Rok 1981. Pierwsze posiedzenie zarządu OSP w 1981r. odbyło się 4 stycznia i poświęcone było głównie przygotowaniom do walnego zebrania członków. Sporządzono wymagane sprawozdania oraz zawiadomienia o zebraniu. Rozpatrzono rezygnację dh Józefa Woźniaka z funkcji gospodarza.

Doroczne walne zebranie członków OSP Świnice Warckie odbyło się 10 stycznia 1981r./1/. Zgodnie ze stałym punktem porządku obrad walnych zebrań, przewodnictwo powierzono Janowi Kaźmierczakowi, a protokołowanie przebiegu obrad Bolesławowi Zygmuntowi. W obradach uczestniczyli zaproszeni goście w osobach: płk Doliński z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Koninie, dh Aleksandra Olejnik członek Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Koninie, dh Janusz Wojciechowski z Komendy Rejonowej SP w Turku i prezes Zarządu Gminnego OSP Marian Kubiak. Po złożeniu sprawozdania z działalności zarządu OSP za 1980r. i sprawozdania finansowego, głos zabrał członek komisji rewizyjnej dh Andrzej Koniuszenny. Omówił on wyniki przeprowadzonych kontroli, stwierdził, że komisja pozytywnie ocenia pracę zarządu jednostki i gospodarkę finansową, a na szczególne uznanie zasługuje praca kasjera, druha Józefa Słowińskiego. Komisja przedłożyła wniosek o udzielenie zarządowi jednostki absolutorium za 1980r. W dyskusji poruszono sprawę wybudowania śmietnika, porządku na placu OSP i zabezpieczenia składowanych  materiałów budowlanych.

Zabierając głos, płk Doliński zwrócił uwagę na to, że frekwencja na zebraniu jest bardzo duża, ale mało druhów brało czynny udział w dyskusji; świadczyć to może o dobrej pracy zarządu. Omówił on również sytuację pożarową w województwie i zaapelował do druhów o rzetelne przeprowadzenie kontroli p. pożarowych, gdyż od przestrzegania pewnych zasad zależy bezpieczeństwo pożarowe ludzi i ich dobytku.

Na tym walnym zebraniu dokonano niewielkiej korekty w składzie zarządu. Funkcję gospodarza powierzono druhowi Marianowi Kozłowskiemu, który zastąpił dh. Józefa Woźniaka. W komisji rewizyjnej natomiast dh Maciej Siwiński zastąpił dh. Mariana Kozłowskiego.

Delegatami OSP Świnice Warckie na zjazd gminny związku zostali wybrani druhowie: Czesław Furmaniak, Stefan Piaseczny, Józef Ługowski, Tadeusz Wieczorek, Bolesław Zygmunt i Andrzej Koniuszenny. Na zakończenie zebrania wszyscy zebrani otrzymali posiłek i napoje.

Kolejne posiedzenia zarządu OSP poświęcone były: podsumowaniu walnego zebrania, rozliczeniu zabaw, podjęciu decyzji o budowie suszarni węży, a także udostępnianiu sali OSP na zajęcia gimnastyczne dla młodzieży Zbiorczej Szkoły Gminnej w Świnicach Warckich, w okresie od 20 listopada do 20 grudnia.

Działalność finansową jednostki przedstawia umieszczone poniżej zestawienie. W zakresie spraw gospodarczych zasadą jest coroczna wycena majątku jednostki, którego wartość na koniec 1981r. wynosiła 2.023.000,00 zł. Natomiast finanse straży za ten sam rok przedstawiały się następująco:

 • Składki członkowskie- czł. zwyczajni i wspierający 450,00 zł
 • Dochody z działalności kulturalno- rozrywkowej 278,00 zł
 • Inne dochody 780,00 zł

Razem:                          71.580,00 zł

Gotówka w kasie i na rachunku bankowym na początku 1981 r.     198.912,83 zł

Razem przychody:               270.420,83 zł

Wydano:                         72.797,78 zł

Pozostało na koniec 1981r.:            197.623,05 zł/2/.

Jak widzimy, znaczącą pozycję w przychodach budżetowych OSP stanowiła działalność rozrywkowa, czyli organizowanie dochodowych zabaw, a także inne zyski, tj. opłaty za korzystanie z sali, sprzedaż kalendarzy strażackich i itp. Nie odnotowano wówczas wsparcia finansowego w formie dotacji ze środków gminy. Sprawy zaopatrzenia w sprzęt bojowy były  w gestii Komendy Rejonowej SP, natomiast sprawy umundurowania, utrzymania obiektu i inne, należały do zarządu jednostki. W omawianym okresie zarząd jednostki dokonał kompletnego umundurowania członków czynnych. Zakupiono ze środków własnych 38 kompletów mundurów galowych i 29 kompletów ubrań ochronnych. W zakresie wyposażenia, otrzymano z przydziału Komendy Rejonowej motopompę P 800. Komenda ta zatrudniła też na ryczałcie kierowcę, dh. Władysława Przybylskiego. Oprócz działań ratowniczo – gaśniczych, jakie prowadziła jednostka, jej 15 druhów brało udział w kolejnej akcji odśnieżania torów, pod koniec grudnia 1981r. oraz w roku następnym. Za aktywność i udział w akcjach ratunkowych na wyróżnienie, poza zarządem, zasłużyli wówczas szeregowi druhowie: Ryszard Piaseczny, Andrzej Zelba, Kazimierz Lewiński, Janusz Piaseczny, Marian Karkowski, Maciej Siwiński, Ireneusz Czyżo, Jan Witkowski, Wiesław Olejniczak, Zdzisław Kostrzyński, Julian Kacprzak i Andrzej Kałucki.

Dnia 24 listopada, na kolejnym zebraniu, zarząd jednostki podjął przygotowania do walnego zebrania sprawozdawczego członków OSP, które miało się odbyć 17 grudnia 1981r. Zamierzenia te spełzły na niczym, gdyż 13 grudnia 1981r. został wprowadzony stan wojenny. Nie wnikając w aspekty polityczne tego wydarzenia, możemy donieść się tylko do uciążliwości, jakie spowodowało ono dla przeciętnego obywatela. Z dniem 15 grudnia wprowadzono zakaz odbywania zebrań i zgromadzeń, zawieszono działalność wszystkich organizacji, z wyjątkiem działalności ratowniczej straży. Wprowadzono godzinę milicyjną, tj. czas, w którym nie wolno było poruszać się po terenie bez specjalnej przepustki, obejmował on godziny od 22:00 do 6:00.

Za nierespektowanie tego zakazu, sprawy kierowano do Kolegium Orzekającego, działającego wówczas w strukturach Urzędu Gminy w Świnicach Warckich. Wprowadzono zakaz przemieszczania się i wyjazdów poza teren gminy. W uzasadnionych przypadkach urząd gminy wydawał przepustki, określające miejsce, cel i czas wyjazdu oraz powrotu do miejsca zamieszkania. Nie wolno było poruszać się bez dowodu osobistego, gdyż za jego brak przy sprawdzaniu tożsamości nakładano mandaty karne. Grupy złożone z wojska i milicji, prowadziły kontrole samochodów, przewożonych osób i ładunków.

Pod wojskową „kuratelę” przeszła również władza administracyjna gminy i jednostki gospodarcze. Wojskowe Grupy Operacyjne, składające się z żołnierzy zawodowych i służby czynnej, które pojawiły się na terenie gminy w pierwszych dniach po wprowadzeniu stanu wojennego, wprowadziły grozę i strach. Ten fakt nie dziwi, ponieważ jakie inne uczucia może wywołać widok żołnierza w urzędzie państwowym z bronią gotową do strzału. Zadaniem tych grup było m.in. oddolne „porządkowanie” gospodarki państwowej i spółdzielczej oraz odbudowa zaufania do władzy.

Należy tu również przypomnieć, że był to czas reglamentacji artykułów spożywczych i przemysłowych, czas zapisów na towary i sprzęt, czas nocnych kolejek i wielkie, wielkie braki wszystkiego. Wnioski o pilny przydział artykułów reglamentowanych, kierowane wówczas przez mieszkańców do dowódcy grupy operacyjnej, przerastały możliwości ich realizacji. Natomiast pracę administracji, jednostek spółdzielczych, służby zdrowia i szkół, zdominowały odprawy, narady koordynacyjne, liczne kontrole i zalecenia. Z biegiem czasu złagodniały ograniczenia swobody poruszania się i inne niedogodności. Stan wojenny zniesiono 22 lipca 1983r.

Na początku roku 1982, gminę Świnice Warckie nawiedziła powódź, spowodowana przerwaniem wału p. powodziowego na rzece Ner, na wysokości wsi Drozdów. Wody rzeki Ner przemieszczały się wówczas w kierunku północno–zachodnim przez Piaski, Bielawy, Grodzisko, tworząc szerokie rozlewisko w Zbylczycach–Hektary                                                                  i w dalszym biegu rzeki. Do akcji ratunkowej włączyli się świniccy strażacy, a także Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Turku. Sprowadzono amfibię, pojazd pływający, którym przewożono zwierzęta z zalanych obszarów/3/.

Zgodnie ze statutem OSP, doroczne walne zebranie członków zwołano na 13 marca 1982r. Uczestniczył w nim v–ce prezes zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Koninie, dh Józef Lewiński, a także prezes Zarządu Gminnego, dh Marian Kubiak. Jednym z ważnych wątków, poruszanych w dyskusji był temat ulg w funduszu gminnym dla strażaków
–rolników. Wyjaśniono, że ulga w funduszu gminnym przysługuje druhom, którzy sąrolnikami i opłacają fundusz gminny, ale nie wszystkim. Należy się ona tylko za udział w gaszeniu pożarów, ćwiczeniach i manewrach oraz kontrolach, a zatem nieliczni strażacy mogli z tej ulgi skorzystać.

Walne zebranie pozytywnie zaakceptowało niżej wymienione sprawy:

 • zwolnienie z obowiązków gospodarza dh. Mariana Kozłowskiego i wybór na tę funkcję dh. Kazimierza Szymczaka;
 • podwyższenie składki członkowskiej ze 100,00 zł na 200,00 zł rocznie dla wszystkich członków OSP.

W szeregi członków wspierających przyjęto Mariolę Pankiewicz, Tadeusza Pankiewicza, Kazimierę Jaśniewicz i Jana Muniaka.

W zakresie wyposażenia, jednostka posiadała wówczas na stanie:

 • samochód Star 25 z autopompą i beczkę na 2,5 tys. litrów wody, radiotelefon i niezbędne wyposażenie pożarowe wozu;
 • samochód Żuk, przeznaczony do przewozu sprzętu pożarniczego, ratunkowego oraz ludzi;
 • 4 motopompy ( 2 szt. M 800 P.O.5, M 800 P.O.3 i M 400);
 • 2 drabiny, węże ssawne i tłoczne, zgodne z obowiązującymi normami;
 • 20 kompletów nowych mundurów ochronnych i 38 kompletów wyjściowych/4/.

Rok 1982 to czas wzmożonych kontroli, w tym również kontroli prowadzonych przez strażaków. W dokumentacji jednostki znajdujemy imienne upoważnienie do przeprowadzania kontroli przeciwpożarowej, a także do wstępu na teren kontrolowanego obiektu i obowiązku udzielania wyjaśnień przez zarządców czy właścicieli nieruchomości dokonującym kontroli. W trakcie tych działań stwierdzono wiele nieprawidłowości, a były to m.in. braki podstawowego sprzętu przeciwpożarowego, wadliwość przewodów kominowo – grzewczych, uszkodzone instalacje odgromowe, „licowane” bezpieczniki i nieład w obejściach. Działaniami prewencyjnymi objęto wtedy 5 sołectw w rejonie działania jednostki, tj. Świnice Warckie, Świnice Kolonię, Głogowiec, Wolę Świniecką i Kraski.

Stan wojenny wprowadził też pewne ograniczenia i uciążliwości w działalności straży pożarnych. W kwietniu 1982r., Komendant Rejonowej Straży Pożarnej w Turku, wprowadził

na terenie rejonu tureckiego II stopień podwyższonej gotowości operacyjno-technicznej „Akcja 222”. Obowiązywał on od 28 kwietnia 1982r.- godz. 8.00 do 4 maja 1982r.-godz. 8.00. Rozkaz ten nakazywał:

 • sprawdzić sprzęt silnikowy i środki łączności,
 • uzupełnić zapas paliwa,
 • zabezpieczyć zastępstwo kierowcy i środki przewozu.

W innym piśmie, skierowanym do naczelnika OSP w województwie czytamy informację, że: „W związku z przerwą w produkcji węży pożarniczych, Służba Operacyjno-Szkoleniowa Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Koninie, prosi o szczególne zwrócenie uwagi na konserwację i racjonalną gospodarkę wężami, zmniejszającą ich zużycie w podległych sobie jednostkach straży pożarnych. Proponuje się między innymi: stosować do ćwiczeń węże niepełnosprawne, skracać węże uszkodzone i ponownie taśmować. Ponadto należy zwrócić uwagę na prawidłowe użytkowanie węży podczas działań ratowniczych, głównie w środowiskach agresywnych i na pogorzeliskach, a także na nieuzasadnione nagłe wzrosty ciśnień pożarniczych”/5/.

W korespondencji strażackiej z 1982r., znajduje się też pismo dotyczące organizacji święta strażaka. Informowało ono, że: „Tegoroczny Dzień Strażaka przypada na 16 maja, inauguruje Dni Ochrony Przeciwpożarowej, które trwać będą do 25 maja br. Przebiegać one powinny pod hasłem „Strażacki trudOjczyźnie”. W związku z tym, zalecono jednostkom do wykonania i zaprezentowania następujące zadania:

 • wykonać prace porządkowe w pomieszczeniach i na przyległym terenie
 • dekoracja budynków materiałami propagandowymi
 • ćwiczenia, pokazy sprawnościowe OSP i MDP oraz wystawy sprzętu pożarniczego
 • spotkania z młodzieżą, seniorami – Dni Otwartych Strażnic
 • pogadanki z młodzieżą w szkołach, zakładach pracy, w środowisku wiejskim
 • uroczyste zbiórki i odczytanie na nich okolicznościowych rozkazów, listów i podziękowań
 • odwiedzenie chorych strażaków oraz wdów i sierot po zmarłych strażakach
 • złożenie kwiatów na grobach zmarłych strażaków
 • przeprowadzenie capstrzyków, zgaduj – zgaduli oraz konkursów o tematyce przeciwpożarowej”/6/.

Ponadto, Komendant Rejonowej SP w Turku, z okazji Dnia Strażaka, wszystkim strażakom OSP i MDP oraz ich rodzinom, złożył serdeczne życzenia powodzenia w pracy społecznej, zawodowej i życiu osobistym.

Wracając do bieżącej działalności jednostki, wskazać należy, że zarząd odbył 10 posiedzeń, a ich przedmiotem były sprawy ustalenia wysokości czynszu za wynajem sali, organizacja ćwiczeń i prowadzenia działań prewencyjnych oraz doposażenie jednostki w sprzęt. Zarząd jednostki zorganizował 6 zabaw dochodowych, było to spowodowane ograniczeniami stanu wojennego, toteż wpływy do kasy jednostki uległy znacznemu zmniejszeniu.

Wyszkolenie bojowe jednostki, gotowość i przygotowanie do akcji gaśniczych, to podstawowy obowiązek każdej jednostki strażackiej. W 1983r. odnotowujemy w pracy jednostki dwie kontrole gotowości bojowej, dokonane przez Komendanta Gminnego OSP dh. Stefana Piasecznego. Podczas pierwszej kontroli z 30 marca 1983r., stwierdzono brak rezerwy paliwa oraz zalecono utrzymanie porządku w garażu i na terenie wokół strażnicy. Po drugiej kontroli z 8 listopada, wydano następujące zalecenia:

 • poczynić starania o nowe akumulatory do samochodu
 • utrzymać ład i porządek w garażu
 • uzupełnić rezerwę paliwa.

Należy tu nadmienić, że OSP Świnice Warckie otrzymała wówczas, z przydziału Komendy Rejonowej w Turku, samochód bojowy Star 244, 6 kompletów ochronnych i prądnice W52.

Rok 1983. Walne zebranie członków OSP za rok 1982, odbyło się 8 stycznia 1983r./7/. Ogólna liczba osób obecnych na zebraniu wynosiła 147. Z ramienia Zarządu Wojewódzkiego OSP uczestniczyli w nim Aleksandra Olejnik i Marian Kubiak, druhowie reprezentujący Świnice Warckie we władzach tego związku oraz Henryk Orzechowski, poseł na Sejm PRL. Zebranie protokołował Bolesław Zygmunt, a przewodnictwo objął dh Jan Kaźmierczak. Za stołem prezydialnym zasiedli wówczas m.in. dwaj najstarsi druhowie Stefan Czyżo i Władysław Walczak oraz honorowy prezes OSP dh Marian Olejniczak. Zgodnie z przyjętym zwyczajem strażackich walnych zebrań, minutą ciszy uczczono pamięć druhów zmarłych w minionym roku. Walne zebranie pozytywnie oceniło pracę zarządu. Dokonano wyboru nowego składu komisji rewizyjnej. Wybrano również delegatów na zjazd gminny; zostali nimi druhowie: Czesław Furmaniak, Stefan Piaseczny, Józef Ługowski, Tadeusz Wieczorek, Kazimierz Pawlak i Marian Kubiak. Ważnym punktem porządku obrad było przyjęcie nowych członków. Pozytywnie zaakceptowano wnioski o przyjęcie w szeregi członków zwyczajnych druhów: Józefa Kubiaka, Jana Zbrożka i Mariana Baranowskiego. Do grona członków wspierających przyjęto małżeństwo Jadwigę i Mariana Doniaków z Krask oraz Krzysztofa Leśniewskiego ze Świnic Warckich.

Zarząd jednostki odbył 10 posiedzeń, a kilka z nich było poświęconych przygotowaniu do zawodów gminnych i współzawodnictwu między OSP w zakresie działalności statutowej. Przygotowanie do zawodów sekcji dorosłych powierzono dh. Tadeuszowi Wieczorkowi, a za przygotowanie sekcji MDP odpowiedzialny był dh Marian Karkowski.

We współzawodnictwie między OSP z terenu gminy 1983r. świnicka straż uzyskała 7.235 punktów regulaminowych, co dało jej 3 lokatę.

Rok 1984 przyniósł zmiany we władzach administracji terenowej. W kwietniu, ówczesny Wojewoda Koniński Stanisław Brzęczek, na stanowisko naczelnika gminy Świnice Warckie powołał Stanisława Milczarka. W tym roku oddano też do użytku nowy budynek Ośrodka Zdrowia wraz z 4 kompletami mieszkań dla lekarzy i lokalem na aptekę. Z oddaniem do użytku tego obiektu, świnicka straż wiązała nadzieję zapewnienia ogrzewania sali widowiskowej. Jednak w końcowym rezultacie, przeważyły względy ekonomiczne i centralne ogrzewanie podłączono tylko do garaży.

Walne zebranie straży odbyło się 19 stycznia 1984r. Dokonano wówczas podsumowania działalności jednostki za miniony rok 1983.

W omawianym roku 1984, zarząd OSP odbył 8 posiedzeń. 9. lutego, dokonano analizy wniosków z walnego zebrania. Uczestniczyło w nim 141 osób, a koszt wydanych posiłków obliczono na kwotę 17.443,00 zł. Na dorocznym walnym zebraniu, członkowie zwyczajni i wspierający, opłacali zazwyczaj należne składki członkowskie. Z tego tytułu w księdze kasowej odnotowano wówczas wpływy na sumę 20.650,00 zł.

Na następnym zebraniu, 13 maja, debatowano nad przyznaniem odznaczeń strażakom wyróżniającym się w służbie, podwyższono wypłatę za wynajem sali na 8.000,00 zł plus koszt energii. Podjęto decyzję o powierzeniu sali, a tym samym utrzymania porządku jednej osobie, za wynagrodzeniem 1.000,00 zł miesięcznie. W ramach obchodów „Dni Ochrony Przeciwpożarowej”, zaplanowano zorganizować spotkanie towarzyskie i capstrzyk. Na posiedzeniu tym, za naganne zachowanie się na zabawie, wydalono ze straży jednego z członków z nakazem zwrotu munduru i czapki. Zachowanie wzorowej postawy moralnej to podstawowy wymóg dla każdego członka straży. Zachowania naganne karane były wydaleniem z szeregów OSP.

Dnia 15 lipca 1984r. w Bielawach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Udział wzięło 10. jednostek i 5. drużyn młodzieżowych/8/. A oto uzyskane nagrody i lokaty:

Grupa M 800

I OSP Piaski – nagroda 6.000,00 zł

II OSP Zimne – nagroda 4.500,00 zł

III OSP Bielawy – nagroda 3.000,00 zł.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze

 1. MDP – żeńska OSP Grodzisko – nagroda 3.000 zł;
 2. MDP – męska 14-16 lat I OSP Piaski – nagroda 3.000,00 zł;

II OSP Świnice – nagroda 2.000,00 zł;

 1. MDP – męska 16-18 lat I OSP Świnice – nagroda 3.000,00 zł;

II OSP Chorzepin – nagroda 2.000,00 zł.

Ogólny koszt nagród wyniósł 26.500,00 zł, został wypłacony z kasy OSP Świnice. Kwota ta została zrefundowana przez urząd gminy w postaci pokrycia rachunków OSP za energię elektryczną – czytamy w protokole z posiedzenia zarządu.

Z dokumentów jednostki wynika, że OSP Świnice aktywnie włączała się w różne formy współzawodnictwa. Jedna sekcja uczestniczyła w wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych, a Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza wzięła udział w Rejonowej Olimpiadzie w Turku.

Mówiąc o współzawodnictwie między jednostkami strażackimi, należy powiedzieć, że dotyczyło ono dwóch dziedzin, a mianowicie były to:

 • współzawodnictwo pomiędzy terenowymi ochotniczymi strażami pożarnymi w zakresie działalności statutowej w danym roku;
 • współzawodnictwo w zakresie wyszkolenia bojowego strażaków oraz udział w zawodach sportowo-pożarniczych gminnych, rejonowych, strefowych czy też wojewódzkich.

Organizatorem pierwszego współzawodnictwa był Gminny Związek OSP. Na szczeblu gminnym Związku OSP funkcjonowała Gminna Komisja Współzawodnictwa, jej przewodniczącym był dh Kazimierz Pawlak. Decyzję o przystąpieniu do współzawodnictwa podejmowało zawsze walne zebranie członków. Oceny wykonania poszczególnych zadań regulaminowych dokonywał Zarząd Gminny Związku OSP. Zadania te były odpowiednio punktowane.

Przykładowy zestaw zadań regulaminowych i punkty uzyskane przez OSP Świnice Warckie w roku 1984 przedstawiały się następująco:

 1. za sprawowanie przez członków OSP stałego nadzoru prewencyjnego
  • za 100% gospodarstw w siedzibie OSP – 500 pkt;
  • za 65% gospodarstw we wsiach w rejonie działania OSP – 650 pkt;
 2. za udział 20 członków zwyczajnych OSP w kontrolach p.poż. zarządzonych przez t.o.ap stopnia podstawowego, czyli naczelnika gminy – 500 pkt;
 3. za udział w 3. kontrolach p.poż. przeprowadzonych z inicjatywy OSP, ale uzgodnionych z naczelnikiem gminy – 600 pkt;
 4. za omówienie stanu ochrony p. pożarowej na zebraniu środowiskowym – 2 razy, 100 pkt;
 5. za 4 rekontrole gospodarstw – 40 pkt;
 6. za udział członków OSP w 4 kontrolach p.poż. we wszystkich wsiach w rejonie działania straży, pod warunkiem objęcia kontrolą 50% gospodarstw – 800 pkt;
 7. za posiadaną biblioteczkę fachowo-pożarniczą (w tym za nowe pozycje) – 0 pkt;
 8. za wyniki z dwukrotnej inspekcji gotowości bojowej dokonanej przez komendanta gminnego – 1955 pkt;
 9. za wyniki uzyskane za ćwiczenia prowadzone przez komendanta gminnego – 1100 pkt;
 10. za pełny stan wyszkolenia szeregowców i funkcyjnych – 150 pkt;
 11. za przeszkolenie ponad stan normatywny – 0 pkt;
 12. za przeszkolenie strażaków, mimo nie posiadania przez jednostkę OSP normatywnego wyszkolenia – 0 pkt;
 13. za 6 zbiórek szkoleniowych sekcji w pełnym składzie – 60 pkt;
 14. za 10 zbiórek szkoleniowych drużyn kobiecych, młodzieżowych lub harcerskich o specjalności pożarniczej – 300 pkt;
 15. za 2 ćwiczenia taktyczne każdej sekcji na obiektach prowadzonych w ramach własnych OSP – 70 pkt;
 16. za udział jednostki w 2. ćwiczeniach organizowanych przez komendanta gminnego – 240 pkt;
 17. za 1 udział jednostki OSP w zawodach sportowo-pożarniczych: gminnych, rejonowych, wojewódzkich, strefowych i krajowych – 150+210 pkt;
 18. za 1 ekspozycję p.poż. w gablocie lub innym miejscu – 80 pkt;
 19. za 6 pogadanek wygłoszonych przez członków OSP – 300 pkt;
 20. za konkursy o tematyce p.poż. – 0 pkt;
 21. za orkiestrę dętą i inne zespoły artystyczne – 0 pkt;
 22. za liczbę imprez artystycznych – 0 pkt;
 23. za kronikę prowadzoną bieżąco – 0 pkt;
 24. za prowadzenie strażackiego kącika pamiątek – 0 pkt;
 25. za prenumeratę 6 egzemplarzy czasopisma „Strażak” – 480 pkt;
 26. za kwotę zł, przypadających średnio na jednego zwyczajnego członka OSP – 0 pkt;
 27. za ilość kg makulatury przypadającej średnio na jednego członka zwyczajnego OSP
  – 0 pkt;
 28. za 2.młodziezowe drużyny pożarnicze – 500 pkt;
 29. za nowych członków zwyczajnych i 11 członków wspierających OSP – 220 pkt;
 30. za 2+2 nowych członków kobiecej, młodzieżowej lub harcerskiej drużyny pożarniczej – 400 pkt;
 31. za terminowe opłacanie składek członkowskich – 200 pkt;
 32. za należyte wykorzystanie i estetyczne utrzymanie obiektu OSP – 900 pkt.

Przedstawiony wyżej arkusz oceny działalności statutowej OSP Świnice dotyczy wyników uzyskanych za 1984r. Jednostka otrzymała wówczas 10.505 punktów regulaminowych i zajęła II miejsce w gminie.

Ważne wydarzenia w życiu każdej zorganizowanej grupy były i nadal są okazją do wzajemnych kontaktów i podkreślenia więzi społecznej. Tak też było 22 lipca 1984r., kiedy to w Piaskach odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wtedy właśnie z OSP Świnice Warckie 25 druhów w galowych mundurach wraz z pocztem sztandarowym, stawiło się tam na uroczystym apelu.

Rok 1985. Walne zebranie członków odbyło się 30 stycznia. Obecnych było obecnych 105 członków zwyczajnych i wspierających, a 9 osób to zaproszeni goście. Zgodnie ze zwyczajem, członkowie regulowali wówczas składki członkowskie. Wpływy z tego tytułu  wyniosły 25.55,00 zł, co odnotowano w protokole rozliczeniowym z 6 lutego 1985r.

Zarząd jednostki odbył 12 posiedzeń, których przedmiotem były głównie sprawy gospodarcze związane z utrzymaniem strażnicy, remontami oraz wyposażeniem sali widowiskowej, a także   organizacja i rozliczenia z imprez dochodowych.

Sfinalizowano ostatecznie problem wykonawstwa stolarki okiennej. Jednostka złożyła zamówienie i przedpłatę na wykonanie okien w jednej ze spółdzielni w Uniejowie. Wykonawca twierdził, że zamówienie to zaginęło. Po przedstawieniu dowodu przedpłaty, przystąpiono do realizacji zamówienia. Wymiany stolarki okiennej podjął się dh Stefan Czyżo, który miał bardzo duży wkład osobisty w remontach i budowach prowadzonych przez jednostkę.

28 kwietnia 1985r., na posiedzeniu zarządu OSP, pojawiła się pierwsza inicjatywa związana z rozbudową garaży jednostki o 2 stanowiska, z przeznaczeniem na duże wozy bojowe. Postanowiono zatem wystąpić do Naczelnika Gminy o przekazanie na ten cel część działki, na której zlokalizowano budynek Ośrodka Zdrowia.

We wrześniu (29.09.1985r.) drużyna OSP wzięła udział w rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych w Turku. Podjęto również strażacki czyn społeczny w związku z wymianą stolarki okiennej i naprawą sprzętu. Druhowie Józef Słowiński, Julian Kacprzak i Władysław Przybylski, wyremontowali wówczas 40 szt. krzeseł i stolików, a także pomagali w oprawie okien. Należy tu podkreślić, że tylko ci strażacy odpowiedzieli na apel zarządu o podjęcie remontu sprzętu na sali, co zaprotokołowano dn. 30.10.1985r.

Rok 1986. W dniu 11.01.1986r rozpoczęto przygotowania do walnego zebrania. Uaktualniono ewidencję członków zwyczajnych i wspierających, ustalono listę zaproszonych gości i przygotowano kurendy-zawiadomienia o walnym zebraniu wraz z imiennymi listami członków z poszczególnych wsi w rejonie działania jednostki.

Walne zebranie członków OSP odbyło się 10 lutego 1986r. w strażnicy własnej jednostki. Ogółem obecnych było 119 osób. Zebrano składki członkowskie, a ich wpływ wynosił 21.600,00 zł. W sprawozdaniu komisji rewizyjnej za 1986r., odnotowano, że przeprowadziła ona 2 kontrole. Stwierdzono, że księga kasowa prowadzona jest prawidłowo, a rachunki są opisane i określają celowość wydatków. Podkreślono, że jest to wyłączna zasługa skarbnika jednostki. W ocenie zarządu zapisano, że odbyto 9 posiedzeń, na których omawiano m.in. sprawy gospodarcze, pozyskania i zgromadzenia środków na rozbudowę garaży. OSP brała czynny udział w obchodach świąt państwowych: 1 Maja i 22 Lipca – Święto Odrodzenia Polski; w uroczystościach lokalnych – dożynki gminne, a także we współzawodnictwie –zawody sportowo–pożarnicze gminne i rejonowe. We wnioskach komisja rewizyjna wskazała na konieczność uaktywnienia wszystkich członków zwyczajnych. Zwrócono uwagę, aby protokoły z rozliczenia imprez dochodowych podpisywali wszyscy obecni przy rozliczeniu. Przykładowo, jednostka z 1986r. uzyskała dochody z zabaw:

 • 02.1986 – 22.100,00 zł
 • 03.1986 – 68.875,00 zł
 • 05.1986 – 13.800,00 zł
 • 07.1986 – 23.595,00 zł
 • 07.1986 – 49.470,00 zł
 • 08.1986 – 43.845,00 zł
 • 12.1986 – 51.700,00 zł

Stan finansów na 31.12.1986r. wynosił 268.427,15 zł. Zgromadzone środki przeznaczono na bieżące wydatki i utrzymanie remizy oraz koszty związane z planowaną rozbudową garaży. W 1986r. sekcja OSP Świnice Warckie wzięła udział w Manewrach Wojewódzkich w Tuliszkowie. Skład sekcji stanowili:

 • Dowódca sekcji: Marian Baranowski
 • Przodownik roty I – Andrzej Koniuszenny
 • Pomocnik przodownika roty I – Włodzimierz Lewandowski
 • Przodownik roty II – Marek Kubiak
 • Pomocnik przodownika roty II – Wojciech Koniuszenny
 • Rozdzielaczowy – Marek Witkowski
 • Mechanik – Władysław Przybylski.

Rok 1987. Walne zebranie członków OSP odbyło się 24 stycznia 1987r. Uczestniczyło w nim 112 członków i 8 zaproszonych gości. Na zebraniu tym w skład zarządu OSP powołano dh. Marka Koniuszennego. W omawianym roku zarząd odbył 8 posiedzeń, z czego 6 poświęcono rozliczeniu imprez dochodowych.

Na jednym z nich, 20 listopada omówiono sprawę oddania ostatniej posługi zmarłemu druhowi Józefowi Słowińskiemu, który przez 28 lat, od 1959r., pełnił funkcję skarbnika w zarządzie jednostki i bardzo aktywnie pracował na jej rzecz. O tym smutnym obrzędzie postanowiono powiadomić dh. Kazimierza Morawicza z Komendy Wojewódzkiej SP w Koninie, druha i wieloletniego przyjaciela zmarłego.

Na kolejnym posiedzeniu zarządu w dniu 6 grudnia 1987r. na skarbnika jednostki, do czasu walnego zebrania, powołano dh Karola Dobieckiego. Wówczas odbyło się przejęcie finansów od członka rodziny skarbnika, dh. Andrzeja Zelby. W protokole zapisano, że ostatni wpis w księdze kasowej zakończono na pozycji 119. Ustalono, że stan środków na rachunku bankowym na dzień 19.11.1987r. wynosi 355.842,10 zł, a stan gotówki w kasie 29.855,00 zł. Ze sprawozdania finansowego jednostki za 1987r. wynika, że obroty po stronie przychodów wynosiły 1.005.644,15 zł, a po stronie rozchodów 594.431,00 zł. Stan środków na koniec roku wynosił 411.403,15 zł.

Rok 1988. Walne zebranie sprawozdawcze w dniu 4 lutego 1988r. otworzył prezes jednostki dh Czesław Furmaniak. Powitał druhów czynnych i wspierających oraz zaproszonych gości: naczelnika gminy Stanisława Milczarka, komendanta Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Turku Jana Rogozińskiego, prezesa Zarządu Gminnego Związku OSP Lucjana Malinowskiego i najstarszego z druhów Stefana Czyżo. Zebraniu przewodniczył dh Jan Kaźmierczak, a na sekretarza wybrano dh. Józefa Ługowskiego. Zgodnie z porządkiem zebrania, sprawozdanie z działalności zarządu złożył prezes Czesław Furmaniak, natomiast sprawozdanie finansowe, pełniący obowiązki skarbnika dh Karol Dobiecki. Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej złożył dh Julian Kacprzak. Komisja zwróciła uwagę na uchybienia w sprawach organizacyjnych, a głównie na bierność pewnej grupy członków zwyczajnych, którzy nie udzielają się w pracach jednostki, a także na zbyt małą troskę o stan zaplecza kuchennego sali OSP. Jednostka posiada pomieszczenia, które trzeba odpowiednio doposażyć, odświeżyć tak, aby mogły służyć do przygotowywania spotkań towarzyskich. W toku dyskusji postawiono zarzut pod adresem naczelnika, dotyczący nieodpowiedniego przygotowania jednostki do zawodów wojewódzkich, gdyż drużyna ze Świnic zajęła przedostatnie miejsce. Udzielono sprostowania, że na 40 startujących drużyn, Świnice zajęły 20 miejsce. W dalszych wypowiedziach zwrócono uwagę na poszanowanie munduru i honoru strażaka, na werbunek nowych członków, poparto inicjatywę rozbudowy garaży i wskazano na podjęcie starań o drugi wóz bojowy.

W sprawach personalnych, na skarbnika jednostki wybrano dh. Karola Dobieckiego. W szeregi członków zwyczajnych OSP przyjęto Mariusza Florczaka i Tadeusza Kraszewskiego. W dalszych wystąpieniach, naczelnik gminy Stanisław Milczarek podziękował strażakom za działalność prewencyjną – udział w dorocznej akcji porządkowej „Posesja”. Przedstawił też możliwości rozbudowy strażnicy oraz zaapelował o pomoc i włączenie się wszystkich  druhów do prac niefachowych. Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP dh Lucjan Malinowski stwierdził, że jednostka musi się koniecznie rozbudować, gdyż w każdej gminie musi być odpowiednio wyposażona jednostka wiodąca, zarówno w akcjach gaśniczych, jak i innych akcjach ratunkowych.

W roku sprawozdawczym zarząd odbył 12 protokołowanych posiedzeń/9/. Jedno z nich, odbyte 19 czerwca 1988r. z udziałem komisji rewizyjnej, poświęcono organizacji uroczystości odpustu parafialnego w pierwszą niedzielę lipca tego roku. Postanowiono zorganizować za odpłatnością posiłki dla przybywających pielgrzymów. Inicjatywa ta przyniosła wówczas dochód w wysokości 173.479,00 zł, który przeznaczono na budowę garaży.

W posiedzeniu zarządu 27 września 1988r., wzięli udział v-ce prezes zarządu GS „SCh” Maria Chmielecka i Stanisław Milczarek – naczelnik gminy. Przedmiotem ustaleń była wówczas sprawa przeniesienia kiosku nabiałowego i „Klubu Rolnika” z placu przy Ośrodku Zdrowia, które to budowle kolidowały z planami rozbudowy. Ustalono, że do 10 października zostanie zlikwidowany kiosk nabiałowy, natomiast pomieszczenie po klubie zostanie czasowo przeznaczone na podręczny magazyn na materiały budowlane. Zarząd jednostki, obowiązki magazyniera powierzył druhowi Przybylskiemu.

W dniu 30 października, zwołano zbiórkę mundurową wszystkich strażaków, za powiadomieniem imienną listą. Podczas zbiórki ustalono plan pracy przy wykonaniu fundamentów, a także, o ile pozwolą warunki atmosferyczne, przystąpienie do wykopów. Swój udział zadeklarowali wówczas druhowie:

 • 3 listopada–wytyczenie fundamentów – Stefan Czyżo, Jan Witkowski i Józef Ługowski
 • 4-5 listopada–wykopy– Jan Przybylski, Stanisław Marosik, Stanisław Gawlik, Piotr Smykuła, Marek Kubiak, Jacek Ługowski, Leszek Matusiak, Stanisław Pecyna i Tomasz Przybylski
 • dowóz żwiru – Kazimierz Lewiński, Stanisław Gawlik i Stefan Piaseczny

Z planów tych, dokonano jedynie wytyczenia fundamentów, gdyż późna jesień i warunki atmosferyczne nie sprzyjały podjęciu wykopów.

Zakres spraw finansowych w 1988r. przedstawiał się następująco: przychody wynosiły 1.657.036,00 zł, natomiast rozchody 1.216.729,00 zł. W ramach rozchodów zrealizowano wówczas: zakup kuchni i naczyń, przeprowadzono malowanie sali oraz stolarki okiennej, opłacono dokumentację rozbudowy garaży, a także zakupiono cement, papę i żwir.

Rok 1989. Kolejne walne zebranie sprawozdawcze w omawianym dziesięcioleciu odbyło się 4 lutego 1989r. Zebranie otworzył prezes zarządu OSP dh Czesław Furmaniak. Powitał przybyłych na zebranie druhów: Janusza Wojciechowskiego z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP, Jana Rogozińskiego – Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Turku, Stanisława Milczarka – naczelnika gminy Świnice Warckie oraz wszystkich druhów czynnych, wspierających i zaproszonych gości. Przez aklamację, na przewodniczącego zebrania wybrano dh. Jana Kaźmierczaka, a na sekretarza dh. Karola Dobieckiego. Po złożeniu przewidzianych porządkiem obrad sprawozdań z działalności OSP, przystąpiono do dyskusji. Druh Marek Koniuszenny, czując się niedoceniony, złożył rezygnację z funkcji członka zarządu OSP. Zwrócił uwagę na brak zainteresowania ze strony zarządu zawodami oraz konieczność zakupów dresów dla młodzieżówki. Walne zebranie nie przyjęło tej rezygnacji. Drugi z dyskutantów mówił na temat drużyn młodzieżowych i ich wyszkolenia, które ocenił negatywnie, gdyż nie biorą udziału w organizowanych zawodach. Poruszono też sprawę wniosków o odznaczenia z 1985r, które miały być wyróżnieniem za zawody. Inne wypowiedzi również dotyczyły pracy z młodzieżą, wyposażenia MDP i udziału w pracach jednostki. Jeden z druhów zapytał, dlaczego strażacy czynni przychodzą na walne zebranie bez mundurów. Przewodniczący zebrania Jan Kaźmierczak, zaapelował do strażaków o zadeklarowanie 10 dniówek na rzecz rozbudowy garaży. Naczelnik gminy Stanisław Milczarek poparł wniosek, a także podkreślił konieczność udziału strażaków w rozbudowie, gdyż poczynione są już pewne nakłady finansowe, a wiele prac może być wykonanych w czynie, co obniży koszty tej inwestycji.

Druh Janusz Wojciechowski, zabierając głos w dyskusji, wyjaśnił sprawę odznaczeń. Powiedział, że wszystkie złożone wnioski zostały zatwierdzone przez zarząd wojewódzki, chyba, że nie zostały złożone, ale limity na Świnice zostały już wyczerpane. W sprawach rozbudowy, zaproponował powołanie Społecznego Komitetu Rozbudowy, co mogłoby pomóc jednostce. Zwrócił uwagę na konieczność ubezpieczenia obiektu własnego jednostki, podając za przykład pożar budynku OSP Wróblina. Poinformował też zebranych o zamiarze zorganizowania w Świnicach przeglądu orkiestr dętych.

Walne zebranie podjęło wówczas uchwałę o przeprowadzeniu zbiórki publicznej na rozbudowę garaży.

Sprawom rozbudowy garaży poświęcone było tez kolejne posiedzenie Zarządu OSP w dniu 12 marca 1989r. Wzięło w nim udział 30 strażaków czynnych i komisja rewizyjna. Założono wówczas dzienniczek czynów i deklarowanej gotówki. Termin rozpoczęcia prac ustalono na 20 marca. Deklaracja przepracowania 10 dniówek roboczych obejmowała cały czas budowy.

W 1989r. zarząd odbył 9 posiedzeń i zorganizował 6 zabaw dochodowych, z których zysk przeznaczono na rozbudowę. Przeprowadzono zbiórkę publiczną i loterię fantową, czego efektem były uzyskane środki w kwocie 247.000,00 zł.

W zakresie współzawodnictwa OSP wzięła udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, które zorganizowano 15 sierpnia w Grodzisku. Jedna sekcja wzięła udział w zawodach rejonowych, które zorganizowano 24 września we Władysławowie.

Sekcja jednostki, która brała udział w zawodach rejonowych, uczestniczyła też w jubileuszu 75-lecia OSP Brudzew w dniu 27 sierpnia.

Z zestawienia prac gospodarczych, wykonanych w 1989r dowiadujemy się, że w omawianym roku wykonano fundamenty pod nowe garaże (część ziemna), zakupiono cement, bloczki, cegłę, topole oraz wykonano malowanie zewnętrzne elewacji strażnicy i szereg innych prac.

Rok 1990. W styczniu tegoż roku delegacja jednostki wzięła udział w uroczystości pogrzebowej druha Romana Janczarka, który od 1926r. był członkiem czynnym OSP. Po wojnie reaktywował jednostkę i w latach 1945-50 pełnił funkcję gospodarza.

Walne zebranie sprawozdawcze 8 lutego 1990r. zdominowały sprawy personalne w składzie zarządu, spowodowane rezygnacją z funkcji przez niektórych członków. Wybory poprzedziła dyskusja, w której stwierdzono m.in., że:

 • sprawozdanie z działalności winno być bardziej szczegółowe, z wyraźnym określeniem, co i kiedy zostało wykonane;
 • o pracach przy budowie należy powiadamiać tydzień wcześniej, a nie dopiero w dniu rozpoczęcia prac;
 • jednostka nie brała udziału w zawodach wojewódzkich;
 • zarząd mógł zyskać więcej środków, gdyby było więcej zabaw dochodowych;
 • małe zainteresowanie budową, należy więc wybrać komitet budowy;
 • jednostka nie posiada sprężarki; trzeba zakupić przynajmniej 2 sztuki;
 • należy podwyższyć składki członkowskie do 5.000,00 zł w stosunku rocznym.

Jeden z dyskutantów powiedział, że nie można za wszystko winić zarządu, gdyż do pracy na 72 druhów przychodzi kilku, a pozostali śmieją się. Podkreślił też, że brak jest zainteresowania strażaków ćwiczeniami, zbiórkami, a także prowadzoną budową.

Skarbnik zarządu dh Karol Dobiecki wyjaśnił, że zrezygnowano z organizowania zabaw, z uwagi na wysokie koszty orkiestry, zapłata wzrosła 3- krotnie. Po dyskusji przewodniczący zebrania dh Jan Kaźmierczak przedstawił zebranym złożone na piśmie rezygnacje z zajmowanych funkcji w zarządzie: druha Stefana Piasecznego z Naczelnika OSP, druha Józefa Ługowskiego z sekretarza oraz ustną rezygnację z funkcji prezesa jednostki druha Czesława Furmaniaka. Druhowie ci potwierdzili swoje rezygnacje wobec walnego zebrania. Przystąpiono do wyboru prezesa zarządu. Zgłoszono kilku kandydatów, którzy jednak odmówili przyjęcia tej funkcji. Natomiast na naczelnika wybrano druha Tadeusza Wieczorka, który został zobowiązany do pełnienia funkcji prezesa. Sekretarzem zarządu został dh Marian Baranowski, a na v-ce naczelnika wybrano dh. Marka Koniuszennego. Ostatecznie ukształtował się zarząd w składzie:

 • Vacat – prezes
 • Tadeusz Wieczorek – naczelnik
 • Marek Koniuszenny – v-ce naczelnik
 • Karol Dobiecki – skarbnik
 • Marian Baranowski – sekretarz
 • Stanisław Gawlik – gospodarz

Walne zebranie nadało druhowi Stefanowi Piasecznemu, godność „Honorowego Naczelnika OSP Świnice Warckie”. Funkcję naczelnika w jednostce pełnił on nieprzerwanie od 1958r., tj. 32 lata.

W dalszym toku obrad zabrał głos prezes Zarządu Gminnego Związku OSP dh Lucjan Malinowski, który stwierdził m.in., że „dzisiejsza dyskusja doprowadziła do sytuacji, jaką mamy z wyborem zarządu, wszyscy proponowani kandydaci odmówili, gdyż zazwyczaj za pracę społeczną otrzymuje się taką zapłatę jak dzisiaj, a za rok może być tak samo”.

Na zebraniu tym nie uchwalono planu finansowego, pozostawiono to nowemu zarządowi. Postanowiono też w ciągu 14 dni zwołać nadzwyczajne walne zebranie, w celu wyboru nowego prezesa zarządu jednostki. Jednak do wyboru zarządu i prezesa doszło dopiero na następnym walnym zebraniu w 1991r.

W 1990r. zarząd OSP odbył 18 posiedzeń, których przedmiotem były m.in. sprawy prowadzenia dalszej rozbudowy garaży, przygotowanie do zawodów sportowo-pożarniczych, pozyskiwania środków finansowych, a także sprawy gospodarcze, związane z utrzymaniem strażnicy/10/. Zawody sportowo-pożarnicze postanowiono wówczas zorganizować 26 czerwca w Świnicach Warckich. Tutejsza jednostka, jako gospodarz, podjęła wówczas intensywne przygotowania organizacyjne. Na jednym z posiedzeń zarządu (17 czerwca), opracowano szczegółowy plan działania, który określił przydział czynności dla poszczególnych druhów. Komendantem placu ćwiczeń został v-ce naczelnik dh Marek Koniuszenny, któremu przydzielono do pomocy druhów: Tadeusza Wieczorka, Czesława Furmaniaka i Wojciecha Koniuszennego. Przygotowanie placu do zawodów powierzono druhom Mariuszowi Florczakowi i Marianowi Baranowskiemu. Zadanie to obejmowało przygotowanie materiałowe oraz rozmieszczenie toru przeszkód. Do kierowania na placu ruchem samochodów dowożących sprzęt poszczególnych jednostek, wyznaczono druhów Mieczysława Kaszubskiego i Jana Witkowskiego. Nadzór nad basenem i uzupełnianiem wody oraz pomoc przy zwijaniu węży sprawować mieli druhowie: Krzysztof Rodak, Ireneusz Czyżo, Jan Przybylski i Stanisław Marosik. Działania te miały zabezpieczać sprawne przeprowadzenie zawodów.

OSP Świnice Warckie na zawody te wystawiła wówczas drużyny w składzie:

Grupa III

Marek Koniuszenny – dowódca sekcji

Ireneusz Przybylski – przodownik roty I

Dariusz Pęśkiewicz – pomocnik przodownika roty I

Sławomir Górniak – przodownik roty II

Roman Gnatowski – pomocnik przodownika roty II

Jacek Chmielecki – łącznik

Piotr Kaźmierski – rozdzielaczowy

Władysław Przybylski – mechanik

 

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza:

Grupa II A

Zbigniew Piszczałkowski – dowódca sekcji

Tomasz Herman – przodownik roty I

Adam Czyżo – pomocnik

Grzegorz Jeżak – przodownik roty II

Paweł Kaźmierczak – pomocnik

Jarosław Szypowski – łącznik

Adam Podgórski – rozdzielaczowy

Grupa I

Sławomir Marciniak – dowódca sekcji

Arkadiusz Kaszubski – przodownik roty I

Krzysztof Kacprzak – pomocnik

Robert Olejnik – przodownik roty II

Krzysztof Ługowski – pomocnik

Adam Zając – łącznik

Mirosław Marciniak – rozdzielaczowy

Krzysztof Szypowski – mechanik

Ponadto, dwie sekcje Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wzięły udział w zawodach rejonowych zorganizowanych 29 września w Turku.

W sierpniu 1990r. świnicka straż uczestniczyła w pogrzebie druha Józefa Ługowskiego, sekretarza zarządu jednostki w latach 1974 – 1989.

Podsumowując to dziesięciolecie na tle przeobrażeń społeczno–gospodarczych w naszym kraju, należy zauważyć, że zaowocowały one utworzeniem samorządu terytorialnego na szczeblu podstawowym, czyli gminy. Pierwsze wybory do samorządu gminnego odbyły się 27 maja 1990r. Ustanowiono, że organami gminy są rada gminy, zarząd gminy i wójt gminy, który z urzędu pełni funkcję przewodniczącego zarządu gminy.

A oto skład personalny organów gminy Świnice Warckie kadencji 1990-1994:

 

Rada gminy Świnice Warckie

 1. Bielawski Józef – Podłęże
 2. Bielawski Stanisław – Parski
 3. Dudkowski Lucjan – Drozdów
 4. Głowacki Jan – Świnice Warckie
 5. Jaszczak Krzysztof – Świnice Kolonia
 6. Karkowski Mirosław – Świnice Osiedle
 7. Kaźmierczak Jan – Kraski
 8. Kęska Napoleon – Podgórze
 9. Kowalski Ireneusz – Świnice Osiedle – Przewodniczący RG
 10. Kuliński Władysław – Chorzepin
 11. Ławniczak Marek – Władysławów
 12. Łukaszewski Józef – Kosew
 13. Malinowski Józef – Piaski
 14. Marciniak Stanisław – Świnice Osiedle
 15. Nykiel Marcin – Chwalborzyce – v-ce przew. RG
 16. Pakuła Daniela – Kozanki
 17. Pawlak Janusz – Wola Świniecka
 18. Różalski Karol – Gusin – v-ce przew. RG
 19. Stasiak Tadeusz – Kaznów
 20. Szczęsny Kazimierz – Zbylczyce

 

Zarząd gminy Świnice Warckie

 1. Stanisław Milczarek – przewodniczący zarządu i wójt gminy
 2. Mirosław Karkowski – v-ce przewodniczący
 3. Stanisław Bielawski – członek
 4. Stanisław Marciniak – członek – zmarł

4a. Janusz Pawlak – członek

 1. Karol Różalski – członek

 

Źródło: Magdalena Ożadowicz „Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich”

 

Przypisy:

/1/. Akta OSP /WZCz/, 1981 – 1989.

/2/. Dochody jednostki, wybrane pozycje za 1981r.

/3/. Ewakuowano wówczas bydło z pewnej zagrody w Drozdowie, które stało na dworze w wodzie i bez paszy.

/4/. Wybrane pozycje ze spisu wyposażenia jednostki w 1981r.

/5/. Pismo Komendy Wojewódzkiej SP w Koninie z 16.04.1982 r. Poż. RO 6550/Z/82.

/6/. Pismo Komendy Rejonowej SP w Turku z 20.04.1982r.

/7/. Akta OSP /WZCz/, 1981 – 1989.

/8/. Protokół z Zawodów Gminnych, Bielawy 15 lipca 1984r.

/9/. Protokoły z posiedzeń zarządu OSP, 1988r.

/10/. Protokoły z posiedzeń zarządu OSP, 1990r.

 

Skład Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej w latach 1981 – 1990

 

Rok 1981

Zarząd:

 1. Furmaniak Czesław – prezes
 2. Piaseczny Stefan – naczelnik
 3. Wieczorek Tadeusz – v-ce naczelnik
 4. Słowiński Józef – skarbnik
 5. Ługowski Józef – sekretarz
 6. Kozłowski Marian – gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Pawlak Kazimierz – przewodniczący
 2. Koniuszenny Andrzej – członek
 3. Siwiński Maciej – członek

 Źródło informacji:

Protokół z Walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego z 10 stycznia 1981r.

 

Rok 1982

Zarząd:

 1. Furmaniak Czesław – prezes
 2. Piaseczny Stefan – naczelnik
 3. Wieczorek Tadeusz – v-ce naczelnik
 4. Słowiński Józef – skarbnik
 5. Ługowski Józef – sekretarz
 6. Szymczak Stanisław – gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Pawlak Kazimierz – przewodniczący
 2. Koniuszenny Andrzej – członek
 3. Siwiński Maciej – członek

 Źródło informacji:

Protokół z Walnego Zebrania OSP z 13 marca 1982r.

 

Rok 1983

Zarząd:

 1. Furmaniak Czesław – prezes
 2. Piaseczny Stefan – naczelnik
 3. Wieczorek Tadeusz – v-ce naczelnik
 4. Słowiński Józef – skarbnik
 5. Ługowski Józef – sekretarz
 6. Szymczak Stanisław – gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Kaźmierczak Jan – przewodniczący
 2. Lewiński Kazimierz – członek
 3. Kacprzak Julian – członek

 Źródło informacji:

Protokół z Walnego Zebrania OSP z 8 stycznia 1983r.

 

Rok 1984

Zarząd:

 1. Furmaniak Czesław – prezes
 2. Piaseczny Stefan – naczelnik
 3. Wieczorek Tadeusz – v-ce naczelnik
 4. Słowiński Józef – skarbnik
 5. Ługowski Józef – sekretarz
 6. Szymczak Stanisław– gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Kaźmierczak Jan – przewodniczący
 2. Lewiński Kazimierz – członek
 3. Kacprzak Julian – członek

 Źródło informacji:

Protokół z Walnego Zebrania OSP z 19 stycznia 1984r.

 

Rok 1985

Zarząd:

 1. Furmaniak Czesław – prezes
 2. Piaseczny Stefan – naczelnik
 3. Wieczorek Tadeusz – v-ce naczelnik
 4. Słowiński Józef – skarbnik
 5. Ługowski Józef – sekretarz
 6. Przybylski Władysław – gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Kaźmierczak Jan – przewodniczący
 2. Lewiński Kazimierz – członek
 3. Kacprzak Julian – członek

 Źródło informacji:

Protokół z Walnego Zebrania OSP z 30 stycznia 1985r.

 

Rok 1986

Zarząd:

 1. Furmaniak Czesław – prezes
 2. Piaseczny Stefan – naczelnik
 3. Wieczorek Tadeusz – v-ce naczelnik
 4. Słowiński Józef – skarbnik
 5. Ługowski Józef – sekretarz
 6. Przybylski Władysław – gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Kaźmierczak Jan – przewodniczący
 2. Lewiński Kazimierz – członek
 3. Kacprzak Julian – członek

 Źródło informacji:

Protokół z Walnego Zebrania OSP z 10 lutego 1986r.

 

Rok 1987

Zarząd:

 1. Furmaniak Czesław – prezes
 2. Piaseczny Stefan – naczelnik
 3. Wieczorek Tadeusz – v-ce naczelnik
 4. Słowiński Józef – skarbnik
 5. Ługowski Józef – sekretarz
 6. Gawlik Stanisław – gospodarz
 7. Koniuszenny Marek – czł. zarządu

Komisja rewizyjna:

 1. Kaźmierczak Jan – przewodniczący
 2. Lewiński Kazimierz – członek
 3. Kacprzak Julian – członek

 Źródło informacji:

Protokół z Walnego Zebrania OSP z 24 stycznia 1987r.

 

Rok 1988

Zarząd:

 1. Furmaniak Czesław – prezes
 2. Piaseczny Stefan – naczelnik
 3. Wieczorek Tadeusz – v-ce naczelnik
 4. Słowiński Józef – skarbnik
 5. Ługowski Józef – sekretarz
 6. Gawlik Stanisław – gospodarz
 7. Koniuszenny Marek – czł. zarządu

Komisja rewizyjna:

 1. Kaźmierczak Jan – przewodniczący
 2. Lewiński Kazimierz – członek
 3. Kacprzak Julian – członek

 Źródło informacji:

Protokół z Walnego Zebrania OSP z 4 lutego 1988r.

 

Rok 1989

Zarząd:

 1. Furmaniak Czesław – prezes
 2. Piaseczny Stefan – naczelnik
 3. Wieczorek Tadeusz – v-ce naczelnik
 4. Słowiński Józef – skarbnik
 5. Ługowski Józef – sekretarz
 6. Gawlik Stanisław – gospodarz
 7. Koniuszenny Marek – czł. zarządu

Komisja rewizyjna:

 1. Kaźmierczak Jan – przewodniczący
 2. Lewiński Kazimierz – członek
 3. Kacprzak Julian – członek

 Źródło informacji:

Protokół z Walnego Zebrania OSP z 4 lutego 1989r.

 

Rok 1990

Zarząd:

 1. Vacat – prezes
 2. Wieczorek Tadeusz – naczelnik
 3. Koniuszenny Marek – v-ce naczelnik
 4. Dobiecki Karol – skarbnik
 5. Baranowski Marian – sekretarz
 6. Gawlik Stanisław – gospodarz

 

Komisja rewizyjna:

 1. Kaźmierczak Jan – przewodniczący
 2. Lewiński Kazimierz – członek
 3. Kacprzak Julian – członek

 Źródło informacji:

Protokół z Walnego Zebrania OSP z 8 lutego 1990r.Rezygnację złożyli: Furmaniak Czesław, Piaseczny Stefan, Ługowski Józef.

Dh Czesław Furmaniak Prezes OSP w latach: 1968 – 1973, 1979 – 1989 i 1990 – 1999.

Na skarbnika OSP w 1988 r. powołano dh Karola Dobieckiego, pełnił ją w latach 1988 – 1998.

Dh Tadeusz Wieczorek v-ce prezes OSP w latach 1978– 1995, przewodniczący Komisji Rewizyjnej  od  1997 i nadal.

W 1981 r. jako kierowcę zatrudniono Władysława Przybylskiego. Zmarł na posterunku pracy 25. 05. 1998 r.

Jan Kaźmierczak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w latach 1983-1990.

Walne Zebranie Członków OSP Świnice – 1986 r. Dh Jan Kaźmierczak –przewodniczący walnych zebrań 1979 – 1990, przewodniczący Komisji Rewizyjnej 1983- 1990. Dalej od lewej siedzą druhowie: Czesław Furmaniak –prezes OSP, Jan Rogoziński KP SP w Turku, Stanisław Milczarek – wójt gminy Świnice War., Lucjan Malinowski – prezes ZG ZOSP.

Manewry Wojewódzkie w Tuliszkowie w 1986 r.

 Sekcja OSP Świnice Warckie:

       1.Dowódca – Marian Baranowski

 1. Przodownik roty I – Andrzej Koniuszenny
 2. Pomocnika przodownika roty I – Włodzimierz Lewandowski
 3. Przodownik roty II – Marek Kubiak
 4. Pomocnik przodownika roty II – Wojciech Koniuszenny
 5. Rozdzielaczowy – Marek Witkowski
 6. Mechanik – Władysław Przybylski

Wstecz