Z należytym uszanowaniem spełniała swoje powinności wobec swoich członków poprzez uczestnictwo w pogrzebach druhów, służąc pomocą w razie potrzeby ich rodzinom.

W omawianym 1993 roku zarząd OSP odbył 18 posiedzeń/5/. Omawiano na nich bieżące sprawy wynikające z działalności jednostki, a były to między innymi:

 • zakup nieruchomości od GS „SCh”;
 • uregulowanie spraw własnościowych OSP;
 • udział jednostki w uroczystościach gminnych i parafialnych;
 • zakup nowego samochodu bojowego i pozyskanie środków;
 • organizowanie i rozliczanie zabaw publicznych, które stanowią poważne źródło dochodów jednostki, odbyto ich 11;
 • organizowanie prac społecznych na rzecz własnej jednostki takich jak: wymiana podłogi wraz z remontem sceny, malowanie, prace montowe i konserwatorskie dachu strażnicy, remont dachu na zakupionym budynku, wymiana drzwi oraz utrzymanie czystości i porządku wokół strażnicy.

Na posiedzeniu zarządu OSP 26 stycznia 1993r. w szeregi członków zwyczajnych (czynnych) przyjęto: Teresę Zelbę, Bolesława Dobieckiego, Henryka Oziębłowskiego, Tomasza Rodaka i Magdalenę Ożadowicz. Za podrywanie autorytetu strażaka i nie złożenie rozliczenia za kalendarze, z szeregów strażackich wykluczono jednego z druhów.

Obok działalności statutowej i spraw gospodarczych OSP, ważną rolę w każdej jednostce OSP odgrywa wyszkolenie bojowe i współzawodnictwo. W maju odbyło się w Uniejowie szkolenie teoretyczno–praktyczne dla naczelników; wzięli w nim udział dh Tadeusz Wieczorek i dh Władysław Przybylski.

Na gminne zawody sportowo–pożarnicze, które w 1993r. odbywały się w Chwalborzycach, świnicka jednostka wystawiła 5 sekcji. Wyniki klasyfikacji końcowej dla OSP przedstawiały się następująco:

I dziewczęta     12 – 15 l    –  III

II chłopcy         12 – 15 l    –  II

III dziewczęta  15 – 18 l    –  II

IV chłopcy       15 – 18 l     –  I

V seniorzy                          –  II

Nagroda dla jednostki to 2 węże – W52. Sekcje do zawodów przygotował dh Marek Koniuszenny.

Rok 1994 przyniósł zmiany we władzach samorządu gminnego. Odbyły się wybory do rady gminy Świnice Warckie na kadencję 1994 – 1998. Wybrano radę gminy w liczbie
18 radnych. W jej skład weszło 11 strażaków ochotników z terenu gminy, w tym 3 z OSP Świnice. Skład osobowy przedstawiał się następująco:

 1. Bartczak Grażyna – Podłęże, v-ce przewodnicząca
 2. Bielawski Krzysztof – Piaski, OSP Piaski
 3. Dąbrowski Krzysztof – Bielawy, OSP Bielawy
 4. Dudka Stanisław – Świnice Warckie
 5. Górka Kazimiera – Chwalborzyce
 6. Kubiak Marek – Głogowiec, OSP Świnice Warckie
 7. Kuliński Władysław – Chorzepin, OSP Chorzepin
 8. Matusiak Leszek – Świnice Kolonia, OSP Świnice Warckie
 9. Olczyk Henryk – Drozdów, OSP Drozdów
 10. Opas Kazimierz – Zbylczyce, OSP Zbylczyce
 11. Pawlak Janusz – Wola Świniecka, przewodniczący
 12. Pecyna Stanisław – Świnice Warckie, OSP Świnice Warckie
 13. Rozalski Leszek – Zimne
 14. Różalski Karol – Gusin
 15. Siwiński Jan – Kosew, OSP Grodzisko, v-ce przewodniczący
 16. Stasiak Mirosław – Stemplew, OSP Stemplew
 17. Śliwińska Mieczysława – Stemplew
 18. Szczęsny Kazimierz – Zbylczyce, OSP Zbylczyce

Rada Gminy wybrała wówczas wójta gminy, którym został Stanisław Milczarek, również członek OSP Świnice oraz przewodniczącego rady gminy w osobie Janusza Pawlaka. Tak liczny udział strażaków we władzy lokalnej świadczył o zaufaniu społecznym do nich samych, jak też do organizacji, którą reprezentowali.

Ówczesny Zarząd gminy Świnice Warckie:

 1. Stanisław Milczarek – przewodniczący zarządu i wójt gminy
 2. Stanisław Dudka – v-ce przewodniczący, odwołany (ówczesny stan prawny nie zezwalał na łączenie funkcji komendanta policji z funkcją członka zarządu gminy)

2a. Marek Kubiak           – członek

 1. Karol Różalski – v-ce przewodniczący
 2. Mirosław Stasiak – członek
 3. Kazimiera Górka – członek

Pierwsze trzy posiedzenia zarządu OSP Świnice w 1994r. poświęcone były przygotowaniom do walnego zebrania członków, które odbyło się 5. lutego. Wzięło w nim udział 49 członków zwyczajnych, 30 członków wspierających oraz 16 członków MDP. Zebranie prowadził Tadeusz Bednarek, sekretarzem został wybrany dh Bolesław Dobiecki. Sprawozdania z działalności jednostki za 1993r. przedstawili kolejno: prezes dh Czesław Furmaniak, v-ce naczelnik dh Tadeusz Wieczorek i sprawozdanie finansowe skarbnik dh Karol Dobiecki. Odrębne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej złożył jej przewodniczący dh Andrzej Zelba. Komisja ta pozytywnie oceniła działalność zarządu, zwłaszcza starania o pozyskanie środków na zakup samochodu gaśniczego i ogólną gospodarkę finansową. Udzielono absolutorium zarządowi OSP za 1993r., a w trakcie dyskusji poruszono sprawy związane z utworzeniem orkiestry dętej, naboru młodzieży do MDP i szybkiego sfinalizowania zakupu samochodu. Zaproszony gość ks. proboszcz Stefan Spychalski podziękował strażakom za udział i pomoc w organizacji uroczystości parafialnych, życzył jak najmniej pożarów i pomyślnej realizacji zamierzeń.

Walne zebranie podjęło wówczas dwie uchwały dotyczące zakupu większego samochodu gaśniczego i sprzedaży samochodu GBA 2,5/16 dla OSP Piaski. Zebranie zakończono uroczystą kolacją.

Doroczną uroczystość obchodów Dnia Strażaka–3 maja 1994r. połączono z przekazaniem jednostce samochodu gaśniczego „Hydromil”. Uroczystość rozpoczęto zbiórką mundurową i przemarszem strażaków na miejscowy cmentarz. Tam złożono kwiaty na grobach zmarłych druhów. Następnie przemaszerowano pod grotę przy kościele parafialnym, gdzie pod tablicą pamięci ofiar wojny zapalono znicze i złożono kwiaty. Mszę św. w intencji druhów odprawił ks. Proboszcz S. Spychalski. Poświęcenie samochodu odbyło się przed remizą OSP. W akcie przekazania czytamy: „W dniu 3 maja 1994r., tak uroczystym dla strażackiej braci, społeczeństwo oraz członkowie wspierający i czynni z terenu działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich, Zarządu Wojewódzkiego i Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Koninie z ogromną satysfakcją i uszanowaniem przekazują jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich samochód bojowy marki „Hydromil”. Oby służył on godnie mieszkańcom i strażakom w niesieniu pomocy w potrzebie, na chwałę Bogu i Narodowi”. Akt ten podpisali:

 • Stefan Spychalski – proboszcz parafii Świnice Warckie
 • kpt. Wojciech Mendelak
 • prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP w Koninie dh Janusz Wojciechowski
 • komendant rejonowy PSP w Turku st. kpt. Leonard Soja
 • wójt gminy Świnice Stanisław Milczarek
 • prezes ZG ZOSP RP w Świnicach Warckich – Mirosław Karkowski
 • dyrektor GOK w Świnicach Warckich Tadeusz Bednarek/6/.

W programie uroczystości przewidziano pokaz sprawności samochodu w akcji gaśniczej, który zaprezentowano na miejscowym placu sportowym. Oficjalnie w uroczystościach w tym  dniu wzięło udział 50 druhów jednostki własnej, 25 zaproszonych gości oraz orkiestra dęta ze Stemplewa. Ponieważ Świnice Warckie słyną z gościnności wszystkich uczestników podjęto uroczystym obiadem. Należy też podkreślić, że lokalne uroczystości strażackie są bardzo widowiskowe; przemarsz w galowych mundurach w defiladowym szyku przy dźwiękach orkiestry dętej, musztra i pokazy gromadzą zwykle wielu widzów, których i w tym dniu nie zabrakło.

Podsumowując tę uroczystość, nie sposób pominąć tych, dzięki ofiarności których możliwa była realizacja zamierzenia zakupu samochodu. W „Złotej Księdze” znajdujemy wpisy od osób wspierających tę inicjatywę, a byli nimi/7/:

 1. Augustyniak Sławomir
 2. Adamczyk Andrzej
 3. Aleksandrzak Paweł
 4. Andrzejczak Paweł
 5. Borowska Teresa
 6. Barańska Stanisława
 7. Bednarek Henryk
 8. Bednarek Aleksy
 9. Bednarek Tadeusz
 10. Bednarek Mirosław
 11. Bednarek Jacek
 12. Bednarek Henryk
 13. Bąbel Kazimierz
 14. Bielawski Stefan
 15. Baras Mieczysław
 16. Borsiak Henryk
 17. Bartczak Krzysztof
 18. Bednarek Ryszard
 19. Baranowski Marian
 20. Barański Kazimierz
 21. Czubak Janusz
 22. Czyżo Stefan
 23. Cieślak Jan
 24. Chmielecka Maria
 25. Dobiecki Bolesław
 26. Dobiecki Karol i Kazimiera
 27. Doniak Wiktoria
 28. Dębowski Stanisław
 29. Dudka Halina
 30. Doniak Marian
 31. Doniak Janina
 32. Dudziński Jan
 33. Dzięgielewski Sławomir
 34. Furmaniak Czesław i Anna
 35. Florczak Mariusz
 36. Graczyk Radosław
 37. Galankiewicz Tadeusz
 38. Górniak Stanisław
 39. Gąsiński Marian
 40. Grzelak Hieronim
 41. Głowacki Jan
 42. Hync Tadeusz
 43. Hync Stanisława
 44. Herman Zdzisław
 45. Herman Marian
 46. Hofman Zdzisław
 47. Hync Grzegorz
 48. Herman Józef
 49. Hałasiewicz Zygmunt
 50. Ircha Ryszard
 51. Jabłoński Bogumił
 52. Jóźwiak Henryka
 53. Jóźwiak Janusz
 54. Jędrzejczak Grzegorz i Jan
 55. Józefowicz Henryk
 56. Jaszczak Józef
 57. Jaszczak Zdzisław
 58. Jaszczak Henryk
 59. Jabłoński Zbigniew
 60. Jaszczak Henryk
 61. Jaruga Henryk
 62. Jabłoński Andrzej
 63. Jaskóła Andrzej
 64. Kubiak Helena
 65. Kamiński Kazimierz
 66. Kujawa Andrzej
 67. Kubiak Stenia
 68. Koniuszenny Marek i Renata
 69. Koralewski Henryk
 70. Kubicki Stefan
 71. Kaźmierczak Stanisława
 72. Kęska Kazimierz
 73. Kaszubski Mieczysław
 74. Kosiorek Waldemar i Aleksandra
 75. Kubiak Michał
 76. Kubiak Jan
 77. Kubiak Zdzisław
 78. Krajewska Teresa
 79. Karkowski Mirosław
 80. Kowalski Ireneusz
 81. Kaźmierczak Jan
 82. Kowalczyk Wiesław
 83. Karkowski Marian
 84. Kacprzak Julian
 85. Kaźmierski Piotr
 86. Kaźmierska Bolesława
 87. Krawczyk Bogumił
 88. Klubiński Józef
 89. Karkowski Andrzej
 90. Kubiak Jadwiga
 91. Krawiecki Henryk
 92. Krajewski Zdzisław
 93. Kowalska Irena
 94. Lewiński Kazimierz i Teresa
 95. Lewiński Wojciech i Ewa
 96. Leśniewski Krzysztof
 97. Lubczyńska Anna
 98. Lewandowski Władysław
 99. Lewandowski Tadeusz
 100. Łazarek Stanisława
 101. Łazarek Jan
 102. Ławniczak Ignacy
 103. Łuczak Czesław
 104. Łuczak Bogusław
 105. Matusiak Helena
 106. Marciniak Janina
 107. Mielczarek Wacława
 108. Mazur Bronisław
 109. Mazur Zdzisław
 110. Milczarek Stanisław i Zofia
 111. Marciniak Maria
 112. Mazur Jerzy
 113. Milczarek Grzegorz
 114. Marchewka Mieczysław
 115. Mielczarek Adam
 116. Mielczarek Eugeniusz
 117. Mielczarek Paweł
 118. Mielczarek Stanisław
 119. Mielczarek Zygmunt
 120. Matusiak Leszek
 121. Matusiak Ignacy
 122. Milczarek Józef
 123. Majcher Andrzej
 124. Miłowski Marian
 125. Nitecki Aleksy
 126. Olejnik Wacława
 127. Olejniczak Zofia
 128. Obielak Bogumił
 129. Oziębłowski Henryk i Zofia
 130. Ożadowicz Jacek
 131. Oziębłowski Stanisław i Krystyna
 132. Oziębłowska Anna
 133. Olczak Bożena
 134. Ożadowicz Maria i Karol
 135. Okupiński Janusz
 136. Orzechowski Janusz
 137. Olejnik Zdzisław
 138. Orzechowski Jan
 139. Obielak Bolesław
 140. Olejnik Anna
 141. Pawlak Janusz
 142. Piotrowska Wacława
 143. Piaseczny Stefan
 144. Pawłowska Maria
 145. Pecyna Emilia i Stanisław
 146. Pecyna Teresa i Krzysztof
 147. Pawlak Sabina
 148. Pawlak Kazimierz
 149. Pecyna Mieczysław
 150. Pankiewicz Tadeusz
 151. Piszczałkowski Tadeusz
 152. Piszczałkowski Stanisław
 153. Przybylski Władysław
 154. Pęśkiewicz Zofia
 155. Pajorowie
 156. Podgórska Teresa
 157. Rozalski Marian
 158. Radecki Gabriel
 159. Rodak Krzysztof
 160. Rosiak Lesław
 161. Rezner Apolinary
 162. Rysio Stanisław
 163. Szafrański Józef
 164. Szafarz Barbara
 165. Smykuła Teresa
 166. Sawer-Szewczyk Joanna
 167. Silke Józef
 168. Słowińska Karolina
 169. Siwiński Jerzy
 170. Szczęsny Dariusz
 171. Szymczak Kazimierz
 172. Staciwa Jan
 173. Sobczak Janina
 174. Stasiak Jan
 175. Sobczyński Stefan
 176. Sobczyński Jan
 177. Szyngwelski Andrzej
 178. Śnieg Stanisław
 179. Śmigiel Ryszard
 180. Tomczak Tadeusz
 181. Uciński Jerzy
 182. Wawrzyniak Stanisław
 183. Witaszek Władysław
 184. Wawrzyniak Marian
 185. Wituła Andrzej
 186. Walczak Władysław
 187. Wyżykowska Krystyna
 188. Wróblewski Zdzisław
 189. Walczak Eugeniusz
 190. Wróblewski Dariusz
 191. Wierzbicki Jan
 192. Walczak Marek
 193. Wróblewski Grzegorz
 194. Wiśniewski Kazimierz
 195. Walczykowski Józef
 196. Wyrzykowska Salomea
 197. Wróblewska Barbara
 198. Witkowska Bogumiła
 199. Wawrzyniak Jan
 200. Wolski Zbigniew
 201. Zygmunt Marek
 202. Zelba Teresa i Andrzej
 203. Zielonka Szczepan
 204. Zarzycka Maria

Z okazji przekazania samochodu pożarniczego, gratulacje i życzenia w imieniu strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, złożył dh Wojciech Mendelak. Były to życzenia pisemne, gdzie podkreślono m.in., że: „Fakt otrzymania samochodu jest wyrazem zrozumienia olbrzymiego zaangażowania w realizację zadań, jakie ciążą na ochronie przeciwpożarowej. Jest też rękojmią skuteczniejszego prowadzenia działań ratowniczych, a tym samym większego bezpieczeństwa miejscowego społeczeństwa”.

Świniccy ratownicy byli bardzo zadowoleni z nowego samochodu gaśniczego. Według relacji dh Marka Koniuszennego spełni swoje zadanie w akcjach gaśniczych; wykonany jest z blachy kuloodpornej, posiada 4 warstwowe klejone szyby, a jego waga wynosi 22 tony. Wyposażony w zbiornik o pojemności 10 tys. litrów, autopompę na silniku „Wołga” oraz 4 działka wodne i 6 miejsc dla ratowników.

W programie działania jednostek ważne miejsce stanowi udział we współzawodnictwie. W roku 1994, w dniu 5 czerwca, odbyły się gminne zawody sportowo–pożarnicze, we wsi Piaski. OSP Świnice Warckie wystawiła wówczas 5 sekcji, które uzyskały następujące lokaty:

 • grupa dziewcząt 12 – 15 lat – II
 • grupa chłopców 12 – 15 lat – II
 • grupa dziewcząt 15 – 18 lat – I
 • grupa chłopców 15 – 18 lat – I
 • grupa seniorów – IV

Na zawody rejonowe zakwalifikowała się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w przedziale wiekowym 15 – 18 lat, będąca zwycięzcami w zawodach gminnych.

Organizatorem zawodów rejonowych była Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Turku. Odbyły się one 26 września. Stratowały w nich 32 sekcje, w tym 3 sekcje z gminy Świnice Warckie. Trzecią ze wspomnianych sekcji nich była sekcja MDP dziewcząt z Piask w przedziale wiekowym 12–15 lat, która uzyskała I miejsce w zawodach gminnych. Wszystkie trzy sekcje, w swoich grupach uzyskały wtedy pierwsze miejsca, a w nagrodę otrzymali puchary i upominki.

A oto skład osobowy zwycięskich sekcji ze świnickiej jednostki:

Grupa dziewcząt 15 – 18 l:

 1. Czyżo Katarzyna
 2. Folwarczyk Beata
 3. Głowacka Monika
 4. Kubiak Iwona
 5. Leśniewska Aneta
 6. Szypowska Beata
 7. Wojtkiewicz Renata
 8. Wróblewska Joanna

Grupa chłopców 15 – 18 l:

 1. Cieślak Paweł
 2. Folwarczyk Jarosław
 3. Jabłoński Radosław
 4. Kaszubski Arkadiusz
 5. Kaźmierski Ireneusz
 6. Ługowski Krzysztof
 7. Olejnik Robert
 8. Piszczałkowski Sławomir

Mechanikiem sekcji z ramienia OSP Świnice był wówczas dh Piotr Kaźmierski. Radość ze zwycięstwa była tak wielka, że dziewczęta na placu ćwiczeń sprawiły kąpiel w basenie p.pożarowym swojemu trenerowi, który przygotował sekcje do zawodów. Dh Marek Koniuszenny przyjął to z właściwym mu uśmiechem. Z osiągniętych wyników zadowoleni byli również prezes OSP dh Czesław Furmaniak i prezes ZG ZOSP RP dh Karkowski Mirosław.

Rok 1994 był niekorzystny dla strażaków gdy chodzi o sytuację pożarową. Odnotowano 16 pożarów, 7 wyjazdów poza teren gminy i 5 na tzw. dogaszanie. We wszystkich tych zdarzeniach uczestniczyła świnicka OSP. Największe nasilenie zagrożenia pożarowego nastąpiło w miesiącu sierpniu. W jednostce wprowadzono całodobowe dyżury, co było możliwe dzięki pomocy wójta gminy, który oddelegował do OSP pracownika interwencyjnego, posiadającego prawo jazdy kategorii C. Stan gotowości był pełny, tak że praktycznie w ciągu 5–10 min strażacy mogli wyjechać do pożaru.

W listopadzie tego samego roku komendant gminny przeprowadził na terenie bazy RSP Świnice Warckie ćwiczenia na obiekcie z udziałem jednostek OSP z terenu całej gminy. Z ogólnego stanu 11 jednostek stawiło się 8. Ćwiczenia doskonaliły sprawność wzajemnego współdziałania jednostek w obliczu różnego rodzaju zagrożeń.

Zarząd jednostki OSP Świnice Warckie w swej bieżącej pracy nie zapominał o innych zadaniach. W 1994r. odbyło się 17 posiedzeń i zorganizowano 9 zabaw dochodowych oraz bal sylwestrowy. Pozyskane środki pozwoliły na realizację wielu zadań gospodarczych, do których należały m. in. :

 • zakup i przystosowanie do celów gaśniczych samochodu „Hydromil”;
 • założenie płytek ceramicznych w kuchni;
 • zakup zamrażarki, zlewozmywaków, kuchni;
 • ścięcie w czynie społecznym jesionów, przetarcie i wykonanie ławek do strażnicy;
 • zakup regałów meblowych na umundurowanie bojowe strażaków;
 • zakup dla druhów czynnych mundurów wyjściowych: czapek jednolitych i koszul.

Należy tu wymienić jednego z wielu darczyńców, Pana Włodzimierza Pluteckiego, przedsiębiorcę z Koła, wykonującego prace wodociągowe na terenie gminy, który przekazał dla jednostki kwotę 3.121.500zł na zakup koszul z dystynkcjami.

Dla podniesienia gotowości bojowej jednostki, w garażu zainstalowano sprężarkę powietrzną – dar wójta gminy, oraz centralne ogrzewanie garaży, co jest szczególnie ważne w okresie zimowym. Uważne przeczytanie protokołów z posiedzeń zarządu OSP daje obraz podejmowania wielu innych działań w zakresie istotnych spraw jednostki/8/.

Na posiedzeniu 21 marca 1994r., w trosce o zabezpieczenie gotowości bojowej wytypowano 7 druhów posiadających prawo jazdy kategorii C, na szkolenie do prowadzenia nowego samochodu gaśniczego. Byli to druhowie Władysław Przybylski, Marian Baranowski, Leszek Przybylski, Roman Dobiecki, Henryk Oziębłowski, Marek Kubiak i Andrzej Jabłoński. Na tym samym posiedzeniu dokonano analizy opłacalności składek członkowskich, z której wynikało, że 39 druhów zwyczajnych i wspierających zalega z wpłatami, z tego 20 za 1993r., a 19 dłużej niż 2 lata. Postanowiono wysłać odpowiednie pismo do tych druhów, a w przypadku braku reakcji z ich strony, podjąć stosowne decyzje.

Z kolei na posiedzeniu 24 maja w poczet członków zwyczajnych przyjęto Roberta Radeckiego, Romana Dobieckiego i Waldemara Doniaka. Dnia 17 czerwca zarząd podjął decyzję wykluczenia z szeregów OSP–z powodu nie wypełniania statutowego obowiązku opłacania składek członkowskich 3 członków zwyczajnych i 13 członków wspierających. Warto też odnotować, że we wrześniu dla 52 wyróżniających się druhów wraz z ich rodzinami zorganizowano wycieczkę do Ślesina i sanktuarium maryjnego w Licheniu.

Warto również zwrócić uwagę na gospodarkę finansową jednostki w omawianym roku. Z zapisów skarbnika jednostki dh Karola Dobieckiego wynika, że główne źródła dochodów jednostki to:

 • składki członkowskie – 11.993.100 zł;
 • opłaty za wynajem sali i czynsz z budynku gospodarczego – 34.600.000zł;
 • dochody z zabaw – 92.170.000 zł;
 • darowizny społeczeństwa na samochód + rozliczenie ze zbycia starego samochodu
  –57.110.000 zł;
 • darowizny za rozprowadzone kalendarze strażackie – 5.121.500 zł;
 • darowizna celowa (p. Plutecki) – 3.121.500 zł.

Stan środków na początku roku wynosił 10.194.200 zł, zaś dochody w ciągu roku 1994 wyniosły 209.416.100 zł. Razem jednostka posiadała 219.610.300 zł. Wydatkowano 181.991.400 zł. Reasumując, na koniec 1994r. w kasie jednostki pozostało 37.618.900 zł. Oceniając rok 1994, uznać należy, że działalność jednostki we wszystkich dziedzinach służyła lokalnemu społeczeństwu oraz jej samej.

Rok 1995 – walne zebranie członków OSP Świnice Warckie odbyło się 2 lutego. Otwarcia zebrania dokonał prezes zarządu dh Czesław Furmaniak. Powitał wszystkich zebranych i zaproponował na przewodniczącego zebrania Tadeusza Bednarka, a na sekretarza dh Magdalenę Ożadowicz. W zebraniu udział wzięło 59 członków czynnych oraz 44 wspierających. Przewodniczący zebrania, po objęciu przewodnictwa, powitał imiennie zaproszonych gości w osobach:

 1. Mikołaja Kołodziejczaka –v-ce prezesa ZG ZOSP RP w Warszawie
 2. Wojciecha Mendelaka – komendanta PSP w Koninie
 3. Janusza Wojciechowskiego – ZW ZOSP RP w Koninie
 4. Leonarda Soję – komendanta PSP w Turku
 5. Mirosława Karkowskiego – ZG ZOSP RP W Świnicach Warckich
 6. Stanisława Milczarka – Wójta Gminy Świnice Warckie
 7. Marka Koniuszennego – Komendanta Gminnego OSP
 8. Józefa Włodarczyka – OSP Stemplew
 9. Mariana Olejniczaka – honorowego prezesa OSP Świnice Warckie
 10. Stefana Piasecznego – honorowego prezesa OSP Świnice Warckie
 11. Andrzeja Karkowskiego – dyrektora Szkoły Podstawowej w Świnicach

Warckich.

Przedstawiając zebranym porządek zebrania obrad, przewodniczący zebrania zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu–wręczenie nagród, odznaczeń i listów pochwalnych.

Nagrodzonymi byli:

 • Monika Herman zam. Świnice Warckie, uczennica szkoły podstawowej za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie plastycznym pod hasłem „Ochrona przeciwpożarowa w oczach dziecka”, otrzymała aparat fotograficzny oraz dyplom. Nagrodę wręczył v-ce prezes ZG ZOSP RP w Warszawie dh Mikołaj Kołodziejczak.
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich – Andrzej Karkowski otrzymał dyplom za przygotowanie i udział młodzieży szkolnej w tym konkursie. Dyplom wręczył dh Janusz Wojciechowski.

Ponadto odznaczenia strażackie z rąk prezesa ZG ZOSP RP dh Mirosława Karkowskiego otrzymali: „Za Wysługę Lat” dh Józef Kubiak, dh Andrzej Sobczyński i dh Ryszard Piaseczny, a odznakę „Wzorowy Strażak” – dh Józef Kubiak.

Prezes OSP dh Czesław Furmaniak i wójt gminy dh Stanisław Milczarek wręczyli listy pochwalne, które otrzymali druhowie: Henryk Oziębłowski, Andrzej Koniuszenny, Mariusz Florczak, Piotr Kaźmierski, Stanisław Pecyna, Władysław Przybylski, Sławomir Augustyniak, Czesław Furmaniak i Marek Koniuszenny.

Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przystąpiono do złożenia sprawozdań z działalności jednostki za ubiegły rok. Warto tu zwrócić uwagę na obszerne sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej, które złożył dh Andrzej Zelba. Komisja oceniła ogólną działalność zarządu, gospodarkę finansową, gospodarkę materiałami budowalnymi, stan gotowości i sprzętu bojowego oraz ład i estetykę wewnątrz i na zewnątrz strażnicy. Ogólna ocena – bardzo dobry, a działalność skarbnika dh. Karola Dobieckiego uznano za wzorową.

Na zebraniu tym nastąpiły też pewne zmiany personalne w składzie zarządu jednostki, rezygnacje złożyli bowiem: dh Tadeusz Wieczorek z funkcji naczelnika OSP oraz dh Marian Baranowski z funkcji sekretarza. Wnioski te zostały przyjęte. W wyniku wyborów uzupełniających, w głosowaniu jawnym, funkcję naczelnika OSP powierzono dh. Piotrowi Kaźmierskiemu, a sekretarzem zarządu został dh Henryk Oziębłowski.

W dyskusji głos zabrali:

 • Wróblewski Grzegorz stwierdził, że zarząd OSP ma duże osiągnięcia w realizacji zadań. Dobrze gospodarzy środkami finansowymi. Przejął on tradycje naszych ojców i dziadów, za co chwała wszystkim strażakom, a zarządowi należy podziękować za prace i trud, nie tylko w działalności bojowej, ale i gospodarczej. Zwrócił tez uwagę na rolę młodzieży w działalności straży, gratulował zajęcia I miejsca w konkursie plastycznym, podkreślił dobrą współpracę szkoły z OSP. W imieniu prezydium ZG PSL, złożył serdeczne życzenia zdrowia i wytrwałości w tych trudnych zmaganiach z życiem i żywiołem.
 • dh Henryk Oziębłowski podziękował Zarządowi OSP za jego pracę, za dobrą gospodarkę finansami, a zwłaszcza za trud pozyskiwania środków finansowych dla jednostki. Powiedział m.in., że nie jest źle, ale zawsze może być lepiej. Podkreślił dobrą współpracę z ZG ZOSP RP oraz ze szkołami, a udział tylu dostojnych gości tez dobrze świadczy o pracy jednostki.
 • dh Andrzej Koniuszenny mówił o konieczności zakupu sprzętu, głównie węży oraz mundurów.

Kolejny mówca, dh Mikołaj Kołodziejczak podkreślił, że walne zebranie członków jest najwyższą władzą w jednostce. Pochwalił pracę z młodzieżą, a pracę komisji rewizyjnej ocenił bardzo dobrze. Komisja rewizyjna to ważny organ kontroli wewnętrznej, który pracował w jednostce wzorowo. Zwrócił też uwagę, że działania zarządu były prawidłowe, bowiem zwracano uwagę na wyszkolenie bojowe, udział w zawodach, zakupiono nowy samochód i wykonano wiele innych prac, co świadczy o odpowiedzialności i gospodarności świnickich strażaków. Poinformował on również, ze najbliższe posiedzenie Zarządu Głównego ZOSP RP z udziałem premiera Pawlaka, poświęcone będzie projektowi ustawy powiatowej. Przedmiotem tego posiedzenia mają być m.in.: pozycja prawna komendanta gminnego, uprawnienia kontrolne OSP i ceremoniał strażacki w czasie uroczystości państwowych i religijnych.

Druh Wojciech Mendelak wyraził zadowolenie z pracy jednostki OSP Świnice Warckie. Powiedział, że zaistniał już Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego, który potwierdził konieczność prowadzenia działań ratowniczych pod jednym dowództwem. W systemie jest już 18 jednostek, w kolejności są OSP Uniejów i Świnice Warckie. Widać postęp i zaangażowanie, co niewątpliwie przyspieszy włączenie tych jednostek OSP do systemu ratownictwa krajowego.

Kolejne podziękowania i życzenia zarządowi oraz strażakom złożyli: wójt gminy Stanisław Milczarek, prezes ZG ZOSP RO Mirosław Karkowski i dyrektor miejscowej Szkoły Podstawowej – Andrzej Karkowski, który w podziękowaniu za dobrą współpracę przekazał jednostce 2 maski przeciwgazowe.

Tak duże poparcie dla zarządu jednostki wyrażone na walnym zebraniu miało zapewne wpływ na dalszą działalność w nowym roku. W 1995r. zarząd odbył 25 posiedzeń, a komisja rewizyjna 2. Przedstawiciele OSP uczestniczyli w 7 sesjach rady gminy oraz 5 naradach związkowych i innych/9/.

Przedmiotem posiedzeń zarządu były głównie sprawy organizacyjne, gospodarcze oraz organizacja dochodowych zabaw tanecznych, które jako jedyne w okolicy, cieszyły się dużą popularnością wśród młodzieży.

W zakresie spraw organizacyjnych ważnym tematem były przyjęcia nowych członków. Nowi członkowie, podpisując deklarację członkowską, składali równocześnie ślubowanie o następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika, uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia”. Rota ślubowania stanowi doniosły element przyjęcia nowych członków strażackiego stowarzyszenia.

W szeregi członków czynnych OSP Świnice Warckie w 1995r. zostali przyjęci: Stanisław Milczarek, Zofia Kubiak, Anna Dudkiewicz i Barbara Pietrzak oraz członkowie MDP: Krzysztof Ługowski, Ireneusz Kaźmierczak, Robert Olejnik, Arkadiusz Kaszubski, Radosław Jabłoński, Jarosław Folwarczyk i Beata Folwarczyk.

Ogółem stan członków OSP Świnice Warckie wg ewidencji:

 • członkowie czynni – mężczyźni ogółem 68, w tym:
 1. do 25 lat (włącznie) – 11
 2. od 26 lat do 50 – 43
 3. powyżej 50 lat – 14
 • członkowie czynni – kobiety – 9
 • członkowie wspierający – 88
 • członkowie honorowi – 2
 • członkowie MDP – 31

Wartość mienia ruchomego i nieruchomego OSP, według księgi inwentarzowej, wynosiła wówczas 219.500 zł. Strażnica stanowiła już własność hipoteczną jednostki. Stan ilościowy niektórych składników mienia użytkowego OSP to: 45 mundurów wyjściowych, 8 mundurów bojowych, 6 węży W-52, 20 węży W-75, 10 mundurów MDP, 60 czapek, 6 węży ssawnych, 30 hełmów bojowych, 22 butów skuterów i 3 motopompy.

W zakresie spraw gospodarczych i starań o pozyskiwanie środków finansowych na utrzymanie strażnicy, zorganizowano 15 zabaw tanecznych. Zakupiono nakrycia stołowe w pełnym komplecie na 220 osób oraz uruchomiono wypożyczalnię, co usprawniło organizację uroczystości rodzinnych, a co za tym idzie, przysporzyło jednostce dochodów. Przeprowadzono remont kuchni i zaplecza, wymieniono oświetlenie Sali, odświeżono elewacje zewnętrzną budynku i wykonano konserwację dachu.

W zakresie realizacji zadań bojowych i szkoleniowych OSP Świnice Warckie brała udział w 11 akcjach gaśniczych oraz 2 zdarzeniach. Według informacji komendanta gminnego, straty z tytułu pożarów wyniosły wówczas 11.800 zł. W rejonie tureckim gmina Świnice Warckie zajmowała 2 miejsce pod względem najmniejszej liczby pożarów. Pożary najczęściej powstawały na terenach leśnych, a ich przyczyny to nieumyślne zaprószenie ognia lub podpalenia. W celu podniesienia gotowości bojowej, przeszkolono 8 osób w zakresie obsługi motopomp oraz 5 dowódców MDP. Kursy zorganizował Ośrodek Szkoleniowy przy PSP w Turku, w dniach 3–7 kwietnia. W dorocznym przeglądzie stanu gotowości bojowej przeprowadzonym przez dh. Marka Koniuszennego, najlepiej wypadły jednostki typu „S”, tj. Świnice Warckie, Piaski i Chwalborzyce.

Dnia 10 listopada 1995r., przy współpracy z PSP w Turku przeprowadzono gminne dwufazowe ćwiczenia na obiekcie. Pierwsza faza to ćwiczenia na terenie magazynu zbożowego w Kraskach, a druga  ćwiczenia na bocznicy stacji kolejowej PKP Kraski. W trakcie ćwiczeń strażacy mieli możliwość zapoznania się z wyposażeniem wozu ratownictwa drogowego.

Z bieżących wydarzeń roku 1995 warto podkreślić obchody Dnia Strażaka 3-7 maja. Z tej okazji świniccy druhowie otrzymali odznaczenia za działalność w służbie ratowniczej:

 • odznakę „Wzorowy Strażak” – dh Bolesław Dobiecki i Piotr Kaźmierski;
 • medal brązowy „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – dh Stanisław Oziębłowski i Marek Kubiak;
 • medale „Za Wysługę Lat” w służbie pożarniczej: 45 lat – dh Tadeusz Marek i Wiesław Olejniczak, 40 lat – dh Tadeusz Wieczorek, 30 lat – dh Ireneusz Czyżo, Andrzej Jabłoński i Stanisław Szymczak.

Wyszkolenie bojowe druhów i udział w zawodach pożarniczych to jeden z ważnych elementów działalności jednostki. Nic też dziwnego, świnicka jednostka, na zawody sportowo–pożarnicze, które odbyły się 4 czerwca 1995r., wystawiła 5 sekcji: 4 sekcje MDP i 1 sekcja Seniorów. Uzyskano wówczas bardzo dobre lokaty:

 • w grupie I – chłopcy (12 – 15 lat) – I miejsce
 • w grupie I – dziewczęta (12 – 15 lat) – II miejsce
 • w grupie II – chłopcy (15 – 18 lat) – III miejsce
 • w grupie II – dziewczęta (15 – 18 lat) – I miejsce
 • Grupa Seniorów – I miejsce

Zarząd jednostki, w uznaniu za wkład pracy włożony w wyszkolenie bojowe zawodników, wyróżnił wówczas szczególnie druhów: Marka Koniuszennego i Piotra Kaźmierskiego oraz dh. Władysława Przybylskiego, gospodarza i mechanika za to, że „zagrały” motopompy.

Na rejonowe zawody sportowo–pożarnicze w Turku, OSP Śwince Warckie wystawiła 4 sekcje. W zawodach Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza: zarówno grupa II–dziewczęta (15-18 lat), jak i II grupa–chłopcy (15-18 lat) zajęły I miejsce.

Dbając o przyszłe kadry, zarząd jednostki na posiedzeniu w dniu 4 lipca, podjął decyzję o dofinansowaniu obozu szkoleniowo-wypoczynkowego dla 8 członków MDP, a byli to: Ilona Kubiak, Beata Florczak, Beata Szypowska, Renata Wojtkiewicz, Ireneusz Kaźmierski, Radosław Jabłoński, Tomasz Jabłoński i Jarosław Florczak.

Ważną decyzję podjęto 2 sierpnia 1995r. Zarząd OSP, mając na uwadze liczne wnioski społeczeństwa, podjął decyzję o powołaniu orkiestry dętej przy OSP w Świnicach Warckich. Chęć współpracy w prowadzeniu orkiestry wyraził dh Józef Włodarczyk ze Stemplewa. Tak też się stało. Orkiestra OSP Świnice Warckie w 30 osobowym składzie, po raz pierwszy wystąpiła publicznie, uświetniając swą muzyką msze św., tzw. „Pasterkę” 24 grudnia 1995r., ale o tym szerzej w dalszej części opracowania.

W grudniu 1995r. odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, zorganizowanego przez Zarząd Główny Związku OSP RP. Myśl przewodnia konkursu stanowiło hasło: „Radź się przeszłości, kieruj teraźniejszością, patrz w przyszłość”. Za dokumentowanie kart z życia OSP, dyplom uznania otrzymała dh Magdalena Ożadowicz.

Następny rok 1996 przyniósł również szereg wydarzeń, którym należy poświęcić trochę uwagi, gdyż to one składają się na wymierną pracę jednostki i jej historię. Świniccy strażacy nowy rok rozpoczęli tradycyjnym opłatkiem. Spotkanie to odbyło się 2 stycznia w sali OSP. Wzięli w nim udział: ks. proboszcz miejscowej parafii ks. Stefan Spychalski, wójt gminyŚwinice Warckie Stanisław Milczarek, prezes ZG ZOSP RP Mirosław Karkowski oraz
77 strażaków i 30 osobowa orkiestra dęta.

Doroczne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków OSP odbyło się 17 lutego/10/. Zgodnie z obowiązującym ceremoniałem, po otwarciu zebrania, nastąpiło uroczyste wprowadzenie sztandaru jednostki przy dźwiękach hymnu strażackiego. Była to bardzo podniosła to chwila dla uczestników zebrania. Następnie złożono sprawozdanie z działalności za rok ubiegły, a także zatwierdzono plan działania na rok bieżący. Dokonano wyboru zarządu, którego skład pozostał bez zmian. W skład komisji rewizyjnej weszli natomiast Andrzej Zelba, Stanisław Pecyna i Tadeusz Wieczorek. Ze sprawozdania z działalności i wykonania budżetu OSP Świnice Warckie za rok 1996 wynika, że liczba członków wg ewidencji na dzień 17 lutego 1996r. wynosiła:

 • Członkowie czynni – mężczyźni ogółem – 65, w tym:
 1. do 25 lat (włącznie) – 11
 2. od 25 do 50 lat – 40
 3. powyżej 50 lat.– 14
 • Członkowie czynni – kobiety ogółem – 9
 • Członkowie wspierający – 88
 • Członkowie honorowi – 2 (Stefan Piaseczny i Marian Olejniczak)
 • Członkowie MDP – 31

Zarząd OSP odbył 15 posiedzeń, natomiast Komisja Rewizyjna 1. Zorganizowano 14 zabaw dochodowych. W zakresie spraw gospodarczych dokończono remont zaplecza kuchennego. Przeprowadzono remont i wymianę instalacji elektrycznej w całym budynku remizy, a także doprowadzono nowe zasilanie do sceny, dla zespołów muzycznych. Zakupiono nowe kinkiety i żyrandole. Dużo uwagi i środków poświęcono orkiestrze dętej. Zakupiono brakujące instrumenty i umundurowanie. Orkiestra liczyła wówczas 30 muzyków. W zakresie zabezpieczenia bojowego, z własnych środków przeprowadzono remont silnika samochodu „Hydromil” oraz zamontowano, przekazaną przez KW PSP w Koninie radiostację na samochodzie „Żuk”. W ocenie komendanta gminnego, dh. Marka Koniuszennego, stan gotowości operacyjno-technicznej OSP był bardzo dobry. W ciągu roku jednostka wyjeżdżała 10 razy do pożarów na terenie gminy oraz do miejscowości Kiki (poza obszarem działania). W ramach doskonalenia sprawności strażaków i utrzymania stanu gotowości, przeprowadzono gminne ćwiczenia na obiekcie–las Zbylczyce. Udział w nich wzięło 7 sekcji w tym OSP Świnice Warckie, służby leśne leśnictwa Zbylczyce oraz policja.

Doroczne, gminne zawody sportowo-pożarnicze odbyły się w lipcu 1996r., gospodarzem ich była świnicka jednostka. Zawody przygotowano wzorowo. Ogółem startowały wówczas 22 sekcje OSP z terenu gminy, tj. 184 zawodników. Wszystkich poczęstowano posiłkiem, a w przerwach koncertowała świnicka orkiestra dęta. Zawodnicy z OSP Świnice Warckie uzyskali lokaty:

 • Grupa „Seniorzy” – III
 • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza:
 • grupa I chłopcy (12 – 15 lat) – II
 • grupa II chłopcy (15 – 18 lat) – III
 • grupa II dziewczęta (15 – 18 lat) – I

W lipcu 1996r. Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzepinie obchodziła jubileusz 75– lecia. Zarząd i orkiestra dęta ze Świnic Warckich, wraz z pocztem sztandarowym, uczestniczyliw tej uroczystości. Ponadto należy zauważyć, że muzycy chętnie brali udział we wszystkich imprezach rozrywkowych oraz uroczystościach religijnych i świętach państwowych, uświetniając je swymi występami..

Tradycyjną formą podziękowania za bieżącą pracę na rzecz jednostki były publiczne wyróżnienia. I tak za 1996r. na wyróżnienia zasłużyli druhowie:

 • w zakresie działalności gospodarczej: Czesław Furmaniak, Karol Dobiecki, Władysław Przybylski, Andrzej Jabłoński i Marek Kubiak;
 • w zakresie działalności prewencyjnej: Marek Koniuszenny, Henryk Oziębłowski, Piotr Kaźmierski, Mariusz Florczak, Stanisław Pecyna i Sławomir Augustyniak;
 • w zakresie szkolenia pożarniczego: Piotr Kaźmierski i Marek Koniuszenny;
 • w działalności kulturalnej: Teresa Zelba, Roman Dobiecki i kapelmistrz orkiestry Józef Włodarczyk.

Za całokształt pracy w służbie pożarniczej 1996r. uhonorowano niżej wymienionych druhów, którzy otrzymali:

 • Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Andrzej Jabłoński, Józef Włodarczyk, Henryk Oziębłowski, Mieczysław Kaszubski i Julian Kacprzak;
 • Brązowy Medal ”Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Sławomir Augustyniak, Mariusz Florczak, Roman Gnatowski, Andrzej Koniuszenny, Leszek Matusiak i Stanisław Pecyna;
 • odznakę „Wzorowy Strażak”: Władysław Przybylski i Lechosław Ruszczak;
 • odznakę „Za Wysługę Lat”:
 • 5 lat – Sławomir Górniak;
 • 10 lat – Andrzej Sobczyński i Józef Barski;
 • 15 lat – Marian Baranowski.

Rok 1997. Walne zebranie członków OSP Świnice Warckie w dniu 8 lutego 1997r. rozpoczęto uczczeniem minutą ciszy zmarłych dwóch druhów: Andrzeja Zelby, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w latach 1991–1996 (zm. 18 lipca 1996r.) i Stefana Piasecznego, naczelnika OSP Świnice i komendanta gminnego w latach 1976–1990 (zm. 12 stycznia 1997r.).

Walne zebranie dokonało oceny działalności zarządu OSP za rok ubiegły oraz zatwierdziło plan działalności i budżet na rok 1997. Przeprowadzono również wybory uzupełniające w związku z rezygnacją dh. Marka Koniuszennego z funkcji v-ce naczelnika, którą powierzono dh. Sławomirowi Augustyniakowi. Na członka komisji rewizyjnej powołano dh. Mariusza Florczaka. Natomiast na członka Zarządu Gminnego ZOSP RP w Świnicach Warckich delegowano dh. Stanisława Pecynę.

W dyskusji wzięło udział 17 osób, a do realizacji przyjęto następujące wnioski:

 • skreślić z listy członków OSP osoby, które zalegają z opłacaniem składek powyżej 1 roku;
 • podjąć działania, aby uruchomić magazyn z częściami zamiennymi do motopomp.

Miłym akcentem zebrania były podziękowania dla jednostki oraz dary sponsorów. Leśniczy Leśnictwa Zbylczyce–Józef Marciniak podziękował za akcje ratownicze lasów i przekazał strażakom piłę spalinową do usuwania drzew. Wójt gminy Stanisław Milczarek oraz prezes ZG ZOSP RP Mirosław Karkowski przekazali świnickim strażakom w darze 6 nieprzemakalnych kurtek ochronnych. Z kolei Pan Dominik Cieślak z Bonn przekazał na bieżącą działalność kwotę 700,00zł. Prezes OSP Czesław Furmaniak, dziękując za dary powiedział, że jak zawsze OSP z oddaniem będzie służyć ratowaniu życia i mienia ludzkiego/11/.

W 1997r. Zarząd OSP odbył 15 protokołowanych posiedzeń, na których omawiano sprawy organizacyjne, gospodarcze, organizację i rozliczenia z zabaw dochodowych.

Liczba członków wg ewidencji wynosiła:

 • Członkowie czynni, mężczyźni ogółem – 62, w tym:
 1. do 25 lat włącznie – 11
 2. od 25 do 50 lat – 38
 3. powyżej 50 lat – 13
 • Kobiety – 9
 • Członkowie wspierający – 99
 • Członkowie honorowi – 1
 • Członkowie – 31

W zakresie spraw gospodarczych wykonano dotychczas:

 • remont sceny na sali widowiskowej;
 • położono płytki ceramiczne w kuchni;
 • zakupiono 51 składanych krzeseł;
 • wykonano sposobem gospodarczym 4 stoły biesiadne, przy bezpłatnej pomocy RSP Świnice Warckie;
 • wybudowano toalety wewnątrz budynku oraz kabinę prysznicową dla strażaków, wybudowano sieć kanalizacyjną i szambo, podłączono ciepłą wodę;
 • do wszystkich tych pomieszczeń podłączono centralne ogrzewanie, łącznie z holem.

Wszystkie te prace wykonano dzięki ogromnemu zaangażowaniu zarządu i strażaków.

W ramach prac organizacyjno-bojowych zakupiono brakujące mundury wyjściowe oraz umundurowanie bojowe. Zorganizowano kurs szkoleniowy na strażaka szeregowca, który ukończyło 23 druhów. W zakresie obsługi aparatów tlenowych przeszkolono 5 strażaków, tyle samo przeszkolono w zakresie obsługi piły spalinowej. Wszystkie działania podejmowane wówczas przez świnickich strażaków miały głównie na celu przygotowanie jednostki do systemowych zmian w zakresie ratownictwa.

Decyzją Komendanta Głównego Straży Pożarnej nr 16/26/KSRG z dnia 28 marca 1997r. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego/12/. W czerwcu 1997r. w OSP Świnice Warckie odbył się uroczysty apel, na którym odczytano i wręczono rozkaz komendanta głównego, prezesowi jednostki, druhowi Czesławowi Furmaniakowi. Powiedział on wówczas: „Cieszymy się, że dołączyliśmy do KSRG, ale stanowi to dla nas wielkie wyzwanie, zapewniam, że świnicka straż sprosta wymogom jakie stawia nowy system ratownictwa”. Apel ten miał bardzo uroczysty charakter. Wzięli w nim udział: prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Mirosław Karkowski, komendant gminny dh Marek Koniuszenny, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP dh Feliks Grzelka, komendant rejonowy PSP dh Leonard Soja, zarząd OSP Świnice Warckie, poczet sztandarowy jednostki, orkiestra dęta i druhowie – strażacy.

W zakresie działalności szkoleniowo–bojowej, jednostka brała udział w zawodach sportowo–pożarniczych w Stemplewie, na których w grupie „Seniorzy” uzyskano III lokatę, a MDP – chłopcy w obu grupach, odpowiednio IV i II miejsce. Na zawody te nie wystawiono sekcji dziewcząt. Natomiast w X rejonowych zawodach pożarniczych w Turku wzięły udział zwycięskie drużyny zawodów gminnych, a były to OSP Stemplew i OSP Piaski.

Jedną z form doskonalenia sprawności, a także prewencji są pokazy ratownictwa, które w 1997r. zorganizowano dwukrotnie. Z okazji obchodów 20 rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Świnicach Warckich imienia Marii Konopnickiej, OSP Świnice Warckie, wspólnie z Jednostką Ratownictwa Gaśniczego w Turku, przygotowały i przeprowadziły pokaz ratownictwa i ewakuacji ludności z wyższego piętra budynku szkoły, za pomocą rękawa ewakuacyjnego. Zarówno dzieci, jak i dorośli mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem i techniką działań operacyjnych. Wspólne pokazy ratownictwa jednostki te przeprowadziły również w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stemplewie.

Praktycznym sprawdzianem umiejętności organizacyjnych i ratowniczych dla strażaków z gminy Świnice Warckie była powódź. Na początku lipca 1997r., na skutek nadmiernych opadów atmosferycznych, stan wody rzeki Ner przekroczył stan alarmowy. W pierwszej fazie działań ratowniczych przystąpiono do wzmocnienia wałów na uregulowanym odcinku biegu rzeki, tj. we wsi Łyków, Parski, Zimne, Kosew. W górnym biegu tj. we wsiach Zbylczyce, Kaznów, Chorzepin i Chwalborzyce, stworzyło się już rozległe rozlewisko, gdyż ten odcinek Neru nie jest uregulowany i każdy wylew powodował tam lokalne podtopienia.

Do akcji ratowniczej przystąpiły wszystkie jednostki OSP z terenu gminy, a także z komendy rejonowej w Turku. Miejscowa ludność oraz formacje OC wspomagały strażaków w walce z żywiołem, angażując własny sprzęt i pracę, dowożąc piasek do umocnienia wałów. Wszystkie prace wykonywano ręcznie, gdyż do wielu miejsc nie mogły dojechać żadne pojazdy. W walce z żywiołem wody, człowiek okazał się bezsilny. Na wysokości wsi Borek, woda przerwała wał z prawej strony rzeki i przelała się w kierunku wsi Parski, powodując zagrożenia dla kilku budynków mieszkalnych i obejść gospodarskich. W związku z tą nową sytuacją, podjęto decyzję o skoncentrowaniu wszystkich sił nad utrzymaniem wału przeciwpowodziowego we wsi Łyków, gdyż jego przerwanie w tym miejscu i naturalne ukształtowanie terenu spowodowały zalanie części gospodarstw, położonych we wsiach: Piaski, Bielawy, Grodzisko, Zbylczyce i in. Dzięki ofiarnej pracy wielu ludzi udało się  opanować to zagrożenie. Wprowadzono całodobowe dyżury w jednostkach OSP i urzędzie gminy. Strażacy pełnili nocne warty na wałach. Pracownicy Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich dowozili pożywienie i napoje pracującym przy uszczelnianiu wałów. Ludności z zalanych gospodarstw, dowożono łódkami żywność, wodę pitną, odzież i obuwie gumowe. Dolina rzeki Ner to głównie użytki zielone i hodowla bydła mlecznego. Brakowało paszy i wody pitnej dla zwierząt. Nastające letnie upały stanowiły duże zagrożenie epidemiologiczne. Do akcji ponownie przystąpili strażacy, czyszcząc i dezynfekując zalane studnie, tam gdzie nie było wodociągu.

Ochotnicza Straż Pożarna w Świnicach Warckich ten, jakże trudny egzamin walki z żywiołem zdała celująco, nie sposób tu wymienić wszystkich, ale cały czas na posterunku trwali dh Władysław Przybylski–mechanik OSP i Leszek Ławniczak–pracownik Urzędu Gminy. Szczególne podziękowanie jednostce za prowadzenie tej akcji złożyli wójt gminy i prezes zarządu gminnego związku OSP, życząc wszystkim m.in. satysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku.

W 1997r. na terenie gminy wybuchło 13 pożarów oraz wystąpiło 6 zagrożeń związanych głównie z powodzią. W tych przypadkach również sprawdziła się pełna gotowość ratownicza jednostki ze Świnic Warckich.

Rok 1998 przyniósł zapowiedź dużych zmian. Był to rok wyborczy, a także rok zmian związanych z przynależnością administracyjną gminy, która z dniem 1 stycznia 1999r. weszła w skład powiatu łęczyckiego, a tym samym województwa łódzkiego. Powstanie samorządu terytorialnego wyższego stopnia, na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, poprzedziły przeprowadzone w październiku 1998r., wybory do rady powiatu, sejmiku województwa oraz wybory lokalne do rady gminy.

W skład Rady Gminy Świnice Warckie, kadencji 1998 – 2002, zostali wybrani:

 1. Bartczak Grażyna – Podłęże
 2. Górka Kazimiera – Chwalborzyce
 3. Jóźwiak Zdzisław – Drozdów
 4. Kamińska Marzena – Kraski
 5. Kęska Kazimierz – Świnice Warckie
 6. Księżak Jolanta – Kaznów
 7. Lewiński Wojciech – Świnice Warckie
 8. Ławniczak Radosław – Piaski
 9. Próchniewicz Krzysztof – Wola Świniecka
 10. Różalski Karol – Gusin
 11. Siwiński Jan – Kosew – I v-ce przewodniczący
 12. Sobczyński Karol – Bielawy
 13. Stasiak Mirosław – Stemplew
 14. Tutak Krzysztof – Głogowiec, v-ce przewodniczący
 15. Wróblewski Grzegorz – Świnice Kolonia, przewodniczący
 16. Zielonka Andrzej – Stemplew
 17. Ziółkowski Zbigniew – Chwalborzyce
 18. Żydczak Grażyna – Zbylczyce (zm.) Szczęsny Sławomir

Ustawowy skład rady gminy wynosił wówczas 18 radnych. Przewodniczącym rady został Grzegorz Wróblewski, a funkcję wójta powierzono Stanisławowi Milczarkowi, który pełnił ją od powstania samorządu na szczeblu gminnym, tj. od 1990r.  W składzie rady gminy znalazło się wówczas 7 czynnych członków straży z terenu gminy, a wśród nich 2 z rejonu działania OSP Świnice Warckie.

Zarząd gminy Świnice Warckie:

 1. Stanisław Milczarek – przewodniczący zarządu i wójt gminy
 2. Karol Różalski  – z-ca wójta
 3. Andrzej Zielonka – członek
 4. Jolanta Księżak – członek
 5. Grażyna Bartczak – członek

Statutowe walne zebranie członków odbyło się 14 lutego 1998r.Przyjęto sprawozdania za rok ubiegły i udzielono zarządowi absolutorium. Jednym z punków obrad zebrania były wybory uzupełniające członka zarządu. Rezygnację z funkcji skarbnika złożył bowiem dh Karol Dobiecki, motywując to tym, że będąc skarbnikiem gminy nie powinien pełnić, nawet społecznie, funkcji w jednostce dotowanej przez gminę. Prezes OSP dh Czesław Furmaniak złożył ustępującemu skarbnikowi serdeczne podziękowania za pracę w zarządzie za to, że przez 10 lat prowadził wzorowo finanse jednostki, za co wielokrotnie był wyróżniany przez komisję rewizyjną.

Na członka zarządu wybrano wówczas dh. Stanisława Oziębłowskiego i powierzono mu finanse OSP. W dyskusji wzięło udział 15 osób, a zdominowały ją głównie sprawy gospodarcze. Podjęto wówczas uchwałę o nabyciu działki przyległej do placu OSP od syndyka masy upadłościowej Gminnej Spółdzielni „SCh”, z przeznaczeniem pod rozbudowę remizy. Jeden z zaproszonych gości, v-ce prezes Zarządu Związku OSP RP w Koninie, powiedział wówczas m. in., że OSP Świnice Warckie należy do czołówki jednostek w województwie. W imieniu zarządu wojewódzkiego przekazał wówczas strażakom:

 • zbiornik na wodę – wartości 800,00 zł;
 • prądnicę „Turbo” – wartości 300,00 zł;
 • kurtynę wodną – wartości 113,00 zł;
 • piłę spalinową do drewna – wartości 137,00 zł.

Stan członków OSP Świnice Warckie w dniu walnego zebrania wynosił:

 • członkowie czynni – mężczyźni ogółem – 65 , w tym:
 1. od 18 do 50 lat – 45
 2. powyżej 50 lat – 22
 • członkowie czynni – kobiety – 9
 • członkowie wspierający – 104
 • członkowie honorowi – 1
 • członkowie MDP – 24

Zarząd OSP odbył 21 posiedzeń, podejmując m. in. decyzje o:

 • malowaniu zewnętrznym całego obiektu;
 • malowaniu pomieszczeń wewnętrznych;
 • modernizacji holu wejściowego i sceny;
 • adoptowaniu starego garażu z przeznaczeniem na salę muzyczną dla orkiestry dętej;
 • położeniu asfaltu przed budynkiem remizy;
 • uzupełnieniu stanu wypożyczalni naczyń o obrusy i nakrycia stołowe;
 • zakupieniu brakujących mundurów, czapek oraz radiotelefonu nasobnego;
 • zakupieniu dla orkiestry 2 suzafonów i 1 saksofonu.

Koszt poniesionych wydatków zamknął się wówczas kwotą 34.081,00zł. należy zauważyć, że wykonanie powyższych zadań było możliwe dzięki dochodom własnym OSP pozyskiwanym z różnych źródeł. Duża liczba wesel, dochody z zabaw, loterie fantowe oraz dochód z wypożyczalni naczyń i życzliwość sponsorów, a przede wszystkim ofiarność miejscowego społeczeństwa sprawiła, że zarząd jednostki mógł zabezpieczyć środki na wykonanie tych prac.

Działalność OSP to również szkolenia, ćwiczenia, udział w akcjach. W 1998r. na terenie gminy wybuchło 7 pożarów oraz 4 zagrożenia miejscowe. Udział w nich brała OSP Świnice Warckie. Ponadto dwukrotnie uczestniczyła w ćwiczeniach Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego. Przeszkolono także 23 członków MDP.

W czerwcu 1998r. na zawodach sportowo-pożarniczych w Piaskach startowało 17 sekcji z 8 jednostek z terenu gminy. Z OSP Świnice Warckie, w zawodach udział wzięło 35 strażaków. Uzyskano następujące  lokaty:

 • grupa I chłopcy 12 – 15 lat – II
 • grupa II chłopcy 15 – 18 lat – I
 • grupa III seniorzy – I

Jednostka otrzymała wówczas nagrodę pieniężną w wysokości 850,00 zł.

Święto patrona strażaków, św. Floriana obchodzono uroczyście w dniu 3 maja. Po tradycyjnym ceremoniale, na placu strażackim odbył się uroczysty apel, na którym wręczono zasłużonym druhom medale i odznaczenia:

 • Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowano dh. Tadeusza Łazarka;
 • Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Piotr Kaźmierski i Józef Kubiak;
 • odznaką „Wzorowy Strażak” odznaczono druhów: Romana Dobieckiego i Tadeusza Lewandowskiego;
 • odznaczenia „Za Wysługę Lat” otrzymali druhowie:
 • 30 lat – Czesław Furmaniak, Aleksy Bednarek i Andrzej Koniuszenny;
 • 25 lat – Stanisław Gawlik;
 • 20 lat – Roman Gnatowski, Sławomir Augustyniak, Andrzej Kałucki, Piotr

Kaźmierski, Andrzej Kowalski, Józef Kubiak i Marek Kubiak;

 • 5 lat – Roman Dobiecki, Tadeusz Lewandowski, Stanisław Folwarczyk, Anna Olejnik, Teresa Zelba, Magdalena Ożadowicz, Robert Radecki, Lechosław Ruszczak, Zbigniew Wolski.

Jednym z elementów działalności prewencyjno-propagandowej straży jest popularyzacja wiedzy z zakresu ochrony p.pożarowej, m. in. poprzez wygłaszanie pogadanek, organizację konkursów plastycznych oraz eliminacji środowiskowych turnieju wiedzy pożarniczej. Zadanie to realizowano głównie przy współpracy Zarządu Gminnego Związku OSP RP oraz szkół z terenu gminy. W 1998r. Daniel Karkowski, uczeń Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich, jako zwycięzca eliminacji środowiskowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, reprezentował gminę w eliminacjach wojewódzkich w Koninie. Uzyskał wówczas I lokatę i tym samym zakwalifikował się do finału krajowego tego turnieju. Finał krajowy odbył się w Modlinie k/Warszawy, tam Daniel Karkowski zajął IV miejsce.

W kolejnej edycji turnieju, w 2001r. potwierdził on swoją wiedzę z zakresu ochrony p.pożarowej uzyskując I miejsce w eliminacjach powiatowych w Łęczycy. W finale wojewódzkim, który odbył się w Piotrkowie Trybunalskim, zajął III miejsce.

W roku 2002, w eliminacjach środowiskowych, zwyciężył Szymon Olejnik, a w finale na szczeblu powiatowym zajął III miejsce.

Finalistą środowiskowym TWP w 2003r. został uczeń gimnazjum, Jakub Koniuszenny. Zwycięstwo w eliminacjach powiatowych zakwalifikowało go do finału wojewódzkiego, który zorganizowano w Łowiczu, tam uzyskał VIII lokatę.

Rok 1998 w dziejach świnickiej straży zakończył etap związany z przynależnością administracyjną do województwa konińskiego. W ocenie strażaków, czas od 1975r. do 1998r. to, dzięki dobrej współpracy z Wojewódzkim Związkiem OSP RP i Komendą Rejonową Straży w Kole i Turku, okres rozwoju i umacniania ruchu strażackiego w Świnicach Warckich. Ta bardzo dobra współpraca oraz zrozumienie potrzeb wiejskich OSP, pozwoliły osiągnąć OSP Świnice Warckie wysoką sprawność bojową, co umożliwiło powołanie jej do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

Rok 1999. Jednostka OSP Świnice Warckie w 1999r. wykazywała bardzo dużą aktywność, która po części związana była ze zmianą przynależności administracyjnej, jak również wizytą w Polsce Ojca Świętego Jana Pawła II i sprawami bieżącymi.

Z dniem 1 stycznia 1999r., prawie po 24. latach,  reaktywowano powiat łęczycki, w skład którego weszła gmina Świnice Warckie. Miasto Łęczyca stało się siedzibą Starostwa Łęczyckiego, a starostą powiatu na kadencję 1998-2004 został wybrany Wojciech Zdziarski. Funkcję zastępców rada powiatu powierzyła Antoniemu Kupiszowi, a później Zenonowi Dąbrowskiemu. Do rady powiatu zostali wówczas wybrani, również przedstawiciele naszej gminy. Byli to dh Stanisław Milczarek, któremu powierzono funkcję przewodniczącego rady i Tadeusz Bednarek, który wszedł w skład zarządu powiatu.

Z każdą zmianą wiąże się zawsze wiele nadziei i obaw. Tak było też wtedy, jednakże upływający czas niepokoje te zweryfikował pozytywnie.

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Świnice Warckie odbyło się 13 lutego 1999r. Wzięli w nim udział przedstawiciele władz i instytucji lokalnych, a także prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łęczycy, dh Ryszard Szmaja i komendant powiatowy PSP kpt. Krzysztof Graczyk. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego druha, Władysława Przybylskiego–członka zarządu OSP, który zmarł 27 maja 1998r. na posterunku pracy. Pełnił on w latach 1981–1998 funkcję gospodarza i kierowcy–mechanika. W związku z powyższym, zachodziła potrzeba uzupełnienia składu zarządu jednostki. Walne zebranie, funkcję kierowcy – mechanika, a zarazem gospodarza, powierzyło druhowi Leszkowi Przybylskiemu.

Kolejna zmiana w składzie zarządu OSP Świnice Warckie nastąpiła we wrześniu. Na wniosek Komisji Rewizyjnej, zwołano na dzień 24 września 1999r., nadzwyczajne walne zebranie członków OSP, w związku z tym, że rezygnację z funkcji prezesa złożył dh Czesław Furmaniak oraz z funkcji naczelnika jednostki dh Piotr Kaźmierski. W rezultacie przeprowadzonych wyborów tajnych, ukonstytuował się nowy zarząd OSP oraz Komisja rewizyjna w składzie:

Zarząd OSP:

 1. Stanisław Pecyna – prezes OSP
 2. Marek Koniuszenny – naczelnik
 3. Sławomir Augustyniak – z-ca naczelnika
 4. Stanisław Oziębłowski – skarbnik
 5. Henryk Oziębłowski – sekretarz
 6. Leszek Przybylski   – gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Tadeusz Wieczorek – przewodniczący
 2. Teresa Zelba – sekretarz
 3. Mariusz Florczak – członek/13/.

Powyższe zmiany w składzie zarządu zostały zgłoszone w Sądzie Rejestrowym w Koninie oraz w banku prowadzącym obsługę jednostki.

W 1999r. działalność organizacyjna OSP Świnice Warckie przedstawiała się następująco: odbyło się ogółem 29 protokołowanych posiedzeń. Przedmiotem ich były m.in. takie sprawy jak:

 • rozliczanie zabaw tanecznych i innych działań związanych z pozyskiwaniem środków

(loterie fantowe, sprzedaż kalendarzy, organizacja imprez);

 • omawianie spraw zabezpieczenia bojowego jednostki, szkoleń i ćwiczeń;
 • podejmowanie i rozliczanie działań gospodarczych;
 • sprawy organizacyjne.

Ogółem podjęto 34 decyzje, które dotyczyły m. in. przyjęcia nowych członków, skreśleń z listy członków, udziału jednostki w różnych uroczystościach i imprezach kulturalnych oraz prac gospodarczych.

Liczba członków OSP Świnice Warckie wg ewidencji na dzień walnego zebrania wynosiła:

 • członkowie czynni – mężczyźni ogółem 65, w tym:
 1. od 18 do 50 lat – 44
 2. powyżej 50 lat – 21
 • członkowie czynni – kobiety – 9
 • członkowie wspierający – 100
 • członkowie honorowi – 1 (dh Marian Olejniczak)
 • członkowie MDP – dziewczęta – 8
 • członkowie MDP –chłopcy – 16

W zakresie spraw operacyjno–bojowych, w 1999r. zakupiono kolejne mundury wyjściowe dla strażaków oraz gaśnice dla zabezpieczenia p.pożarowego sali taneczno–widowiskowej. Podjęto, wspólnie z władzami samorządowymi gminy, starania o zakup samochodu dla ratownictwa drogowego. W wyniku tych działań Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał dla OSP dotację w kwocie 29.350,00zł.

W 1999r. na terenie gminy miało miejsce 8 pożarów oraz 6 miejscowych zagrożeń. W porównaniu do roku ubiegłego, liczba pożarów wzrosła o 1, a miejscowych zagrożeń zwiększyła się o 2 przypadki. OSP Świnice Warckie uczestniczyła we wszystkich tych zdarzeniach. Z uwagi na kolejny wylew rzeki Ner, jednostki OSP zostały postawione w stan gotowości. Strażacy czynnie uczestniczyli w patrolowaniu oraz w zabezpieczaniu wałów. Działania te wspierała też Jednostka Wojskowa z Leźnicy Wielkiej.

20 listopada, na kompleksie leśnym w Zbylczycach, zostały przeprowadzone powiatowe ćwiczenia, w których wzięło udział 7 jednostek z KSRG z terenu powiatu, 1 zastęp PSP w Łęczycy, a także 4 jednostki OSP z terenu gminy Świnice Warckie (Piaski, Grodzisko, Chwalborzyce i Stemplew). Obserwatorami tych ćwiczeń byli:

 • Wojciech Zdziarski – Starosta Łęczycki;
 • Stanisław Milczarek- Przewodniczący Rady Powiatu i Wójt Gminy Świnice Warckie;
 • Paweł Kokorzycki – Zastępca Burmistrza Miasta Łęczyca;
 • prasa i telewizja.

Strażacy zapoznali się wówczas z nowymi przepisami ruchu drogowego oraz odbyli szkolenie metodyczne. Celem tego szkolenia była m.in. integracja środowiska strażackiego w nowych strukturach administracyjnych.

Gminne zawody sportowo–pożarnicze zorganizowano w czerwcu, w OSP Drozdów. Startowało w nich łącznie 16 sekcji. Zawodnicy z OSP Świnice Warckie uzyskali lokaty:

 • Grupa I chłopcy (12-15 lat) – I
 • Grupa II chłopcy (15-18 lat) – I
 • Grupa III Seniorzy – IV

Komenda Powiatowa PSP oraz Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łęczycy, zorganizowali 19 września 1999r. w Grabowie, pierwsze powiatowe zawody sportowo–pożarnicze. Gmina Świnice Warckie, w trzech kategoriach reprezentowana była przez 3 sekcje, które zajęły następujące miejsca:

 • Grupa II A – chłopcy (15-18 lat) – MDP Świnice Warckie – I
 • Grupa II B – kobiety (15-18 lat) – MDP Stemplew – I
 • Grupa III Seniorzy – OSP Stemplew – I

Młodzieżową Drużynę Pożarniczą ze Świnic Warckich reprezentowali wówczas: Andrzej Folwarczyk, Ireneusz Kowalski, Andrzej Lipowski, Waldemar Kowalczyk, Łukasz Sobczyński, Paweł Wieczorek, Mariusz Mazur oraz Sławomir Augustyniak. Był to wówczas wielki sukces, gdyż strażacy reprezentujący gminę Świnice Warckie odnieśli zwycięstwo we wszystkich 3 kategoriach, a takie  wyniki mówią same za siebie.

W 1999r. zorganizowano również 18 zabaw dochodowych oraz bal sylwestrowy, a dochód z tych imprez przeznaczono głównie na bieżące utrzymanie i remonty strażnicy.

Jednostka OSP Świnice Warckie została też ponownie wyróżniona dyplomem w VI Ogólnopolskim Konkursie Kronik, zorganizowanym w październiku 1999r. w Boguchwale.

W zakresie spraw gospodarczych, jak co roku, zarząd OSP podejmował szereg działań związanych z utrzymaniem, jak i modernizacją remizy. W ramach tych prac wykonano następujące prace:

 • położono nowe pokrycie dachowe na całym obiekcie;
 • wymieniono stolarkę okienną na plastikową oraz zainstalowano aluminiowe drzwi, dostosowując je do wymogów ewakuacyjnych;
 • przeprowadzono malowanie sceny i częściowo malowanie elewacji zewnętrznej;
 • wykonano kolejne 3 stoły biesiadne;
 • rozpoczęto prace remontowe w pomieszczeniu przy kuchni, adoptując je na chłodnię.

Sprawy gospodarcze to nie tylko remonty i modernizacja, ale również wydatki bieżące, na które składają się opłaty za gaz, wodę, energię, zakup różnych artykułów, prowizje, opłaty, koszty wyjazdów na różne uroczystości i szereg innych, związanych z funkcjonowaniem jednostki. Warto zaznaczyć, że na dzień 1 stycznia 1999r. stan środków wynosił 15.645,35 zł, natomiast dochody uzyskane w ciągu roku wyniosły 42.398,89 zł. Z własnej działalności gospodarczej uzyskano:

 • składki członkowskie – 1.165,00 zł
 • wynajem sali – 3.950,00 zł
 • za wypożyczanie naczyń – 3.086,00 zł
 • dochody z zabaw tanecznych – 26.484,41zł
 • czynsz za wynajem lokali – 2.907,50 zł i in.

Wypracowane dochody własne pozwoliły jednostce podjąć starania o dalszą rozbudowę obiektu z przeznaczeniem na salę bankietową.

Rok 2000. Dla społeczności Świnic Warckich, parafii i diecezji, rok ten miał szczególne znaczenie w związku z uroczystymi obchodami jubileuszu 700–lecia Świnic Warckich, a także dziękczynieniem za beatyfikację i kanonizację: „… daru naszej epoki, daru polskiej ziemi dla całego Kościoła…”, jakim stała się Helena Kowalska z pobliskiego Głogowca, znana jako siostra Faustyna ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia/14/.

Uroczysta sesja Rady Gminy Świnice Warckie, inaugurująca obchody tej uroczystości, odbyła się 4 marca 2000r. w sali OSP Świnice Warckie. Poprzedzono ją uroczystą mszą św. w kościele parafialnym p.w. św. Kazimierza, koncelebrowaną przez J.E. ks. biskupa Romana Andrzejewskiego z Włocławka. W wygłoszonej homilii „Dziedzictwo i przeznaczenie”, ks. biskup nawiązał do trzech znaków historii Ziemi Świnickiej: Kościoła, abp. Jakuba Świnki i św. s. Faustyny Kowalskiej: „Tego dziedzictwa i przeznaczenia nie pozwólmy sobie odebrać. Bo to jest nasza godność”. Takie przesłanie wygłosił ks. biskup na zakończenie tej homilii.

W dalszej części tej uroczystości, w czasie sesji rady gminy, przedstawiono „Historię Świnic w zarysie” – referat opracowany przez nauczycieli Wandę Haragos i Andrzeja Karkowskiego, po czym poproszono zaproszonych gości o wystąpienia okolicznościowe. Punktem kulminacyjnym obrad było przyjęcie aktu inaugurującego obchody 700 – lecia Świnic Warckich. W akcie tym czytamy m.in.: „Wielki Jubileusz Roku 2000 to czas wielkich wydarzeń dla Kościoła, ale i także dla naszej lokalnej społeczności, bowiem na ołtarze zostanie wyniesiona córka Ludu Wiejskiego–Naszej Ziemi, s. Faustyna Kowalska. Naszym życzeniem jest, aby godnie uczcić to wielkie dziejowe wydarzenie oraz przybliżyć czas przeszły i wskazać młodemu pokoleniu, słowami poety Adama Asnyka, ponadczasowe przesłanie:

„…ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,

choć sami macie doskonalsze wznieść,

na nich się jeszcze święty ogień żarzy

i wy winniście im cześć…”

Boże błogosław Polskę i Naszą Ziemię”.

Na zakończenie młodzież szkolna wystąpiła z okolicznościowym koncertem.

Strażacy, jako współorganizatorzy, bardzo aktywnie włączyli się w przygotowanie tej uroczystości, stanowią oni przecież cząstkę tej historii już od 1917r. Ksiądz biskup Roman Andrzejewski zapisał w Złotej Księdze OSP: „Wiernym strażakom z serca błogosławię za trud wszystkich uroczystości.”

Główne uroczystości obchodów jubileuszu 700 – lecia Świnic Warckich i dziękczynienia za wyniesienie na ołtarze siostry Faustyny, odbyły się 2 lipca 2000r. Świnice Warckie gościły wówczas wielu znamienitych gości, a byli to między innymi:

 • Kardynał Józef Glemp – Prymas Polski;
 • Bronisław Dembowski – biskup włocławski
 • Stanisław Gębicki – biskup pomocniczy włocławski
 • Władysław Ziółek   – arcybiskup łódzki
 • Czesław Lewandowski  – biskup włocławski
 • Stanisław Napierała – biskup kaliski
 • Tadeusz Frątczak – ks. prałat z Sieradza
 • Marek Naglewski  – podsekretarz stanu MSWiA w Warszawie i były Wojewoda Koniński
 • Stanisław Tamm  – Wojewoda Wielkopolski
 • Wojciech Zdziarski  – Starosta Łęczycki
 • Wojciech Gulin       – Wojewoda Łódzki
 • Stanisław Olas – czł. Zarządu Województwa Łódzkiego

Zgodnie z porządkiem uroczystości, wszyscy goście zwiedzili dom rodzinny, miejsce urodzenia św. Faustyny Kowalskiej w Głogowcu. Na progu tego domu, gości powitali bratanica i bratanek siostry Faustyny. Następnie odbył się uroczysty apel 700–lecia oraz odsłonięcie i poświęcenie obelisku i pamiątkowej tablicy. Obelisk upamiętniający obchody jubileuszu 700–lecia Świnic Warckich i dziękczynienie za kanonizację św. Faustyny, umiejscowiony jest przed budynkiem urzędu gminy. Zbudowany jest z 7 głazów kamienia polnego, wydobytego z pól Ziemi Świnickiej. Te siedem głazów symbolizuje VII wieków istnienia Świnic Warckich. Na największym z głazów znajduje się napis:

„Bóg i Ojczyzna. W roku wielkiego jubileuszu 700 lat Świnic –rodzinnej parafii św. Faustyny. Społeczeństwo”.

Ważnym punktem w porządku uroczystości jubileuszowej była koncelebrowana msza św., której przewodniczył arcybiskup Władysław Ziółek w asyście innych duchownych, a homilię wygłosił Jego Eminencja Józef Glemp, Prymas Polski.

Uroczystość ta zgromadziła ogromną rzeszę wiernych oraz pielgrzymów. Ceremoniał poświęcenia obelisku uświetniły połączone orkiestry dęte OSP Świnice Warckie i Stemplew. Jak zwykle, podczas doniosłych uroczystości,  nie zabrakło pocztów sztandarowych z OSP Świnice Warckie, OSP Chwalborzyce, OSP Piaski, Gminnego Związku OSP RP, SOSW w Stemplewie, Szkoły Podstawowej w Świnicach Warckich i PSL w Świnicach Warckich.

Strażnica OSP po raz pierwszy gościła tak dostojne osobistości, a świniccy strażacy otrzymali wówczas osobiste błogosławieństwo Prymasa Polski – Józefa Glempa.

Śledząc uroczystości i wydarzenia roku 2000 ważne dla świnickich druhów należałoby wymienić jeszcze:

 • uroczyste otwarcie obiektu Komendy Powiatowej PSP w Łęczycy, na którym nie mogło zabraknąć orkiestry dętej i strażaków ze Świnic Warckich;
 • 16 lipca 2000r. społeczeństwo Świnic Warckich, samorząd gminy i strażacy, pożegnali uroczyście ks. kanonika Stefana Spychalskiego, który przez 18 lat pełnił posługę kapłańską w tej parafii; z dniem 23 lipca parafię Świnice Warckie objął ks. Mirosław Miłek,
 • 6 sierpnia po raz czwarty OSP Świnice Warckie gościła w swoich progach VIII Elbląską Pielgrzymkę pieszą na Jasną Górę. Strażacy wspólnie z mieszkańcami podjęli tradycyjnym obiadem ok. 900 pielgrzymów, których do Świnic Warckich wprowadziła orkiestra dęta. Z tak uroczystym przyjęciem, na trasie swej wędrówki, pielgrzymi spotkali się tylko w Świnicach Warckich. Świadczyły o tym liczne, gorące podziękowania za serdeczność i gościnność, z jaką podejmowani byli uczestnicy pielgrzymki.

Źródło: Magdalena Ożadowicz „Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich”

 Przypisy:

/1/. Tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późń. zm.

/2/. Tekst jednolity Dz.U. Nr 147 z 2002r. poz. 1229 z późń. zm.

/3/. Akta OSP /WZCz/ 1991r.

/4/. „Złota Księga” OSP Świnice Warckie, 1992r.

/5/. Tamże.

/6/. Protokoły z posiedzeń Zarządu OSP, 1993r.

/7/. Akt przekazania w Kronice OSP, 1991-2000.

/8/. „Złota Księga” OSP Świnice Warckie, 1992r.

/9/. Protokoły z posiedzeń Zarządu OSP, 1994r.

/10/. Ze sprawozdania z działalności Zarządu OSP za 1995r.

/11/. Akta OSP /WZCz/ 1996r.

/12/. Protokół z Walnego Zebrania Członków z 8 lutego 1997r.

/13/. Akta OSP/ 1997/.

/14/. Akta OSP /WZCz/ 1998r.

/15/. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, 24 września 1999r.

/16/. Z Kroniki OSP i Albumu Fotograficznego poświęconego Kanonizacji Św. Faustyny, Świnice Warckie 2000r.

 

Skład osobowy Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej w latach 1991 – 2000

 

Rok 1991

Zarząd:

 1. Furmaniak Czesław – prezes
 2. Lewiński Kazimierz – naczelnik
 3. Wieczorek Tadeusz – v-ce naczelnik
 4. Koniuszenny Marek – v-ce naczelnik
 5. Dobiecki Karol – skarbnik
 6. Baranowski Marian – sekretarz
 7. Przybylski Władysław – gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Zelba Andrzej – przewodniczący
 2. Karkowski Marian – członek
 3. Pecyna Stanisław – członek

 Źródło informacji:

Walne zebranie członków OSP 2 luty 1991r.

Rok 1992

Zarząd:

 1. Furmaniak Czesław – prezes
 2. Lewiński Kazimierz – naczelnik
 3. Wieczorek Tadeusz – v-ce naczelnik
 4. Koniuszenny Marek – v-ce naczelnik
 5. Dobiecki Karol – skarbnik
 6. Baranowski Marian – sekretarz
 7. Przybylski Władysław – gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Zelba Andrzej – przewodniczący
 2. Karkowski Marian – członek
 3. Pecyna Stanisław – członek

 Źródło informacji:

Walne zebranie członków OSP 22 luty 1992r.

 

Rok 1993

Zarząd:

 1. Furmaniak Czesław – prezes
 2. Wieczorek Tadeusz – naczelnik
 3. Koniuszenny Marek – v-ce naczelnik
 4. Dobiecki Karol – skarbnik
 5. Baranowski Marian – sekretarz
 6. Przybylski Władysław – gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Zelba Andrzej – przewodniczący
 2. Karkowski Marian – członek
 3. Pecyna Stanisław – członek

 Źródło informacji:

Walne zebranie członków OSP 23 stycznia 1993r.. Z funkcji naczelnika zrezygnował dh Kazimierz Lewiński. Nadzwyczajne walne zebranie 7 marca 1993r.

 

Rok 1994

Zarząd:

 1. Furmaniak Czesław – prezes
 2. Wieczorek Tadeusz – naczelnik
 3. Koniuszenny Marek – v-ce naczelnik
 4. Dobiecki Karol – skarbnik
 5. Baranowski Marian – sekretarz
 6. Przybylski Władysław – gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Zelba Andrzej – przewodniczący
 2. Karkowski Marian – członek
 3. Pecyna Stanisław – członek

 Źródło informacji:

Walne zebranie członków OSP 5 luty 1994r.

Rok 1995

Zarząd:

 1. Furmaniak Czesław – prezes
 2. Kaźmierski Piotr – naczelnik
 3. Koniuszenny Marek – v-ce naczelnik
 4. Dobiecki Karol – skarbnik
 5. Oziębłowski Henryk – sekretarz
 6. Przybylski Władysław – gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Zelba Andrzej – przewodniczący
 2. Karkowski Marian – członek
 3. Pecyna Stanisław – członek

 Źródło informacji:

Walne zebranie członków OSP 2 luty 1995r. Z funkcji w Zarządzie zrezygnowali dh Tadeusz Wieczorek i dh Marian Baranowski.

Rok 1996

Zarząd:

 1. Furmaniak Czesław – prezes
 2. Kaźmierski Piotr – naczelnik
 3. Koniuszenny Marek – v-ce naczelnik
 4. Dobiecki Karol – skarbnik
 5. Oziębłowski Henryk – sekretarz
 6. Przybylski Władysław – gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Zelba Andrzej – przewodniczący
 2. Pecyna Stanisław – członek
 3. Wieczorek Tadeusz – członek

 Źródło informacji:

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze 17 luty 1996r.

Rok 1997

Zarząd:

 1. Furmaniak Czesław – prezes
 2. Kaźmierski Piotr – naczelnik
 3. Augustyniak Sławomir – v-ce naczelnik
 4. Dobiecki Karol – skarbnik
 5. Oziębłowski Henryk – sekretarz
 6. Przybylski Władysław – gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Wieczorek Tadeusz – przewodniczący
 2. Pecyna Stanisław – członek
 3. Florczak Mariusz – członek

 Źródło informacji:

Walne zebranie sprawozdawcze 8 luty 1997r. Rezygnację złożył dh Marek Koniuszenny.

Rok 1998

Zarząd:

 1. Furmaniak Czesław – prezes
 2. Kaźmierski Piotr – naczelnik
 3. Augustyniak Sławomir – v-ce naczelnik
 4. Oziębłowski Stanisław – skarbnik
 5. Oziębłowski Henryk – sekretarz
 6. Przybylski Władysław – gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Wieczorek Tadeusz – przewodniczący
 2. Pecyna Stanisław – członek
 3. Florczak Mariusz – członek

 Źródło informacji:

Walne zebranie sprawozdawcze 14 luty 1998r. Rezygnację złożył dh Karol Dobiecki.

 

Rok 1999

 1. Zarząd:
 2. Pecyna Stanisław – prezes
 3. Kaźmierski Piotr – naczelnik
 4. Augustyniak Sławomir – v-ce naczelnik
 5. Oziębłowski Stanisław – skarbnik
 6. Oziębłowski Henryk – sekretarz
 7. Przybylski Leszek – gospodarz, czł. zarządu

Komisja rewizyjna:

 1. Wieczorek Tadeusz – przewodniczący
 2. Pecyna Stanisław – członek
 3. Florczak Mariusz – członek

 Źródło informacji:

Walne zebranie sprawozdawcze 13 luty 1999r.

 1. Zarząd:
 2. Pecyna Stanisław – prezes
 3. Koniuszenny Marek – naczelnik

Komisja rewizyjna:

 1. Wieczorek Tadeusz – przewodniczący
 2. Zelba Teresa – członek
 3. Florczak Mariusz – członek

 Źródło informacji:

Nadzwyczajne walne zebranie 24 września 1999r.

Rok 2000

Zarząd:

 1. Pecyna Stanisław – prezes
 2. Koniuszenny Marek – naczelnik
 3. Augustyniak Sławomir – v-ce naczelnik
 4. Oziębłowski Stanisław – skarbnik
 5. Oziębłowski Henryk – sekretarz
 6. Przybylski Leszek – gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Wieczorek Tadeusz – przewodniczący
 2. Zelba Teresa – członek
 3. Florczak Mariusz – członek

 Źródło informacji:

Walne zebranie 19 luty 2000r.

Nadzwyczajne walne zebranie 25 czerwca 2000r.

Walne zebranie członków OSP, lata 90. Zebranie prowadzi dyrektor GOK Tadeusz Bednarek, wielokrotnie powoływany na przewodniczącego tych zebrań, komentator uroczystości i zawodów strażackich. Od lewej siedzą:

 • dh Stefan Czyżo ze Świnic Kolonii (w straży od 1950r.); budowniczy garaży, osobiście wypracował społecznie na rzecz jednostki wiele godzin
 • Stanisław Dudka – komendant posterunku policji w Świnicach Warckich
 • dh Marian Olejniczak – „honorowy prezes OSP”

dh Andrzej Zelba Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (1991 – 1997).

dh Stanisław Pecyna prezes Zarządu OSP 1999 i nadal.

dh Sławomir Augustyniak v-ce Zarządu OSP  1997 i nadal.

dh Marian Baranowski Sekretarz OSP 1990-1994.

dh Henryk Oziębłowski Sekretarz OSP 1995 i nadal.

Dar ołtarza składali druhowie: Julian Kacprzak, Andrzej Kałucki i  Andrzej Zelba.

Jan Sobczyński przedstawiciel wsi Głogowiec z nowym sztandarem jednostki.

Kapelan pożarnictwa ks. Kazimierz Ciesielski poświęcił sztandary: OSP Świnice Warckie- ufundowany przez społeczeństwo gminy w 1992 roku (fot. wyżej) i sztandar ZG ZOSP Świnice Warckie ufundowany w 1978r.

Poczty sztandarowe, przemarsz na plac uroczystości.

Poświęcenie wozów bojowych i nowych garaży na 2 stanowiska.

W imieniu społeczeństwa gminy sztandar przekazali przedstawiciele wsi z rejonu działania OSP.

Od lewej : Grzegorz Wróblewski-Świnice Kol, Barbara Pawlak-Wola Świniecka,  Jan Sobczyński-Głogowiec, Aleksandra Siwińska – Kraski, Ireneusz Kowalski- Świnice Warcki przewodniczący Rady Gminy I kadencji 1990-1994.

Prezes OSP dh Czesław Furmaniak oddaje cześć przyjętemu sztandarowi.

Uhonorowanie sztandaru „weterana” ”Złotym Medalem” Związku OSP RP przez ks. kapelana Kazimierza Ciesielskiego.

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Stefan Czyżo, Kazimierz Lewiński, Tadeusz Marek, Wiesław Olejniczak i Władysław Przybylski.

Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” zostali wyróżnieni druhowie: Karol Dobiecki, Stanisław Milczarek, Aleksy Bednarek, Jan Witkowski i Tadeusz Łazarek.

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” przyznano druhom: Józefowi Silke, Henrykowi Oziębłowskiemu , Kazimierzowi Szymczakowi, Antoniemu Dolińskiemu i Markowi Koniuszennemu.

Uroczystość uświetnił zespół Świniczanki i kapela ludowa.

Druhowie i zarząd OSP Świnice Warckie w dniu jubileuszu.

Od lewej druhowie: Czesław Furmaniak  – prezes, Marek Koniuszenny- z-ca naczelnika, Władysław Przybylski- gospodarz, Stefan Piaseczny- honorowy prezes  OSP Świnice Warckie, Marian Baranowski- sekretarz, Karol Dobiecki skarbnik, Kazimierz Lewiński, naczelnik.

Uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, dorocznym świętem patronalnym strażaków oraz przekazaniem jednostce samochodu bojowego „Hydromil”. Poświęcenia pojazdu dokonał ks. Kan. Stefan Spychalski.

Prezes OSP Czesław Furmaniak przekazuje kierowcy Władysławowi Przybylskiemu kluczyki do nowego pojazdu.

Czerwiec 1997. Włączenie OSP w Świnicach Warckich do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.Wręczenie rozkazu o włączeniu do KSRG.

Dh Leonard Soja z KR SP w Turku, Czesław Furmaniak i naczelnik Piotr Kaźmierski.

dh Marek Koniuszenny – komendant gminny.

 Wstecz