Kolejne dziesięciolecie przyniosło zmiany administracyjne i terytorialne w historii OSP i gminy Świnice Warckie. Położenie gminy sprawia, że każda reforma podziału terytorialnego kraju powodowała zmiany przynależności, które nie zawsze korzystnie wpływały na jej rozwój.

W pierwszym etapie reformy administracyjnej, z dniem 1 stycznia 1973r., zlikwidowano gromady, a podstawową jednostką administracyjną stała się gmina. Na jej czele stanął naczelnik, powołany Uchwałą WRN, a później powoływany był przez wojewodę. Pierwszym naczelnikiem gminy Świnice Warckie, jak już wcześniej wspomniano, został Antoni Próchniewicz. Gminę tą utworzono z gromady Świnice i Piaski oraz części byłej gromady Chwalborzyce. Terytorialnie gmina wchodziła w skład powiatu łęczyckiego, do którego należały wówczas gminy wiejskie: Góra Św. Małgorzaty, Grabów, Daszyna, Łęczyca, Ozorków, Parzęczew i Witonia oraz dwa miasta wydzielone – m. Łęczyca i m. Ozorków.

Następny etap reformy administracyjnej i nowy podział terytorialny, wprowadzono z dniem 1 czerwca 1975r. W wyniku tej reformy zlikwidowano powiaty i utworzono 49 nowych województw. Gminę Świnice Warckie ulokowano w nowo utworzonym województwie konińskim. Nastąpiło przerwanie naturalnych powiązań społecznych orazgospodarczych z Łęczycą i Łodzią. Likwidacji uległy powiatowe jednostki administracyjne
i gospodarcze.

Pierwsze lata funkcjonowania gminy w nowym województwie spowodowały duże utrudnienia dla mieszkańców i jednostek gospodarczych. Na tle tych zmian wszyscy musieli umieć się odnaleźć w nowym układzie i nowych warunkach. Z biegiem czasu naczelnikom gmin, jako terenowym organom administracji państwowej o właściwości ogólnej, przekazywano coraz więcej kompetencji w myśl hasła „Urząd bliżej obywatela”. Później utworzono rejony, dla gminy Świnice Warckie właściwym rejonem był Turek.

Na tle tych zmian terytorialnych, należy zauważyć, że Świnice Warckie z czasów „powiatowych”, to widok wsi z perspektywami rozwoju gospodarczego. Na bazie porozumienia gmin ówczesnego powiatu łęczyckiego, rozpoczęto w Świnicach Warckich budowę pierwszego w powiecie budynku administracyjnego urzędu gminy.

Gminna Spółdzielnia „SCh”, której prezesem była wówczas Teresa Leszczyńska, rozbudowała swoją bazę handlowo-usługową, m.in. w 1972r. do użytku oddano nową piekarnię, w marcu 1974r. oddano do użytku, jeden z pierwszych w woj. łódzkim, Wiejski Dom Towarowy, a w czerwcu 1975r. restaurację „Źródełko”. To najbardziej widoczne dokonania początku lat siedemdziesiątych XX wieku.

Wracając do głównego tematu opracowania, spróbujemy prześledzić dzieje świnickiej straży pożarnej w tej nowej rzeczywistości.

Ważnym wydarzeniem w jednostkach OSP było zawsze walne zebranie członków, które zgodnie ze statutem winno odbywać się co rok. Na zebraniu tym dokonywano zazwyczaj podsumowania działalności jednostki za rok ubiegły i ustalano plan działania na rok następny. Była to też okazja do spotkania się członków czynnych i popierających, do dyskusji i wymiany poglądów dotyczących funkcjonowania straży. Walne zebranie poprzedzało z reguły posiedzenie zarządu, na którym przygotowywano odpowiednie sprawozdania. Od początku lat siedemdziesiątych, sprawozdania z działalności sporządzano na odpowiednich formularzach, które praktycznie dokumentowały każdą dziedzinę działalności OSP. Można sądzić, że służyły one dla ujednolicenia sprawozdawczości dla związku OSP, a także prawidłowego udokumentowania pracy zarządu. W przeszłości bowiem, wartość merytoryczna tych sprawozdań była bardzo różna.

Otóż podstawę sprawozdań z działalności OSP, kierowanych na walne zebrania stanowiły formularze:

 • sprawozdanie z działalności za rok ubiegły, obejmujące działalność organizacyjno-gospodarczą, działalność zapobiegawczą, działania ratowniczo-gaśnicze, szkolenie, prace kulturalno-wychowawcze i wyróżnienia dla aktywnych druhów; sprawozdanie to, opatrzone pieczęcią jednostki, dla podkreślenia wiarygodności, podpisywali- prezes, naczelnik, skarbnik i sekretarz;
 • sprawozdanie finansowe za rok ubiegły oraz plan finansowy na rok następny, określało dochody i wydatki jednostki; opatrzone pieczęcią jednostki podpisywane były przez: prezesa, skarbnika, komisję rewizyjną w pełnym składzie oraz przewodniczącego walnego zebrania, a także sekretarza walnego zebrania;
 • plan działalności na następny rok, podpisywany przez przewodniczącego walnego zebrania, sekretarza zebrania, prezesa i naczelnika OSP; plan ten zawierał też adnotację „Na podstawie § 57 pkt 5 i § 65 pkt 4 Statutu Związku OSP oraz § 12 ust. 2 pkt 1 i ust.3 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej – Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP na posiedzeniu w dniu… protokół nr…, zatwierdził niniejszy plan pracy (ze zmianami – bez zmian); w podpisach – Prezes Oddziału Powiatowego i Sekretarz Oddziału Powiatowego”;
 • protokół walnego zebrania, zawierający dane dotyczące udziału w zebraniu członków straży oraz przedstawicieli władz polityczno-administracyjnych oraz organizacji społecznych, a także obowiązujący porządek dzienny, wnioski zgłoszone w dyskusji, liczbę dyskutantów, podjęte uchwały oraz składy osobowe zarządu OSP i komisji rewizyjnej; protokół ten podpisywali przewodniczący i sekretarz- protokolant zebrania; protokół ten, a w zasadzie wybrany skład zarządu podlegał zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP/1/. Uzupełnienie protokołu z walnego zebrania stanowiła część opisowa.

Dane zawarte w wyżej wymienionych formularzach, pozwoliły określić w liczbach niektóre dziedziny działalności świnickiej jednostki w okresie omawianego dziesięciolecia.

Rok 1971r. Walne zebranie świnickiej straży odbyło się 10 marca. Podsumowano działalność jednostki za rok ubiegły i udzielono absolutorium zarządowi. Było to zebranie sprawozdawcze, skład zarządu nie uległ zmianie.

Ze sprawozdania z działalności OSP za 1971r dowiadujemy się, że zarząd jednostki odbył 10 protokołowanych posiedzeń/2/. Przedstawiciele zarządu uczestniczyli w życiu społecznym, biorąc udział w sesjach Gromadzkiej Rady Narodowej oraz odprawach i naradach strażackich. W sprawach gospodarczych przeprowadzono kapitalny remont samochodu GM, a także remont bieżący samochodu SBM. Wartość majątku ruchomego i nieruchomego jednostki według książki inwentarzowej, oszacowano wówczas na 1.132.000,00 zł. W czynie, na rzecz swojej jednostki, kilkakrotnie porządkowano plac wokół strażnicy, pracowano przy bieżących naprawach i remontach urządzeń. Wartość czynów wyniosła 800,00 zł. Poprawie uległ stan zaopatrzenia wodnego, zbudowano jeden punkt czerpania wody do celów gaśniczych i stanowisko dla motopompy przy stawach na bazie GS „SCh”.

Na walnym zebraniu, za działalność szkoleniową wyróżniono druhów: Mariana Olejniczaka, Józefa Ługowskiego i Tadeusza Wieczorka, natomiast za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych: Andrzeja Jabłońskiego, Macieja Siwińskiego oraz Eugeniusza Walczaka. W działalności finansowej za 1971r. jednostka osiągnęła dochody ogółem w wysokości 59.828,90 ówczesnych złotych, w tym z zabaw 25.926,90 zł, wolne datki wynosiły 5.668,00 zł, a dotacje GRN 9.000,00 zł. Organizacja dochodowych zabaw tanecznych oraz loterii fantowych była wówczas pokaźnym źródłem dochodów własnych jednostki oraz przedmiotem większości posiedzeń zarządu OSP w 1971r., co skrupulatnie protokołował dh Marian Kozłowski – sekretarz zarządu.

Rok 1972. Drugie walne zebranie w omawianym dziesięcioleciu odbyło się 18 lutego 1972r. było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Udział w walnym wzięło udział wówczas 61 członków. Na zebraniu obecni byli: przewodniczący GRN, przedstawiciele GS „SCh” i Kółka Rolniczego.

W dyskusji udział wzięło 9 osób. Za najważniejszą uznano sprawę skompletowania instrumentów i ożywienia orkiestry dętej przy jednostce. Zwrócono też uwagę na nieobecność na zebraniu przedstawiciela powiatu, która byłaby wskazana. Dokonano wyboru nowego  zarządu OSP oraz komisji rewizyjnej/3/. Zebraniu przewodniczył Kazimierz Pawlak, a protokołem zajęła się Wiesława Badowska.

W 1972r. zarząd OSP Świnice Warckie odbył 12 protokołowanych posiedzeń. Pierwsze z nich, odbyte 20 lutego 1972r., tuż po walnym zebraniu, poświęcone było przekazaniu dokumentów nowo wybranemu zarządowi jednostki.

Następne posiedzenie zarządu z udziałem członków czynnych odbyło się 12 marca 1972r. Porządek tego zebrania przewidywał omówienie spraw organizacyjnych i gospodarczych. Prezes jednostki dh Leon Krysiak, zaapelował do druhów czynnych o zachowanie dyscypliny i poszanowanie godności munduru strażaka podczas zabaw. Zwrócił też uwagę na konieczność odbywania systematycznych ćwiczeń w celu przygotowania drużyny do zawodów i ćwiczenia ogólnej sprawności własnej. Na zebraniu tym w szeregi członków czynnych przyjęto nowych druhów: Henryka Pęśkiewicza i Józefa Gibaszka.

Dla rozstrzygania sporów i wewnętrznych spraw osobowych powołano wówczas Sąd Koleżeński w osobach:

 1. dh Małecki Franciszek – przewodniczący
 2. dh Jaruga Władysław – członek
 3. dh Piotrowski Władysław – członek

Podjęto również zobowiązanie, wykonania w czynie społecznym utwardzenia placu przed garażem i ułożenia chodnika przed wejściem do sali widowiskowej. Wartość  tego czynu wyceniono na 3.300,00 zł. W 1972r. zorganizowano 10 zabaw dochodowych, a pozyskane z tego tytułu środki wyniosły 33.635,30 zł. Zostały one przeznaczone na zakup sprzętu na salę- zakupiono krzesła, stoły, a także 3 komplety mundurów wyjściowych. Wartość mienia strażackiego wynosiła wówczas 1.170.000,00 zł.

W 1972r. organizowano ćwiczenia Terenowego Oddziału Samoobrony – formacji przy GRN, jednostka wzięła w nich udział dwukrotnie. W działalności jednostki wyróżnili się druhowie: Marian Olejniczak, Józef Pęśkiewicz i Tadeusz Wieczorek. Aktywnością w działaniach ratowniczo-gaśniczych wykazali się: Józef Woźniak, Maciej Siwiński i Andrzej Skonieczny. Za udział i prowadzenie ćwiczeń TOS wyróżniono naczelnika dh. Stefana Piasecznego i Tadeusza Hornę.

Rok 1973. Doroczne walne zebranie odbyło się 24 lutego. Prowadzenie zebrania powierzono Tadeuszowi Piszczałkowskiemu, a protokołem zajął się sekretarz zarządu, dh Eugeniusz Walczak. Po złożeniu sprawozdań przez prezesa OSP i skarbnika, głos zabrał przewodniczący komisji rewizyjnej dh Antoni Marciniak, który pracę zarządu i gospodarkę kasową ocenił pozytywnie. Na wniosek komisji udzielono zarządowi absolutorium oraz jednogłośnie zatwierdzono dotychczasowy skład zarządu i komisji rewizyjnej. W ożywionej dyskusji, druhowie obecni na zebraniu, wnioskowali o budowę sanitariatów wewnątrz budynku, kontynuowanie usprzętowienia sali, zwiększenie udziału młodzieży w szeregach strażackich, uruchomienie orkiestry i utwardzenie całego placu. Naczelnik Gminy dh Antoni Próchniewicz, obiecał pomoc ze strony gminy w formie dotacji i materiałów budowlanych. Tyle dowiadujemy się z części opisowej do protokołu tego walnego zebrania. W dokumentacji OSP brak jest sprawozdania z działalności za 1973r. oraz sprawozdania kasowego.

Z księgi protokołów posiedzeń zarządu, których odbyto 13, możemy wnioskować, że głównym ich tematem była organizacja zabawa i ich rozliczanie finansowe, chociaż nie tylko/4/. Na posiedzeniu zarządu 14 września 1973r., podjęto decyzje o wynajęciu sali dla Gminnej Spółdzielni „SCh”, z przeznaczeniem na składowanie wyposażenia dla budowanego WDT. Zastrzeżono na rzecz OSP opłatę w wysokości 2.000,00 zł w stosunku miesięcznym. W innym protokole z 11 listopada, czytamy o zaleceniach pokontrolnych urzędu gminy, ubezpieczeniu majątku straży i konieczności dokładnego spisania inwentarza, o wykonaniu ogrzewania garaży i sali. Znajdujemy też wzmiankę o rezygnacji dh Stefana Piasecznego z funkcji naczelnika jednostki i kierowcy. Zebrani nie podjęli wówczas żadnej dyskusji, sprawę tą pozostawiono do rozstrzygnięcia na walnym zebraniu. Temat ten nie pojawił się na walnym zebraniu w roku następnym, możemy przypuszczać, że został zapewne wyjaśniony w gronie zarządu.

Rok 1974. W walnym zebraniu 13 lutego 1974r. wzięli udział: z-ca komendanta Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Łęczycy, prezes Zarządu Gminnego Związku OSP oraz przedstawiciele lokalnych jednostek gospodarczych. Zgodnie z procedurą i porządkiem zebrania, przewodniczenie powierzono Tadeuszowi Piszczałkowskiemu, a spisanie protokołu Lucjanowi Brożyńskiemu. Obowiązujące sprawozdania z działalności jednostki złożyli kolejno: prezes Leon Krysiak, dh Józef Słowiński i dh Kazimierz Lewandowski. W toku ożywionej dyskusji, proponowano podwyższenie składek do 50,00 zł rocznie dla członków popierających, apelowano o szybki remont sprzętu, ponowiono wniosek o zakup stojaków do hydrantów, które są konieczne przy pobieraniu wody do celów gaśniczych. Pod adresem komendy powiatowej skierowano wniosek o wyposażenie świnickiej jednostki w lepszy sprzęt. Debatowano o instrumentach muzycznych, które nie są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, a także o zatrudnieniu kierowcy. Jeden z dyskutantów powiedział wówczas: „dać odpowiednie wynagrodzenie, uczynić odpowiedzialnym za sprzęt i wymagać”. Przedstawiciel Komendy Powiatowej w Łęczycy, zabierając głos w dyskusji, powiedział m.in. o tym, że jeden z samochodów jednostki Świnice zostanie wycofany z eksploatacji z przeznaczeniem na złom. „Natomiast drugi wóz jest w dobrym stanie, lecz jest zaniedbany przez jednostkę, jak również motopompy są niesprawne”, co nie najlepiej świadczy o gospodarności jednostki. Poinformował też zebranych, że komenda powiatowa podjęła już decyzję o przekazaniu do Świnic Warckich wozu bojowego w dobrym stanie ze straży zawodowej z Ozorkowa. Chodzi jednak o to, aby wóz ten był bieżąco konserwowany i na ten cel przeznaczono 1.300,00 zł miesięcznie. Po dyskusji przegłosowano jednogłośnie wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium zarządowi OSP za rok ubiegły. Dalej głosowano nad następującymi wnioskami:

 • podwyższenie składki dla członków popierających do 50,00 zł rocznie – nie przyjęto, składkę tą pozostawiono na dotychczasowym poziomie 20,00 zł rocznie;
 • ułożenie w czynie społecznym trylinki przed remizą – przyjęto jednogłośnie;
 • zaakceptowano też wniosek o przekazanie instrumentów muzycznych dla OSP w Stemplewie, co było brzemienną w skutkach decyzją, która na długie lata wyeliminowała z życia świnickiej jednostki orkiestrę dętą.

W sprawach personalnych walne zebranie przyjęło rezygnację dh. Eugeniusza Walczaka z funkcji sekretarza zarządu, a na jego miejsce powołano dh. Józefa Ługowskiego. Innych zmian w składzie osobowym zarządu i komisji rewizyjnej nie wprowadzono.

W zakresie spraw organizacyjno-gospodarczych, zarząd jednostki odbył 10 posiedzeń, a stan członków czynnych i wspierających utrzymano na poziomie roku ubiegłego. Nie odnotowano ubytku, jak też i nowych przyjęć. Wartość majątku świnickiej straży w 1974r. wynosiła 1.350.000,00 zł. Nastąpiły też wyraźne zmiany w wyposażeniu OSP. Jednostka otrzymała samochód bojowy GSBM (Gaśniczy, Średni, Beczka, Motopompa) oraz węże: 40 mb W-52 (gaśnicze) i 40 mb W-75 (tłoczne).

Uważne przeczytanie protokołów z posiedzeń zarządu wskazuje, że podjęto działania w sprawie realizacji wniosków, co do utrzymania w sprawności sprzętu bojowego i wozów strażackich. Zapewne przyczyniło się do tego otrzymanie nowego samochodu, bo na posiedzeniu 24 kwietnia dokonano szczegółowego podziału czynności pomiędzy osoby odpowiedzialne za tabor bojowy oraz ustalono wynagrodzenie, dysponując kwotą 1.300,00 zł miesięcznie, przyznaną przez KP OSP. Druh Stefan Piaseczny objął funkcję kierowcy i obsługę radiostacji za wynagrodzeniem 600,00 zł. Zobowiązany był do: brania czynnego udziału i wyjazdach do pożaru, prowadzenia nasłuchu, bieżącego zaopatrzenia w paliwo, prowadzenia kart drogowych samochodów i kart pracy motopomp. Obowiązki kierowcy – konserwatora powierzono dh Władysławowi Przybylskiemu, który zobowiązany był do: udziału w akcjach gaśniczych jako kierowca, a także konserwacji sprzętu motorowego i utrzymania w gotowości całego sprzętu p.poż. oraz utrzymania czystości i porządku w garażach. Przyznane wynagrodzenie wynosiło 700,00 zł miesięcznie. Trzecią osobą rezerwową, upoważnioną do kierowania wozami bojowymi jednostki, został dh Tadeusz Horna, który wraz z rodziną zajmował mieszkanie przy OSP. Zostało ono udostępnione bezpłatnie w zamian za przyjęcie przez tego druha odpowiedzialności za naprawy i konserwację bieżącą samochodów i czynne wyjazdy do akcji w razie potrzeby.

W 1974r. rozpoczęła się szeroko zakrojona, ogólnokrajowa akcja porządkowania wsi. Obejmował ona m.in. wyburzenia starych budynków oraz wymianę pokryć dachowych na niepalne. Jednostki OSP zobowiązane były do nasilonej akcji kontrolnej i propagandowej. Działania te sprawiły, że stan sanitarny i estetyka obejść gospodarskich uległy znacznej poprawie. Warto tu zaznaczyć, że szczególną uwagą otoczono zagrody położone przy głównych drogach dojazdowych do gminy, uznając, że ich stan stanowi wizytówkę gminy.

W zakresie wewnętrznych spraw gospodarczych na rzecz własnej jednostki, strażacy wykonali malowanie budynku oraz wjazdy do garaży, remonty bieżące zaplecza kuchennego i porządkowanie placu. Pewne ożywienie można również odnotować w zakresie działalności szkoleniowej, a związane to było z przygotowaniem drużyny ćwiczeń oddziałów samoobrony. Na koniec roku na rachunku bankowym zgromadzono kwotę 81.551,70zł.

 Rok 1975. Jak zwykle, rozpoczęto go najważniejszym wydarzeniem stowarzyszenia – walnym zebraniem członków. Odbyło się ono 10 lutego, pod przewodnictwem Stanisława Orzechowskiego, protokół spisywał Wacław Kubiak. W zebraniu wzięło udział 81 członków. Gorąca dyskusja poświęcona była najżywotniejszym problemom jednostki. W trosce o finanse, zaproponowano podwyższeni składek członkowskich dla członków wspierających do 50,00 zł rocznie, co zostało zaakceptowane przez zebranych. Wielu dyskutantów, nie mogąc się pogodzić z decyzją z poprzedniego walnego zebrania o przekazaniu instrumentów do OSP Stemplew, postulowało o utworzenie orkiestry z młodzieży szkolnej, skoro brak chętnych wśród dorosłych. Zastrzeżenia budził tez fakt licznych awantur na zabawach – stwierdzono, że za mało jest strażaków w obsłudze, a młodzież robi co chce. Do zabezpieczenia porządku powinni włączyć się również członkowie popierający. Wyrażono zadowolenie z posiadanego samochodu i autopompy, co znacznie poprawiło gotowość bojową jednostki i udział w akcjach gaśniczych. Jeden z druhów zwrócił uwagę na konieczność przeszkolenia obsługi autopompy, bo nikt, poza kierowcami, nie wie jak się z nią obchodzić.

Kolejną ważną sprawą, poruszoną w dyskusji był werbunek nowych członków popierających i czynnych. Postanowiono oddelegować członków czynnych do przeprowadzenia rozmów na ten temat z mieszkańcami rejonu działania jednostki. Poruszono tez problem porządku i ogrzewania sali, podkreślono, że takiej sali nie ma w okolicy, ani nawet w powiecie, ale jej stan po imprezach budzi wiele zastrzeżeń. Zaproponowano, aby zatrudnić osobę odpowiedzialną za porządek.

Zabierając głos w dyskusji, naczelnik gminy Antoni Próchniewicz oświadczył, że będzie budowana – utwardzana ul. Szkolna, co wiąże się z koniecznością przygotowania terenu na szeroki podjazd dla straży. Pracę zarządu jednostki ocenił  pozytywnie i wnioskował o pomoc przy pracach ziemnych przed garażami.

W dalszej części obrad udzielono absolutorium zarządowi jednostki i zatwierdzono plan działania na rok następny. Nie wprowadzono żadnych zmian personalnych w składzie zarządu. Z toku bieżącej działalności jednostki wynika, że odbyto 12 posiedzeń zarządu. Przedstawiciele jednostki aktywnie uczestniczyli w sesjach GRN, naradach i odprawach oraz szkoleniach bojowych własnych. Wartość majątku ruchomego wzrosła do 1.410.000,oo zł. Ze środków własnych zakupiono 4 odcinki węży, 6 szt. podpinek i linki.

Na zebraniu wyróżniono, za udział w akcjach pożarowych, druhów: Stefana Piasecznego, Józefa Woźniaka, Macieja Siwińskiego, Władysława Przybylskiego, Jana Witkowskiego, Andrzeja Jabłońskiego, Andrzeja Skoniecznego, Czesława Furmaniaka, Mirosława Justa, Stanisława Gawlika, Ireneusza Czyżo, Wiesława Olejniczaka i Franciszka Małeckiego.

Z dniem 1 czerwca 1975r.gmina Świnice Warckie zmieniła swoją terytorialną przynależność i weszła w skład województwa konińskiego. Miłym akcentem ze strony byłej Komendy Powiatowej i Związku Straży było pożegnalne spotkanie strażaków w dniu 20.06.1975r. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP w Łęczycy wyróżnił listem pochwalnym druha Stefana Piasecznego – naczelnika OSP, za ofiarna i gorliwą działalność w zaszczytnej służbie pożarniczej.

Rok 1976. Na podstawie części opisowej do protokołu z walnego zebrania członków OSPŚwinice, możemy ustalić, ze odbyło się ono 2 marca 1976r. Obecnych było 84 druhów. W zebraniu uczestniczył przedstawiciel Komendy Rejonowej Straży w Turku, dh Krzysztof Kowalec, natomiast z zarządu gminnego związku dh Stanisław Kunicki. Obecni byli przedstawiciele władz polityczno-administracyjnych gminy w osobach: Marian Kubiak, naczelnik gminy, który stanowisko to objął w listopadzie 1975r., Antoni Leśniewski,sekretarz POP Świnice, Stanisław Roszak, sołtys wsi oraz Tadeusz Piszczałkowski, przedstawiciel GK ZSL. Po złożonych sprawozdaniach przystąpiono do dyskusji. Poruszono sprawę zakupu kurtyny na scenę, co jest konieczne dla odbywających się spektakli teatralnych i innych występów. Zwrócono uwagę na fakt, że od walnego zebrania z roku ubiegłego nie zrealizowano wniosku dotyczącego zapewnienia porządku na sali. Zaproponowano podwyższenie opłat za jej wynajem dla pokrycia kosztów sprzątania. Z zadowoleniem przyjęto sposób zapewnienia sprawności sprzętu i samochodów poprzez imienne powierzenie odpowiedzialności.

W sprawach personalnych, walne zebranie zaakceptowało prośbę dh Leona Krysiaka, o przyjęcie rezygnacji z funkcji prezesa OSP. Na prezesa zaproponowano kandydaturę dh. Mariana Olejniczaka, która została przyjęta jednogłośnie. W podsumowaniu głos zabrał dh Krzysztof Kowalec, który stwierdził m.in., że 12 zbiórek ćwiczebnych w roku to za mało, powinny one odbywać się przynajmniej 3-4 razy w miesiącu. Stwierdził też, ze w Świnicach Warckich powinna powstać drużyna młodzieżowa, chociażby na bazie harcerstwa.

Naczelnik Gminy Marian Kubiak powiedział, że jest zadowolony z frekwencji i dyskusji. Stwierdził, ze działalność zarządu należy ocenić pozytywnie, gdyż dołożono wszelkich starań, aby sprzęt był sprawny i do innych spraw tez nie ma zastrzeżeń.

Kolejnym punktem obrad zebrania był wybór delegatów na Zjazd Gminny ZOSP. Delegatami zostali wybrani druhowie: Czesław Furmaniak, Stefan Cieślak, Kazimierz Lewiński i Jan Kaźmierczak.

Zebranie zakończono uroczystym przyjęciem w poczet druhów czynnych Mariana Kozłowskiego, Ryszarda Piasecznego i Juliana Kacprzaka.

W wydarzeniach roku 1976 należy odnotować fakt, że z dniem 26 kwietnia, aktem nominacyjnym, druh Stefan Piaseczny został powołany przez naczelnika gminy na Komendanta Gminnego Straży Pożarnych w Świnicach Warckich. Tytułem zwrotu kosztów ponoszonych w związku z wykonywanymi czynnościami, przyznano mu ryczałt w wysokości 500,00 zł miesięcznie, wypłacany z kasy gminnej.

 Rok 1977. Działalności jednostki można było odtworzyć tylko na podstawie sprawozdania prezes OSP, z którego wynika, ze walne zebranie odbyło się 19 lutego 1977r. Jednostka liczyła wówczas 42 członków czynnych i 109 wspierających. Odbyto 11 posiedzeń zarządu, na których podjęto decyzje o umundurowaniu strażaków i zakupie 24 kompletów odzieży ochronnej, 34 kompletów mundurów wyjściowych. W sprawach gospodarczych przeprowadzono remont kapitalny samochodu. Jednostka aktywnie uczestniczyła w kontrolach p. pożarowych oraz akcji propagandowej. Wzięła też udział w 7 akcjach gaśniczych. W aktach jednostki znajdujemy notatkę służbową, że jednostka, w ramach społecznej zbiórki złomu, dostarczyła do punktu skupu 3.900 kg złomu, a w zbiórce tej wyróżnił się dh Tadeusz Wieczorek – v-ce naczelnik jednostki. Uzyskane środki przeznaczono na potrzeby własne jednostki /5/.

W omawianym okresie jednostka aktywnie uczestniczyła w akcji ratowniczej. Dnia 7 grudnia 1977r. w Kraskach miał miejsce tragiczny w skutkach wypadek kolejowy, w którym zginęło wiele osób. Nastąpiło wówczas zderzenie pociągu osobowego jadącego z Katowic, ze stojącym na bocznicy składem towarowym. Na miejscu zginęło 6 osób – tyle aktów zgonu sporządził miejscowy Urząd Stanu Cywilnego, innych danych nie znamy. Strażacy jako pierwsi rozpoczęli akcję ratowniczą, a później, wspólnie ze służbami PKP, przystąpili do porządkowania terenu. Prace utrudniał duży mróz i wiatr.

Za udział w akcji ratunkowej, akcjach gaśniczych oraz szkoleniach, szczególnie wyróżniono wówczas druhów: Władysława Przybylskiego, Ryszarda Piasecznego, Macieja Siwińskiego, Józefa Woźniaka, Józefa Pęśkiewicza, Tadeusza Wieczorka, Mariana Karkowskiego, Andrzeja Koniuszennego, Tadeusza Łazarka, Antoniego Dolińskiego i Józefa Ługowskiego.

W sprawozdaniu z działalności jednostki czytamy też, że aktywnych druhów uhonorowano odznaczeniami strażackimi. Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali Marian Olejniczak i Józef Słowiński. Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono: Stefana Cieślaka, Franciszka Małeckiego, Antoniego Marciniaka, Józefa Ługowskiego i Józefa Woźniaka. Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” przyznano: Tadeuszowi Wieczorkowi, Czesławowi Furmaniakowi, Leonowi Krysiakowi, Wiesławowi Olejniczakowi, Józefowi Pęśkiewiczowi, Tadeuszowi Markowi i Kazimierzowi Lewińskiemu. Tak duża liczba odznaczonych wysokimi medalami potwierdza szacunek i uznanie dla społecznej działalności strażackiej.

Rok 1978r. Odbyły się wtedy dwa walne zebrania OSP. Pierwsze, 18 lutego, poświęcone było podsumowaniu działalności jednostki za 1977r. Drugie zebranie walne odbyło się 12 grudnia. Uczestniczył w nim sekretarz Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Koninie, dh Iciaszek. Głównym tematem tego zebrania były wybory nowych władz jednostki i komisji rewizyjnej. Podjęto wówczas uchwałę o nadaniu ustępującemu prezesowi OSP Świnice, druhowi Marianowi Olejniczakowi, tytułu „honorowego prezesa OSP Świnice Warckie”. Był to wyraz uznania za zasługi, jakie włożył on na rzecz świnickiej straży, pracując przez 24 lata jako szeregowy członek, wiceprezes zarządu, a ostatnio jako prezes.

Walne zebranie dokonało też wyboru delegatów na Zjazd Gminny Związku OSP, byli to druhowie: Stefan Piaseczny, Marian Kubiak, Czesław Furmaniak, Józef Ługowski i Tadeusz Wieczorek.

W sierpniu 1978r. miała miejsce uroczystość nadania sztandaru dla Gminnego Związku OSP. Była to uroczystość świecka, gdyż ówczesny system odrzucał wartości chrześcijańskie, a co się z tym wiąże i tradycję poświęcania sztandarów i obiektów strażackich. Sztandar ten został jednak poświęcony w 1992r. na mszy św. z okazji Jubileuszu 75-lecia OSP Świnice Warckie.

We wrześniu, zarząd jednostki podjął działania związane z organizacją Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Z zachowanych w aktach jednostki oświadczeń rodziców o wyrażeniu zgody na przynależność do MDP nieletniego syna, możemy wnioskować, że jej pierwszymi członkami byli:

 1. Galankiewicz Gabriel – Świnice Warckie
 2. Krajewski Jarosław – Świnice Warckie
 3. Lewandowski Marek – Świnice Warckie
 4. Doniak Sławomir – Kraski
 5. Doniak Waldemar – Kraski
 6. Rodak Krzysztof – Kraski
 7. Koniuszenny Wieńczysław – Głogowiec
 8. Koniuszenny Wojciech – Głogowiec

Szkolenie i opiekę nad młodymi strażakami objął wówczas dh Andrzej Koniuszenny.

Rok 1979. Dla świnickich strażaków zaczął się on od intensywnej pracy przy zwalczaniu klęski żywiołowej. Nadmierne opady śniegu, które zaczęły się w wigilię 1978r., całkowicie sparaliżowały komunikację. Zawieszone zostały kursy autobusowe i kolejowe, a drogi wiejskie były kompletnie nieprzejezdne. Straże z terenu gminy, formacje samoobrony, sołtysi i mieszkańcy podjęli wówczas walkę z żywiołem. Punktem newralgicznym była linia kolejowa Katowic – Gdynia, którą przesyłano węgiel ze śląskich kopalni. Przy odśnieżaniu torów kolejowych 33 druhów z OSP Świnice Warckie przepracowało na zmiany łącznie 792 godziny. Następstwem opadów zimy stulecia była wiosenna powódź i lokalne podtopienia. Przy odwadnianiu strażacy przepracowali 120 godzin.

Walne zebranie członków OSP odbyło się dopiero 12 grudnia 1979r. Porządek tego zebrania przewidywał:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie władz, gości i członków OSP.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
 3. Sprawozdanie zarządu OSP za 1979r.
 4. Sprawozdanie finansowe.
 5. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 6. Dyskusję nad sprawozdaniami oraz udzielenie absolutorium zarządowi.
 7. Uchwalenie planu działania i planu finansowego na 1980r.
 8. Wolne wnioski.

Zebrani jednogłośnie zaakceptowali kandydatury Jana Kaźmierczaka na przewodniczącego zebrania i Antoniego Leśniewskiego na sekretarza.

W tym walnym zebraniu uczestniczyło wielu znamienitych gości, a mianowicie poseł na Sejm PRL, Henryk Orzechowski, reprezentant ziemi świnickiej/6/, zastępca Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnych w Koninie płk Ireneusz Buśkiewicz, członek Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Koninie Józef Lewiński, przedstawiciel Komendy Rejonowej Straży Pożarnych w Turku Mieczysław Michałowicz, naczelnik gminy i jednocześnie prezes Zarządu Gminnego Związku OSP Marian Kubiak oraz prezesi zarządów OSP działających na terenie gminy. Na zebraniu obecnych było ogółem 117 osób, w tym 102 uprawnione do głosowania. Po złożeniu sprawozdań przystąpiono do dyskusji, w której poruszono m.in. sprawy: udostępnienia sali dla młodzieży, nasilenia werbunku członków popierających i poczynienie starań o założenie centralnego ogrzewania. Jeden z dyskutantów podkreślił właśnie, że brak ogrzewania sali powoduje, że jest ona niewykorzystana w okresie jesienno – zimowym. Inny mówca z zadowoleniem podkreślił fakt zorganizowania drużyny młodzieżowej, która liczyła 22 młodych druhów. Zwrócił uwagę, że należy dbać o młodzież i nie studzić zapału do pracy w szeregach strażackich.

Pułkownik Buśkiewicz, zabierając głos w dyskusji, stwierdził, że jest zbudowany frekwencją na zebraniu i dyskusją, która świadczy o dużej trosce o sprawy strażackie. Powiedział m.in., że komenda wojewódzka bierze udział w zebraniach wszystkich jednostek OSP w siedzibach gmin. Z przyjętego założenia, jednostki te mają być wiodące i odpowiednio doposażone w nowoczesny sprzęt przeciw pożarowy.

Sytuacja pożarowa w gminie Świnice Warckie w 1979r. nie była zbyt korzystna. Ogółem wybuchło 10 pożarów, w tym 9 na terenie pomocy wzajemnej. Pożary te według najczęstszych przyczyn to: 4–nieostrożność nieletnich,2–wadliwe urządzenia elektryczne, 1–wyładowanie atmosferyczne, 2–samozapalenie, 1–nieustalone /7/.

Tradycją stało się, że walne zebrania świnickiej straży były okazja do podziękowań oraz wyróżnień druhów, którzy najbardziej zasłużyli się w tej służbie. Listem pochwalnym Komendanta Głównego Straży Pożarnych gen. poż. Zygmunta Jarosza, został wyróżniony naczelnik OSP Świnice Warckie dh Stefan Piaseczny. Za udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i akcjach gaśniczych, zostali wyróżnieni druhowie: Ireneusz Czyżo, Tadeusz Wieczorek, Stefan Piaseczny, Czesław Furmaniak, Wiesław Olejniczak, Józef Woźniak, Andrzej Koniuszenny, Maciej Siwiński, Marian Karkowski, Jan Witkowski, Tadeusz Łazarek, Tadeusz Marek, Władysław Przybylski, Andrzej Jabłoński, Kazimierz Szymczak i Ryszard Piaseczny.

Rok 1980. Walne zebranie straży nie odbyło się, działalność jednostki omawiano 10 stycznia 1981r. W sprawozdaniu z działalności jednostki czytamy, że liczyła ona wówczas 50 członków czynnych i 105 wspierających.

Zarząd OSP odbył 10 protokołowanych posiedzeń. Majątek jednostki, grunty, budynek i wyposażenie zostało wycenione na sumę 41.973 tys. zł. Strażacy, jak co roku, przeprowadzili kontrole mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego w gospodarstwach indywidualnych. Na terenie gminy objęto wówczas kontrolą 993 zagrody

i wydano 56  decyzji administracyjnych, nakazujących usunięcie rażących nieprawidłowości. Jednostka brała udział w manewrach, zawodach gminnych i powiatowych.

Z analizy sytuacji pożarowej na terenie gminy Świnice Warckie za 1980r., sporządzonej przez Komendę Rejonową Straży Pożarnych w Turku wynikało natomiast, że wybuchło 14 pożarów, a straty ogółem wyniosły 507,8 tys. zł, w tym budynki 77,4 tys. zł i mienie 430,4 tys. zł. Całkowitemu spaleniu uległ jeden budynek mieszkalny, częściowemu spaleniu uległo 6, tym 1 mieszkalny, 4 gospodarcze i 1 stodoła. Spaliło się również 5 stogów i stert oraz 2 środki transportowe. Przyczyną tych pożarów były w 5 przypadkach urządzenia elektryczne, w jednym iskry z komina, również jeden raz wyładowanie atmosferyczne, 4 samozapalenia i 3 przyczyny nie ustalone /8/.

Na terenie gminy działało wówczas 11 jednostek OSP, w tym typu:

S2  – Świnice Warckie, na stanie 2 samochody, S1 – Chwalborzyce i Piaski, M2,  Stemplew oraz M1 – 7 jednostek (motopompy).

Drużyny młodzieżowe męskie istniały przy OSP:

 • I A Stemplew
 • 1 B Świnice Warckie
 • I B Piaski

W zorganizowanych zawodach sportowo-pożarniczych wzięło udział 9 jednostek i wszystkie drużyny młodzieżowe. Nie wzięły udziału w tych zmaganiach OSP Zbylczyce i Podłęże.

Podsumowując, można zauważyć, że mijające dziesięciolecie przyniosło szereg zmian w świnickiej jednostce. Stała się ona wiodącą jednostką w gminie, wyposażono ją bowiem w dobry sprzęt oraz samochód marki „Żuk”. Z satysfakcją można też odnotować fakt rosnącej liczby członków czynnych i wspierających, co może świadczyć o ożywieniu działalności Jednostki i jej prestiżu w lokalnym środowisku.

 

Źródło: Magdalena Ożadowicz „Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich”

 

Przypisy:

/1/. Od 1976r. po likwidacji powiatów, nadzór ten przejęło Prezydium ZG ZOSP.

/2/. Działalność organizacyjną OSP za lata 1971-1980 przedstawia zestawienie na końcu tego

rozdziału.

/3/. Por. składy osobowe zarządu i komisji rewizyjnej w latach 1971-1980 na końcu rozdziału.

/4/. Protokoły z posiedzeń zarządu OSP, lata 1965-1973.

/5/. Notatka służbowa z 14 listopada 1977r. Wynika z niej, ze taką zbiórkę przeprowadzono
z okazji 60. rocznicy Wielkiej Rewolucji Październikowej.

/6/. Poseł na Sejm PRL, kadencja VII i VIII, lata 1976-1985, przedłużona.

/7/. Analiza sytuacji pożarowej na terenie rejonu Turek, w rozbiciu na gminy, w latach
1979-1980.

/8/. Tamże, s.2.

 

Skład Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej w latach 1971 – 1980

 

Rok 1971

Zarząd:

 1. Furmaniak Czesław – prezes
 2. Piaseczny Stefan – I v-ce prezes – naczelnik
 3. Olejniczak Marian – II v-ce prezes
 4. Słowiński Józef – skarbnik
 5. Kozłowski Marian – sekretarz
 6. Wieczorek Tadeusz – gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Marciniak Antoni – przewodniczący
 2. Pawlak Kazimierz – członek
 3. Lewandowski Kazimierz – członek

Źródło informacji: Źródło informacji: Protokół z posiedzeń Zarządu OSP w 1970r. Brak protokołu z walnego zebrania.

 

Lata 1972 – 1973

Zarząd:

 1. Krysiak Leon – prezes
 2. Piaseczny Stefan – I v-ce prezes – naczelnik
 3. Olejniczak Marian – II v-ce prezes
 4. Słowiński Józef – skarbnik
 5. Walczak Eugeniusz – sekretarz
 6. Wieczorek Tadeusz – gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Marciniak Antoni – przewodniczący
 2. Pawlak Kazimierz – członek
 3. Lewandowski Kazimierz – członek

 Źródło informacji: Protokół z Walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego z 18 lutego 1972r.. Protokół Walnego Zebrania z 24 lutego 1973r.

 

Lata 1974 – 1975

Zarząd:

 1. Krysiak Leon – prezes
 2. Piaseczny Stefan – I v-ce prezes – naczelnik
 3. Olejniczak Marian – II v-ce prezes
 4. Słowiński Józef – skarbnik
 5. Ługowski Józef – sekretarz
 6. Wieczorek Tadeusz – gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Marciniak Antoni – przewodniczący
 2. Pawlak Kazimierz – członek
 3. Lewandowski Kazimierz – członek

 Źródło informacji:

Protokół z Walnego Zebrania z 13 lutego 1974r. Z funkcji sekretarza zrezygnował Walczak Eugeniusz.  Protokół Walnego Zebrania z 24 lutego 1973r.

Protokół z Walnego Zebrania z 10 lutego 1975r.

 

Lata 1976 – 1978

Zarząd:

 1. Olejniczak Marian – prezes
 2. Piaseczny Stefan – I v-ce prezes – naczelnik
 3. Wieczorek Tadeusz – II v-ce prezes
 4. Słowiński Józef – skarbnik
 5. Ługowski Józef  – sekretarz
 6. Woźniak Józef – gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Marciniak Antoni – przewodniczący
 2. Pawlak Kazimierz – członek
 3. Lewandowski Kazimierz – członek

 Źródło informacji: Protokoły z walnych zebrań z 2 marca 1976r., 19 lutego 1977r., 18 lutego 1978r.


Lata 1979 – 1980

Zarząd:

 1. Furmaniak Czesław – prezes
 2. Piaseczny Stefan – I v-ce prezes – naczelnik
 3. Wieczorek Tadeusz – II v-ce prezes
 4. Słowiński Józef – skarbnik
 5. Ługowski Józef – sekretarz
 6. Woźniak Józef – gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Pawlak Kazimierz – przewodniczący
 2. Kozłowski Marian – członek
 3. Koniuszenny Andrzej – członek

 Źródło informacji:

Protokół z Walnego zebrania z 12 grudnia 1978r. Z funkcji prezesa zrezygnował Olejniczak Marian. Protokoły z walnych zebrań 12 grudnia 1979r., 10 stycznia 1980r.

Leon Krysiak prezes OSP w latach 1972 – 1975.

Józef Ługowski sekretarz OSP w latach 1974 – 1989

Przy nowym samochodzie bojowym – GSBB.

Stoją od lewej:

 1. dh Tadeusz Horna – mechanik (rezerwa kierowca) w latach 1971 – 1975
 2. dh Eugeniusz Walczak – sekretarz OSP w latach 1972 – 1973
 3. Józef Słowiński – skarbnik jednostki
 4. Marian Kozłowski – sekretarz OSP w latach 1969 – 1971

Z wizytą w OSP Drozdów (lata 70.). Od lewej druhowie: Ireneusz Czyżo, Tadeusz Wieczorek, Franciszek Małecki, Józef Słowiński, Józef Woźniak, Czesław Furmaniak, Stefan Piaseczny, Marian Olejniczak i Leon Krysiak

Nadanie sztandaru dla Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Świnicach Warckich, sierpień 1978r.

Sekretarz KGPZPR  tow. Wojciech Bogusiewicz przekazuje sztandar dh. Marianowi Kubiakowi prezesowi ZG ZOSP w Świnicach Warckich.

Prezentacja sztandaru. Poczet sztandarowy strażacki. Od lewej druhowie: Andrzej Skonieczny, Tadeusz Łazarek i Maciej Siwiński

Przemarsz jednostek przed trybuną honorową.

Sekcja młodzieżowa do lat 16. Pierwsze zawody pożarnicze. Opiekun dh Andrzej Koniuszenny, 1978 r.

Walne Zebranie Członków OSP 12 grudnia 1979 r.

Przewodniczący walnego zebrania OSP Jan Kaźmierczak.

Dyskutant – dh Marian Karkowski.

Wstecz