Kolejne lata w działalności OSP Świnice, to zmaganie się z budową sali widowiskowej i sprawami wewnątrz organizacji. Z zachowanych dokumentów i zawartych w nich zapisów, uzyskujemy obraz codziennej pracy jednostki.

W latach 1961–1962, Zarząd OSP i Komisja Rewizyjna działały w składzie wybranym na walnym zebraniu członków OSP w dniu 27 lutego 1960r., za wyjątkiem funkcji sekretarza zarządu, którą od grudnia 1961r. objął Leszek Włodarczyk.

Rok 1961. Dnia 4 lutego 1961r. odbyło się posiedzenie Zarządu OSP wspólnie z ORMO (Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej) przy Gromadzkiej Radzie Narodowej w Świnicach Warckich. Głównym tematem była wspólna organizacja zabawy publicznej. Ustalono wówczas, że 50% zysku przeznacza się na rzecz ORMO/1/.

Kolejne posiedzenie zarządu, poszerzone o członków czynnych odbyło się 8 kwietnia 1961r. w świetlicy GS. Przedmiotem posiedzenia były wówczas sprawy związane z wyborami do sejmu i rad narodowych. Naczelnik OSP dh Stefan Piaseczny zaapelował o aktywny udział strażaków w kampanii wyborczej i pomoc, zarówno przy dekoracji, jak również w porządkach przy lokalnych wyborczych. Podjęto wtedy zobowiązanie w związku z wyborami i czynem majowym, że każdy strażak czynny poświęci trzy dni robocze przy budowie remizy. Ponadto były też deklaracje indywidualne, dh Tadeusz Marek zobowiązał się wykonać 40m² tynków w budowanej sali widowiskowej, a dh v-ce naczelnik Marian Olejniczak obiecał wykonać z grupą trzech strażaków pokrycie dachu papą. Postanowiono też grupowo, jako organizacja, oddać głosy w wyborach zarządzonych na 16.IV.1961r. Na następnych posiedzeniach zarządu 5 sierpnia i 26 grudnia, postanowiono zakupić drewno świerkowe na deski podłogowe, a także zawrzeć umowę na wykonanie dachu i stolarkę okienną z miejscowym cieślą, Zygmuntem Krajewskim. Omawiano sprawę organizacji zabaw, stanowiących główne źródło dochodów własnych jednostki. Z funkcji sekretarza, w grudniu 1961r. zrezygnował Eugeniusz Cieślak. Z tego roku nie zachowały się żadne inne dokumenty, brak też danych o odbyciu walnego zebrania członków OSP.

Rok 1962. Walne zebranie członków OSP odbyło się dopiero dnia 24 lutego 1962r. Z załączonej listy obecności wynika, że wzięło w nim udział 35 członków. Na przewodniczącego został powołany wówczas Cezary Rekus, na sekretarza Kazimierz Lewiński, a na asesora Ludwik Hync. Zebranie to zdominowała dyskusja nad przedłużającą się budową sali. Debatowano nad pozyskaniem środków finansowych i praktycznym wykonaniem niektórych prac, np. podłogi. Zarzucono radnym GRN i władzom powiatowym brak zainteresowania rozbudową tej strażnicy, wskazując, że sama jednostka nie poradzi sobie z zadaszeniem i wykończeniem tego obiektu. Jeden z druhów, Antoni Marciniak zaapelował wówczas ostro „aby wszystko odrzucić na bok i wziąć się za budowę remizy”.

Niedługo potem, w marcu 1962r. podjęto działania związane ze zbiórką pieniężną od ludności oraz składek od członków popierających, z przeznaczeniem tych środków na budowę.

Kolejne posiedzenie zarządu odbyto 11 kwietnia 1962r. z udziałem przedstawiciela Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Łęczycy. Poświęcone było ono sprawom organizacyjnym, a także budowie. Uzyskano wówczas informację, że skierowano do władz wojewódzkich wniosek o dotację na rozbudowę strażnicy w kwocie 150.000,00zł. Dotacja ta miała być przekazana do Gromadzkiej Rady Narodowej, która będzie płatnikiem rachunków. Wskazano, aby wszelkie roboty w możliwie jak największym zakresie, wykonywać sposobem gospodarczym.

W dokumentach jednostki z 1962r. znajduje się umowa zwarta pomiędzy ówczesnym zarządem OSP a zarządem GS „SCh” w Świnicach Warckich, na wydzierżawienie od OSP instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej, na okres trzech lat, tj. od 1 września 1962r. do września 1965r. W ramach tej umowy Zarząd GS zobowiązywał się do należytej konserwacji oraz bieżącego remontu instrumentów oraz zdania ich w stanie nie pogorszonym. Ilość ich i nazwy miał określać oddzielny spis. Zarząd OSP „wymówił” sobie korzystanie z orkiestry przyzakładowej GS w przypadku pogrzebu członka czynnego OSP oraz udziału jednostki w Dniach Ochrony Przeciwpożarowej i w świętach państwowych, nie więcej niż 6 razy w roku. Uzgodniono, że żadnej opłaty spółdzielnia nie będzie ponosić na rzecz jednostki, w zamian za usługi omówione wyżej. Zapewne ogólna sytuacja w jednostce, a przede wszystkim brak pomieszczeń na odbywanie prób przez orkiestrę, były przyczyną zawarcia przedmiotowej umowy.

Rok 1963. W następnym roku, 24 stycznia 1963r. na zebraniu zarządu OSP i aktywu, określono harmonogram zbiórki pieniężnej na potrzeby straży. Ustalono grupy strażaków, które miały odwiedzić mieszkańców poszczególnych wsi, będących w rejonie działania jednostki. Termin zakończenia zbiórki zaplanowano na 3-go lutego. Ze sprawozdania finansowego za 1963r. wynika, że dochód ze zbiórki wyniósł 5.000,00zł, z opłat członkowskich 4.500,00zł. Za przeprowadzenie zbiórki byli odpowiedzialni druhowie:

 1. Świnice Osiedle – Stefan Piaseczny i Kazimierz Kałucki;
 2. Świnice Warckie – Zygmunt Krajewski, Józef Gibaszek i Aleksander Janik;
 3. Świnice Kolonia – Kazimierz Lewandowski, Bolesław Kaźmierczak i Władysław Walczak;
 4. Kraski    – Kazimierz Jóźwiak i Stefan Cieślak;
 5. Wola Świniecka – Marian Olejniczak, Leszek Włodarczyk i Kazimierz Jóźwiak;
 6. Stemplew – Tadeusz Marek i Józef Woźniak;
 7. Wyganów, Kaznówek – Stanisław Horna, Zdzisław Herman i Władysław Jaruga;
 8. Zbylczyce – Stanisław Tomczak i  Kazimierz Lewiński.

Doroczne walne zebranie członków OSP odbyło się 3 kwietnia 1963r. w świetlicy GS. Wzięli w nim udział przedstawiciele ówczesnych władz politycznych i administracyjnych:

 • Oddziału Powiatowego Związku OSP w Łęczycy – Henryk Radecki;
 • sekretarz KG PZPR – Zygmunt Horna;
 • prezes GK ZSL – Czesław Pawlak;
 • przewodniczący Prezydium GRN – Kazimierz Lewandowski.

Stan osobowy członków OSP liczył: 24 czynnych i 80 popierających. Obecnych na zebraniu było 47 druhów. Sprawozdanie z działalności zarządu złożył Stefan Piaseczny, natomiast sprawozdanie kasowe Józef Słowiński. Sprawozdania te nie zachowały się.

Sprawozdania komisji rewizyjnej zawierało następujące uwagi:

 • brak umów na prace zlecone oraz ich końcowego rozliczenia mimo, że wypłacono zaliczki na poczet robót;
 • brak oryginalnych rachunków na zlecenia zakupu;
 • należy potwierdzać delegacje, gdyż występowały różne koszty przejazdu do tej samej miejscowości;
 • należy ustalić kwotę na koszty reprezentacyjne zarządu.

Komisja nie wniosła uwag co do prowadzenia książki kasowej.

Na członka komisji rewizyjnej wybrano Józefa Woźniaka. W dyskusji poruszono sprawę założenia instalacji elektrycznej, braków w sprzęcie p. pożarowym, zabezpieczenie sprzętu istniejącego przed opadami w trakcie remontu „starego” garażu.

W kwietniu 1963r. Oddział Powiatowy Związku OSP w Łęczycy przeprowadził kontrolę OSP. Na posiedzeniu zarządu 12 kwietnia z udziałem przewodniczącego Prezydium GRN dokonano omówienia zaleceń i zobowiązano zarząd do usunięcia usterek.

Mając na uwadze zakończenie prac budowlanych, zarząd OSP skierował pismo do PPRN w Łęczycy, Wydział Planowania o udzielenie dotacji. W piśmie tym omówiono dotychczasowy przebieg prac i stan zaawansowania robót. Zwrócono uwagę na fakt, że jednym z powodów tak dużych opóźnień w budowie był podział administracyjny kraju, w wyniku którego gmina Świnice przeszła do powiatu łęczyckiego, województwo łódzkie. W 1954r. straż miała już przyznane środki w wys. 480.000,00 ówczesnych złotych przez Komendę Wojewódzką Straży w Poznaniu. W nowym podziale administracyjnym ta inwestycja nie otrzymała odpowiedniego wsparcia. Stan zawansowania robót na sierpień 1963r. przedstawiał się następująco:

 • budynek, garaże, sala widowiskowa, pomieszczenia pomocnicze były zadaszone, założono okna i drzwi;
 • do wykonania pozostały: instalacja elektryczna, tynki, podłogi, posadzki, instalacja odgromowa i inne prace wykończeniowe, których koszt wyceniono na 160.000,00zł.

Dotychczasową wartość nakładów oszacowano na sumę 324.000,00zł, w tym 75.000,00zł stanowiły dotacje z PZU, PP RN w Łęczycy i GRN w Świnicach Warckich. W odpowiedzi na to pismo jednostka otrzymała 25.000,00zł dotacji na założenie podłogi/2/.

Ze sprawozdania z działalności OSP za 1963r., sporządzonym wówczas na odpowiednim formularzu wynika, że zarząd OSP odbył 11 posiedzeń, a komisja rewizyjna 2. Jednostka uczestniczyła także, w ramach akcji zapobiegania pożarom, w wiosenno–jesiennych kontrolach gospodarstw rolnych. Najczęściej stwierdzane usterki to: nieporządek w obejściach, brak podstawowego sprzętu p. pożarowego i zbyt bliska odległość stogów i stert od zabudowań gospodarczych, co stanowiło szczególne zagrożenie, gdyż większość budynków była kryta słomą. W zakresie udzielania pomocy i ratunku, jednostka brała udział w 3 akcjach na terenie gminy i 1 na obszarze wzajemnej pomocy (poza gminą).

W ramach dotacji państwa OSP otrzymała: syrenę elektryczną, 3 odcinki węży tłocznych Bg i 3 odcinki Cg; własnych zakupów sprzętu nie dokonywano.

Rok 1964. Walne zebranie OSP odbyło się 26 kwietnia/3/. Zgodnie z przyjętym zwyczajem, powołano prezydium zebrania, w skład którego weszli: przewodniczący Leon Lisiak, sekretarz Leszek Włodarczyk i 2 asesorów Antoni Marciniak i Ignacy Głowacki. Porządek tego zebrania przewidywał m.in. złożenie sprawozdań za rok sprawozdawczy i uchwalenie planu działania i planu finansowego. W sprawach personalnych, funkcji gospodarza zrzekł się Stefan Cieślak. Walne zebranie przyjęło rezygnację i funkcję tą powierzyło dh. Józefowi Woźniakowi. Na jego miejsce do komisji rewizyjnej wybrano Władysława Walczaka. W toku dyskusji na zebraniu tym poruszono następujące sprawy:

 • wysokość udziału dotacji państwowych w kosztach budowy sali (na to zapytanie w dniu zebrania nie udzielono odpowiedzi);
 • zatrudnienie kierowcy (chociaż na ½ etatu) w celu podniesienia gotowości bojowej jednostki;
 • opłacania składek przez członków popierających.

Uwagę członków OSP zwrócił również fakt nieobecności strażaków w adoracji Grobu Pańskiego w czasie Świąt. Udzielono wówczas odpowiedzi, że „nie przewiduje tego statut”. Na podstawie sprawozdania ustalono, że jednostka była wówczas zaliczana do typu S (z samochodem).

Stan osobowy jednostki wynosił 24 członków czynnych i 86 członków popierających. W okresie 1964r. zarząd odbył 9 posiedzeń, odbyło się również jedno posiedzenie komisji rewizyjnej. Wartość majątku jednostki oszacowano wówczas na 1.150.000,00zł. Z funduszu GRN zakupiono dla jednostki beczkowóz oraz 60 mb. węży tłocznych. Jednostka brała udział w 3 pożarach na obszarze działania i 3 na obszarze pomocy wzajemnej. Stan środków łączności i alarmowania, stanowił telefon u naczelnika straży, syrena ręczna oraz syrena elektryczna. Na kursie dowódców sekcji przeszkolono 5 druhów i odbyto 4 zbiórki szkoleniowe. W działalności organizacyjno–gospodarczej wyróżniali się druhowie: Marian Olejniczak, Marian Śliwiński i Stefan Cieślak. W akcjach gaśniczych aktywny był Sylwester Kacprzak, a w szkoleniu Tadeusz Wieczorek. W zakresie działalności kulturalnej zorganizowano 4 zabawy, z których zysk przeznaczono na budowę własną i 385,00zł na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy.

Rok 1965. W roku tym walne zebranie członków odbyło się 28 stycznia/4/. Zebraniu przewodniczył Kazimierz Lewandowski, a protokołował Leszek Włodarczyk. Było to zebranie sprawozdawczo–wyborcze. Sprawozdania z działalności OSP złożyli kolejno: dh Stefan Piaseczny z działalności zarządu i gotowości bojowej, dh Józef Słowiński–sprawozdanie finansowe, dh Zdzisław Siwiński– sprawozdanie z kontroli komisji rewizyjnej. Następnie przystąpiono do dyskusji, w której zwrócono uwagę na zakłócenia i bójki na organizowanych zabawach oraz brak chętnych strażaków do obsługi tych zabaw. Na wniosek jednego z dyskutantów przedstawiono imienną listę członków czynnych. Zwrócono uwagę na ciągle niedostateczny stan sprzętu pożarowego zarówno pod względem wyposażenia jak również utrzymania i czystości.

Komisja rewizyjna w swoim sprawozdaniu zwróciła uwagę na zawyżanie kosztów delegacji oraz negatywnie oceniła gotowość bojową i stan sprzętu. Wnioskowała też o rozebranie wspinalni, która stanowi niebezpieczeństwo dla dzieci i dorosłych oraz zaplantowanie dołu po wapnie, uporządkowanie placu oraz wybudowanie sanitariatów. Pozytywnie oceniono gospodarkę kasową i prowadzenie kasy przez skarbnika dh Józefa Słowińskiego. Podkreślono duży wkład pracy zarządu w sprawy gospodarcze związane z wykończeniem oraz pomalowaniem remizy. Na wyróżnienie zasługiwali szczególnie dwaj druhowie: Marian Olejniczak i Leszek Włodarczyk.

Stan osobowy jednostki w 1965r. wynosił: 21 członków czynnych i 129 członków popierających. Odbyto 19 posiedzeń zarządu i 2 posiedzenia–kontrole komisji rewizyjnej/5/.

Odnotowano zmiany w wyposażeniu w sprzęt, z komendy powiatowej jednostka otrzymała motopompę Polonia M-800. W działalności prewencji przeciwpożarowej uczestniczyło 16 druhów, biorąc udział w akcjach kontrolnych gospodarstw wiejskich. Odnotowano 1 udział w pożarze, we wsi Wielenin. Nie poprawił się natomiast stan zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych, brak było stałych punktów czerpania wody i zbiornika. Zorganizowano 6 zabaw. Przeszkolono 2 funkcyjnych na kursie III stopnia. W realizacji wniosków z walnego zebrania zarząd OSP na posiedzeniu 20 lutego 1965r. podjął decyzję o nie wpuszczaniu na salę taneczną osób pijanych oraz znanych ze skłonności do burd i awantur. Na kolejnych posiedzeniach podejmowano dalsze ustalenia związane z zakończeniem budowy sali, rozliczeniem zabaw i bieżącej działalności.

Mimo, że sala widowiskowa nie została jeszcze oddana do użytku, Wojewódzki Zarząd Kin w Łodzi, pismem z dn. 22.XI 1965r. zwrócił się do zarządu OSP o wyrażenie zgody na zorganizowanie kina stałego, wówczas jako czwartego w powiecie łęczyckim. Zaproponowano też pewne zmiany i konieczność przebudowy sali widowiskowej dla lokalizacji aparatury. Zarząd OSP wyraził zgodę na uruchomienie tej placówki w swoim obiekcie. Po oddaniu sali do użytku, Komisja Powiatowej Komendy Straży Pożarnychw Łęczycy w składzie: Jan Kopka, ogn. poż., Jan Pezler, przedstawiciel Inspektoratu Oświaty, Czesław Kamiński, kierownik kina ruchomego nr 11, przy udziale członków Zarządu OSP dokonała kwalifikacji pomieszczeń z przeznaczeniem na kino stałe.

Stwierdzono wówczas, że po spełnieniu kilku warunków zabezpieczenia p. pożarowego, filmy mogą być wyświetlane. Mimo pozytywnej opinii, kino stałe w Świnicach Warckich jednak nie powstało.

Dnia 12 marca odbyło się walne zebranie OSP, na którym obecnych było 60 członków. Uczestniczyli w nim zaproszeni goście z władz powiatowych i miejscowych. Zebranie prowadził Kazimierz Lewandowski. Po złożeniu sprawozdań przystąpiono do dyskusji, w której wzięło udział 17 osób. Do ważniejszych spraw, które poruszono wówczas można zaliczyć przede wszystkim troskę o odpowiednie przygotowanie jednostki do uroczystości oddania sali, a przede wszystkim odpowiednie umundurowanie strażaków, doposażenie jednostki w sprzęt, uporządkowanie terenu i wystrój sali. Zwrócono też uwagę na konieczność ożywienia działalności orkiestry dętej. W sprawach gospodarczych postanowiono: czynić starania o nowy wóz bojowy, zainstalować wentylator na sali i wybudować sanitariaty. Podjęto wtedy decyzję o likwidacji samochodu marki „Ford”, zakupionego przez jednostkę w 1950r. Zgodnie z pismem Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnych w Łodzi Nr S.W. R.O.V. 30/65 z dnia 27.VII.1965r., samochód ten nie nadawał się już do dalszego użytku, należało go zlikwidować w ramach OSP: nie wolno go było sprzedać ani przekazać innej jednostce. OSP Świnice Warckie pozostała z jednym samochodem.

W ramach przygotowań do uroczystości zainstalowano w tym wozie radio–telefon. Ponadto zakupiono węże tłoczne i 20 kompletów mundurów wyjściowych. W ramach porządków rozebrano wspinalnię, w prace porządkowe poza strażakami włączyło się także miejscowe kółko rolnicze, świadcząc usługi transportowe. W zakresie działalności szkoleniowej przeszkolono 6 funkcyjnych i 3 druhów na kursie IV stopnia. Zorganizowano 8 zabaw, z których dochód przeznaczono na bieżące potrzeby jednostki.

Rok 1966. W ramach przygotowań podjęto próbę odtworzenia historii powstania OSP Świnice na posiedzeniu zarządu 29 stycznia 1966r. Na kolejnych posiedzeniach zarządu 22 lutego oraz 15 marca, dokonano podsumowania wkładu pracy i zasług w budowę sali, poszczególnych druhów, a także wysługi lat w jednostce. Postanowiono wystąpić z wnioskiem do Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Łęczycy o przyznanie odznaczeń:

 • „Za Wysługę Lat” dla druhów: Zdzisława Siwińskiego, Mariana Olejniczaka, Aleksandra Janika, Ludwika Hynca, Władysława Jarugi, Stefana Piasecznego, Edwarda Królikowskiego, Kazimierza Jóźwiaka, Józefa Słowińskiego, Władysława Piotrowskiego, Antoniego Nowaka, Józefa Woźniaka, Józefa Ługowskiego, Antoniego Nowaka, Józefa Gibaszka, Leszka Włodarczyka, Tadeusza Marka, Stefana Cieślaka, Józefa Pęśkiewicza, Wiesława Olejniczaka;
 • za wkład pracy odznaczeniami postanowiono uhonorować cały skład zarządu OSP oraz druhów: Kazimierza Lewandowskiego–Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Mieczysława Baranowskiego i Józefa Gibaszka – medalami srebrnymi.

Innych druhów postanowiono wyróżnić następująco:

 • Zdzisława Siwińskiego – dyplomem uznania
 • Ludwika Hynca – dyplomem uznania
 • Stefana Cieślaka – dyplomem uznania
 • Tadeusza Marka – „Wzorowy Strażak”
 • Józefa Ługowskiego – „Wzorowy Strażak”
 • Tadeusza Wieczorka – „Wzorowy Strażak”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chwalborzycach obchodziła w dniu 15 maja 1966r. uroczystość 50-lecia istnienia swojej jednostki. Na jubileusz ten zaproszono również świnicką jednostkę. Porządek tej uroczystości przewidywał:

 1. Zbiórkę i raport OSP.
 2. Manewry i raport OSP.
 3. Defiladę oddziałów.
 4. Odczytanie kroniki działalności OSP.
 5. Referat okolicznościowy.
 6. Wpisywanie do Złotej Księgi.
 7. Zabawę taneczną.

Zarząd jednostki z pocztem sztandarowym i drużyną wziął udział w tym doniosłym wydarzeniu sąsiedniej jednostki.

Udział w różnych uroczystościach innych jednostek stanowi tradycję kultywowaną przez kolejne pokolenia strażaków i świadczy o utożsamianiu się z ideą niesienia pomocy w nieszczęściu pożarowym, a także potrzebą wzajemnych kontaktów.

Rok 1966 w historii jednostki zapisał się ważnym wydarzeniem, a było nim oddanie do użytku sali widowiskowej, pomieszczeń pomocniczych i rozbudowanego garażu.7 sierpnia 1966r. był długo oczekiwanym przez wszystkich dniem–oddaniem do użytku remizy w Świnicach Warckich.

„Złota Księga”, założona przez sekretarza jednostki dh. Leszka Włodarczyka, zawiera akt erekcyjny o treści następującej/6/: „Działo się to wtedy, kiedy był: Prezesem Rady Ministrów tow. .Józef Cyrankiewicz, Przewodniczącym Rady Państwa tow. Edward Ochab, Pierwszym Sekretarzem Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej tow. Władysław Gomułka, Komendantem Głównej Straży Pożarnej tow. Roman Darczewski, Prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych tow. Domagała, Prezesem Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego tow. Sitek, Pierwszym Sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej tow. Stefan Jędryszczak, Przewodniczącym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej tow. Franciszek Grochalski, Komendantem Wojewódzkim Ochotniczych Straży Pożarnych pułkownik pożarnictwa Hieronim Michalski, Prezesem Zarządu Okręgu Ochotniczych Straży Pożarnych Henryk Socha–Domagalski, Prezesem Powiatowego Komitetu Stronnictwa Ludowego tow. Jan Łuczak, Pierwszym Sekretarzem Komitetu Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej tow. Lech Obreda, Przewodniczącym Powiatowej Rady Narodowej ob. Eugeniusz Rudniak, Prezesem Powiatowego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych tow. Stefan Żymigała, Komendantem Powiatowym Ochotniczych Straży Pożarnych podporucznik pożarnictwa Bronisław Pogado, Sekretarzem Gromadzkiego Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej tow. Saturnin Mikołajczak, Prezesem Gromadzkiego Koła Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego tow. Czesław Pawlak, Przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej Kazimierz Lewandowski, a Sekretarzem Zofia Pietrzykowska,

Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej–Kazimierz Jóźwiak,

 Naczelnikiem OSP–Stefan Piaseczny,

V-ce Naczelnikiem OSP–Marian Olejniczak,

Gospodarzem OSP–Józef Woźniak,

Skarbnikiem OSP–Słowiński Józef,

Sekretarzem OSP–Leszek Włodarczyk.

W dniu 7 sierpnia 1966r. dokonano przekazania remizy strażackiej wraz z salą widowiskową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach, jest to dorobkiem społeczeństwa i wkładem dorobku 1000-lecia Państwa Polskiego, który obecnie obchodzimy.

Sekretarz OSP Włodarczyk L.”                         

Dalej, Księga ta zawiera „Listę wpisujących się z okazji uroczystego przekazania remizy strażackiej do użytku dnia 7 sierpnia 1966r.” Znajduje się tam jeden wpis o treści: „Z okazji dzisiejszej uroczystości dużo szczęścia i dobrych, owocnych wyników życzą Morawicz i Malinowski z Konina, składając skromną ofiarę na tak wzniosły cel, kwotę 500,00zł–podpisy.”

Kolejne wpisy darczyńców to instytucje i stowarzyszenia: OSP w Witoni, OSP Parzęczew, OSP Zbylczyce, OSP Łódź–Mikołajew, OSP Drozdów, OSP Chwalborzyce, OSP Zaborów, OSP Podłęże, OSP Zelgoszcz, OSP Piaski, OSP Łęczyca, OSP Zimne, OSP Felicjanów, OSP Chorzepin, OSP Leźnica Mała, OSP Rożniatów, OSP Grodzisko, Komenda Powiatowa OSP Łęczyca, Kółko Rolnicze Świnice, Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa Świnice.

Darczyńcy indywidualni: Kazimierz Pietrzak, Bronisław Rosiak, Józef Doniak, Józef Fret, Maria Bielawska, Antoni Kaźmierczak, Adam Plicha, Leon i Kamila Lisiak, Roman Szymczak, Zenon Kubiak, Władysław Walczak, Tadeusz Piszczałkowski, Franciszek Kaczmarek, Stefan Bednarek, Stanisław Kowalczyk, Antoni Nowak, Jan Witkowski, Kazimierz Wiśniewski, Marian Fabisiak, Jan Durski, Jan Jabłoński, Henryk Bąbel, Piotr Pawlak, Zdzisław Siwiński, Zygmunt Pelc, Jan Furmaniak, Henryk Jesion, Józef Kmieć, Aleksander Janik, Marian Hajduk, Józef Bednarek, Adam Cebula, Mieczysław Oziębłowski, Lucjan Kąpielski, Roman Pacholczyk, Józef Sujecki, Michał Adamiak, Zygmunt Dobiecki, Zygmunt Tomczak, Adam Wardziński, Antoni i Helena Marciniak, Stanisław Oziębłowski, Szczepan Nowak, Antoni Próchniewicz, Marian Śliwiński, Wacław Kubiak, Marian Kozłowski, Tomasz Jaszczak, Tadeusz Kałucki, Józef Opas, Czesław Lancman, Stanisław Siudaczyński, Wiktor Rysio, Józef Bednarek, Stefan Czyżo, Franciszek Szyngwelski, Jan Sobczyński, Bolesław Zygmunt, Zofia Zygmunt, Józef Herman, Kazimierz Mokrosiński, Leon Krysiak, Stanisława Wieczorek, Czesław Pawlak, Stanisław Marciniak, Eugeniusz Durys, Marian Twardowski, Kazimierz Kałucki, Kazimierz Lewiński, Andrzej Jabłoński, Józefa Jabłońska, Stanisław Fraszczyk, Ignacy Tutak, Maria Wróblewska, Roman Skowroński, Henryk Pawłowski, Anna Piotrowska, Jan Kaźmierczak, Ludwik Michałowski, Stefan Piaseczny, Zygmunt Skonieczny, Kazimiera Lewińska, Lucjan Brożyński, Stanisława Brożyńska, Leszek Włodarczyk, Józef Woźniak, Pelagia Grabarek, Jan Karasiewicz, Teresa Krajewska.

O samym przebiegu uroczystości niewiele wiadomo. Z udostępnionych fotografii z tej uroczystości, które wykonał miejscowy fotograf Bolesław Stasiak wynika, że cieszyła się ona dużym zainteresowaniem.

Oddanie do użytku sali widowiskowej, spowodowało w Świnicach znaczne ożywienie działalności kulturalno-oświatowej. Chociaż nie powstało kino stałe, to filmy szerokoekranowe wyświetlało kino objazdowe z Łodzi.

W ramach upowszechnienia kultury na wsi, zarząd OSP nawiązał kontakt z Państwowym Teatrem Ziemi Łódzkiej, który przynajmniej raz w miesiącu gościł ze swoimi spektaklami w Świnicach Warckich. Często gościł też teatr lalek „Pinokio” i różne zespoły estradowe, a głównie Estrada Łódzka i artyści Teatru Wielkiego w Łodzi. Odbywały się też spotkania z ciekawymi ludźmi-literatami i podróżnikami. Ich organizatorem i koordynatorem przez długie lata był dh Józef Słowiński, skarbnik OSP. Sala ta służyła też miejscowej społeczności, tu odbywały się zebrania, okolicznościowe akademie i występy, a także bale i zabawy.

W latach 1967–1970, dużą popularnością cieszyły się kotylionowe bale karnawałowe, organizowane przez zarząd kółka rolniczego, z wodzirejem, walczykiem czekoladowym oraz białym tangiem. Dziś to już przeszłość. Sala ta spełniała funkcje pomocnicze dla działalności Gminnej Spółdzielni „SCh”, tutaj organizowano giełdy i kiermasze handlowe, pokazy mody, później zaczęto organizować przyjęcia weselne oraz inne uroczystości rodzinne. Reasumując, był to obiekt potrzebny zarówno OSP, jak i społeczeństwu.

Rok 1967r. Z tego okresu zachował się tylko częściowy protokół z walnego zebrania OSP, które odbyło się 3 marca 1967r.. Zebraniu przewodniczył Tadeusz Piszczałkowski, a protokołowanie powierzono dh. Leszkowi Włodarczykowi. Walne zebranie nie przeprowadziło żadnych zmian w składzie zarządu. OSP liczyła wówczas 26 członków czynnych i 135 popierających. Ustalono wtedy składkę dla członków popierających w wysokości 20,00zł rocznie. W dyskusji powrócił temat budowy sanitariatów, wnioskowano o to, aby w kosztach partycypowały GRN i GS „SCh”. Po raz kolejny uczestnicy pytali, co się dzieje z instrumentami, czy jest chociaż wykaz tych instrumentów i gdzie one się znajdują. Poruszono też ważny temat: jubileuszu 50-lecia powstania jednostki, który przypadał akurat na 1967r.. Jednak na temat tego wydarzenia, brak jest materiałów źródłowych.

Komisja rewizyjna w swoim sprawozdaniu podkreśliła, że gospodarka kasowa i finanse prowadzone były bez zarzutu. Pod adresem zarządu skierowano natomiast ważną uwagę dotyczącą braku rozliczenia jednego z wykonawców, z pobranych od 1966r. zaliczek w kwocie 4.758,00zł. Ponadto stwierdzono, że były 3 alarmy bojowe w grudniu 1966r., a OSP nie wyjechała do pożaru, co świadczy o złej sprawności jednostki.

Rok 1968. Kolejne walne zebranie OSP odbyło się 26 marca. OSP liczyła 26 czynnych i 82 członków popierających/7/. Na zebraniu obecnych było 42 członków. Posiedzeniu przewodniczył Lucjan Kąpielski. Ze złożonego sprawozdania wynika, że w 1967r. wybudowano wreszcie sanitariaty. Przeprowadzono wybory: dokooptowano do zarządu OSP 2 członków, byli to druhowie Kazimierz Lewiński i Kazimierz Lewandowski. Pozostały skład utrzymano jak dotychczas. Do komisji rewizyjnej wybrano Antoniego Marciniaka, powierzając mu funkcję przewodniczącego. Z lat 1967–1968, poza wyżej opisanymi, nie zachowały się protokoły z posiedzeń zarządu, ani też inne dokumenty.

Rok 1969. Na podstawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z 1 marca 1969r., można wnosić, że wtedy odbyło się walne zebranie/8/. W książce protokołów z tego okresu, nie znajdujemy żadnych informacji na temat tego posiedzenia. Można tylko przypuszczać, że na tym walnym zebraniu wybrano nowy zarząd jednostki, co zdają się potwierdzać zapisy protokołów z kolejnych posiedzeń nowego zarządu w 1969r. Zarząd ten, na posiedzeniu 9 marca 1969r. omawiał sprawy organizacyjne związane z przejęciem majątku. Przyjęto wówczas 4 członków czynnych, byli to druhowie: Eugeniusz Walczak, Zdzisław Bednarek, Stanisław Marciniak i Henryk Krajewski. Dla przejęcia i inwentaryzacji sprzętu, powołano komisję składającą się z druhów: Mariana Kozłowskiego, Stefana Piasecznego, Tadeusza Wieczorka i Józefa Ługowskiego.

Na 16 marca, o godz. 7.00, zarządzono zbiórkę ćwiczebną członków czynnych w mundurach wyjściowych. Polecono też strażakom zabrać ze sobą mundury ochronne i całe wyposażenie będące własnością OSP, dla ustalenia stanu umundurowania. Zarządzono też skompletowanie instrumentów i złożenie ich w remizie oraz wykonanie tablicy informacyjnej przy syrenie, o sposobie alarmowania, a także u kogo znajduje się klucz do garażu.

Ze spisu inwentaryzacyjnego, sporządzonego dnia 15 marca 1969r., dowiadujemy się, że jednostka posiadała wówczas na stanie 2 samochody–Star 20 SBW–1 i Star 20 GM–1, 2 motopompy M-800–2 st. i M-400–1 st., syrenę elektryczną, radio telefon, komplety narzędzi, zbiornik brezentowy o poj. 2000 l., węże, drabiny, wiadra, mundury bojowe, komplety ochronne i inne wyposażenie.

W protokole z 30 marca znajdujemy wzmiankę o Młodzieżowej Drużynie Pożarowej. Postanowiono bowiem zakupić 16 szt. beretów dla młodych strażaków. Drużynę tę prowadził dh Andrzej Koniuszenny. Na członków czynnych przyjęto 2 nowych druhów: Stanisława Bielawskiego z Głogowca i Czesława Jóźwiaka z Krask.

Dalsza działalność nowego zarządu OSP świadczy o pewnym ożywieniu w jednostce. Zarząd odbył 7 posiedzeń, zorganizowano 4 zabawy, w tym 1 sylwestrową i 2 loterie fantowe/9/. Zgromadzone środki przeznaczono na doprowadzenie wody bieżącej do obiektu oraz zakupiono umundurowanie dla młodzieżowej drużyny pożarniczej 16 kompletów wymiarowych i 10 kompletów mundurów dla członków czynnych oraz 20 czapek rogatywek.

We wrześniu drużyna OSP Świnice wzięła udział w zawodach pożarniczych w Ozorkowie.

Rok 1970. Na zbiórce ćwiczebnej 18 stycznia przeprowadzono roczną inwentaryzację umundurowania strażaków. Postanowiono wówczas zorganizować bal strażacki. Ustalono wydać dla strażaków i ich rodzin bezpłatne bony o wartości 35,00zł, do realizacji w bufecie. Bal ten odbył się 24 stycznia, uczestniczyło w nim 34 członków czynnych z rodzinami, zaproszonych gości z powiatu–6 osób, z OSP Stemplew i Zbylczyce–9 osób oraz z władz miejscowych–18 osób. Zarząd OSP odbył 9 posiedzeń, zorganizowano 2 zbiórki ćwiczebne, 5 zabaw oraz jedną zbiórkę publiczną w Dniach Ochrony Przeciwpożarowej. Uzyskane fundusze pozwoliły na rozprowadzenie instalacji wodnej w obiekcie oraz odnowienie malowania na sali i w pomieszczeniach kuchennych. Na temat działań jednostki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, udziału w akcjach gaśniczych i innych wydarzeniach, brak jest danych.

 

Źródło: Magdalena Ożadowicz „Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnicach Warckich”

 

Przypisy:

/1/. Księga protokołów Zarządu OSP Świnice Warckie 1960 – 1970.

/2/. Akta OSP /1961 – 1963/.

/3/. Walne Zebranie Członków, 1964r. Sprawozdanie z działalności OSP za 1964r.

/4/. Walne Zebranie Członków, 1965r. Sprawozdanie z działalności OSP Świnice za 1965r.

/5/. Księga protokołów Zarządu OSP Świnice, 1960 – 1970.

/6/. „Złota Księga OSP Świnice”, 1966r.

/7/. Sprawozdanie z działalności OSP Świnice, 1968r.

/8/. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 1968r.

/9/. Księga protokołów Zarządu OSP Świnice, 1960 – 1970.

 

Skład osobowy Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej w latach 1961 – 1970

 

Lata 1961 – 1962

Zarząd:

 1. Jóźwiak Kazimierz – prezes
 2. Olejniczak Marian – v-ce prezes
 3. Piaseczny Stefan – naczelnik
 4. Słowiński Józef – skarbnik
 5. Włodarczyk Leszek – sekretarz
 6. Cieślak Stefan – gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Siwiński Zdzisław – przewodniczący
 2. Walczak Jan – członek
 3. Lewandowski Kazimierz – członek
 4. Rekus Cezary – członek

Źródło informacji: Protokół z posiedzenia Zarządu OSP z 26 grudnia 1961r. Z funkcji sekretarza zrezygnował Cieślak Eugeniusz.

Rok 1963

Zarząd:

 1. Jóźwiak Kazimierz – prezes
 2. Olejniczak Marian – v-ce prezes
 3. Piaseczny Stefan – naczelnik
 4. Słowiński Józef – skarbnik
 5. Włodarczyk Leszek – sekretarz
 6. Cieślak Stefan – gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Siwiński Zdzisław – przewodniczący
 2. Walczak Jan – członek
 3. Lewandowski Kazimierz – członek
 4. Woźniak Józef – członek

Źródło informacji: Protokół z Walnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego z 3 kwietnia 1963r. – zmiana w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej.

 

Lata 1964 – 1967

Zarząd:

 1. Jóźwiak Kazimierz – prezes
 2. Olejniczak Marian – v-ce prezes
 3. Piaseczny Stefan – naczelnik
 4. Słowiński Józef – skarbnik
 5. Włodarczyk Leszek – sekretarz
 6. Woźniak Józef – gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Siwiński Zdzisław – przewodniczący
 2. Walczak Jan – członek
 3. Lewandowski Kazimierz – członek

Źródło informacji: Protokół z Walnego Zebrania OSP z 26 kwietnia 1964r. Z funkcji gospodarza zrezygnował Cieślak Stefan, powołano na nią Woźniaka Józefa.

 

Rok 1968

Zarząd:

 1. Jóźwiak Kazimierz – prezes
 2. Olejniczak Marian – v-ce prezes
 3. Piaseczny Stefan – naczelnik
 4. Słowiński Józef – skarbnik
 5. Włodarczyk Leszek – sekretarz
 6. Ługowski Józef – gospodarz
 7. Lewiński Kazimierz – czł. zarządu
 8. Lewandowski Kazimierz – czł. zarządu

Komisja rewizyjna:

 1. Marciniak Antoni – przewodniczący
 2. Siwiński Zdzisław – członek
 3. Wiśniewski Kazimierz – członek

Źródło informacji: Protokół z Walnego Zebrania OSP z 26 marca 1968r. Do Zarządu dokooptowano 2 członków zarządu; zmiany osobowe w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

 

Rok 1969

Zarząd:

 1. Furmaniak Czesław – prezes
 2. Olejniczak Marian – v-ce prezes
 3. Piaseczny Stefan – naczelnik
 4. Słowiński Józef – skarbnik
 5. Kozłowski Marian – sekretarz
 6. Wieczorek Tadeusz – gospodarz

Komisja rewizyjna:

 1. Marciniak Antoni – przewodniczący
 2. Siwiński Zdzisław – członek
 3. Lewandowski Kazimierz – członek

Źródło informacji: Protokół z posiedzenia Zarządu OSP z 9 marca 1969r.

 

Rok 1970

Zarząd:

 1. Furmaniak Czesław – prezes
 2. Olejniczak Marian – v-ce prezes
 3. Piaseczny Stefan – naczelnik
 4. Słowiński Józef – skarbnik
 5. Kozłowski Marian – sekretarz
 6. Wieczorek Tadeusz – gospodarz

Komisja rewizyjna:

Brak danych.

Źródło informacji: Protokół z posiedzeń Zarządu OSP w 1970r. Brak protokołu z walnego zebrania OSP.

Od lewej:

 1. Stefan Piaseczny – naczelnik OSP, 1960 – 1989
 2. Kazimierz Jóźwiak – prezes OSP, 1960 – 1968
 3. Józef Słowiński – skarbnik OSP, 1959 – 1989

Józef Woźniak – gospodarz OSP 1964 – 1967.

Leszek Włodarczyk -sekretarz OSP 1961 – 1968.

Powrót jednostki do strażnicy, po pochodzie 1- majowym lata 60.

7 sierpnia 1966 r. – oddanie do użytku remizy OSP

Część oficjalna uroczystości otwarcia strażnicy.

Wpisy do Księgi Pamiątkowej OSP

Od lewej Marian Kozłowski i Zdzisław Siwiński (cywile).

Dyżur pełni dh Wacław Kubiak. Od lewej: Lucjan Kąpielski, Adam Cebula, Mieczysław Oziębłowski, Zofia Siwińska, Teresa Słowińska i Zofia Leśniewska

7.08.1966 r. Wpisu do Księgi Pamiątkowej dokonuje dh Leszek Włodarczyk, organizator uroczystości oddania strażnicy społeczeństw.

Przewodniczący PGRN w Świnicach Warckich Kazimierz Lewandowski wręcza odznaczenia. Od lewej druhowie: Józef Słowiński i Zdzisław Siwiński.

Społeczność Świnic i okolic tłumnie przybyła na otwarcie tak długo oczekiwanej sali widowiskowej.

Wstecz